ᠲᠩᠷᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠲᠩᠷᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ 2 ᠳᠠᠬᠢ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠬᠠᠨ ᠲᠩᠷᠢ

ᠲᠩᠷᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠨᠢ ᠲᠦᠪ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠᠡᠶᠢᠨ ᠬᠠᠰᠠᠭᠦᠽᠡᠪᠸᠺᠢᠰᠲᠠᠨᠬᠢᠷᠭᠢᠰᠬᠢᠲᠠᠳ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠬᠢᠯᠢ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠤᠨᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠭᠴᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠩᠷᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ 6,000 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠡᠴᠡ ᠥᠨᠳᠥᠷ 30 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠬᠢᠷᠭᠢᠰ-ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠭᠢᠯ (7,439 ᠮ), ᠤᠳᠠᠭᠠᠬᠢ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠨᠢ ᠬᠠᠰᠠᠭ-ᠬᠢᠷᠭᠢᠰ ᠦᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠠᠨ ᠲᠩᠷᠢ (7010 ᠮ)[1]᠃ ᠮᠥᠨ ᠲᠩᠷᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠢ 2500 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠤᠷᠲᠤ ᠰᠤᠨᠤᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠡᠬᠢ ᠡᠭᠦᠰᠪᠦᠷᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠲᠩᠷᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ»

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ