ᠲᠧᠭᠧᠷᠠᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠲᠧᠭᠧᠷᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ
ᠲᠸᠾᠷᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ
ᠢᠷᠡᠨ ᠢᠷᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠲᠠ

ᠲᠧᠭᠧᠷᠠᠨ
ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠧᠭᠧᠷᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ
ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠧᠭᠧᠷᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ
ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ (22) ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠬᠦᠢ 22 ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠲᠡᠢ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 707 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ 1200 ᠮ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ 2012 8,778,535 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (ᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢ᠃) 13,422,366 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ 67% - ᠫᠧᠷᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ
98% - ᠫᠧᠷᠰ ᠬᠡᠯᠡ ᠲᠡᠢ
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠲᠧᠭᠧᠷᠠᠨ ᠤ ᠴᠠᠭ (ГЦ+03:30)
ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ (+98) 21
ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷ 13 ᠬᠬᠬ-15 ᠬᠬᠬ
ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ 78, 98, 178
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ tehran.ir (ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ)
ᠲᠡᠶᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠯ
ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠬᠦ ᠲᠧᠭᠧᠷᠠ́ᠨ ᠲᠸᠾᠷᠠᠨ
ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠧᠭᠧᠷᠠᠨ ᠤ ᠲᠸᠾᠷᠠᠨ ᠤ
ᠥᠭᠬᠦ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠲᠧᠭᠧᠷᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠸᠾᠷᠠᠨ ᠳᠤ
ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠲᠧᠭᠧᠷᠠᠨ ᠢ ᠲᠸᠾᠷᠠᠨ ᠢ
ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠲᠧᠭᠧᠷᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠸᠾᠷᠠᠨ ᠠᠴᠠ
ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ ᠲᠧᠭᠧᠷᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠸᠾᠷᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ
ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠬᠤ ᠲᠧᠭᠧᠷᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠲᠸᠾᠷᠠᠨ ᠲᠠᠢ
ᠴᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠲᠧᠭᠧᠷᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠲᠸᠾᠷᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤ

ᠲᠧᠭᠧᠷᠠᠨ [ᠲᠡᠭᠡ ᠷᠠᠨᠢ], ᠲᠸᠾᠷᠠᠨ (ᠲᠧhᠷᠠᠨ) (ᠫᠧᠷᠰ ᠢᠶᠡᠷ تهران – Tehrān, ᠲᠧᠬᠠᠷᠠᠨ) ᠪᠣᠯ ᠢᠷᠡᠨᠢ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ᠃ ᠮᠥᠨ ᠲᠧᠭᠧᠷᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠲᠧᠭᠧᠷᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠥᠪ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠵᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠮᠠᠰᠢᠨᠡᠯᠧᠺᠲ᠋ᠷᠣᠨᠢᠺᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠷᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠳᠠᠪᠤᠤᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠰᠢᠬᠢᠷᠼᠧᠮᠧᠨᠲᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠢᠰ ᠪᠠ ᠮᠧᠪᠧᠯ ᠦᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠪ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠤᠰ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠴᠢᠯᠠᠭᠣᠨ ᠲᠣᠰᠣ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠲᠧᠭᠧᠷᠠᠨ ᠨᠢ ᠠᠯᠪᠤᠷᠵᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠥᠯ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠵᠠᠮ ᠍ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠥᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠲᠥᠪ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠧᠭᠧᠷᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠢ ᠢᠰᠹᠠᠬᠠᠨᠰᠢᠷᠠᠽᠲᠠᠪᠷᠢᠽ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠢᠷᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠪᠣᠳᠣᠪᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠦᠽᠧᠢ᠂ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ᠂ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠦᠳ ᠲᠡᠢ᠃

20 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠨ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷᠬ᠎ᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠧᠭᠧᠷᠠᠨ ᠷᠤ ᠨᠡᠭᠦᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠴᠤ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠲᠡᠢ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠧᠭᠧᠷᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠢᠰᠯᠠᠮ ᠍ ᠤᠨ (Mosque), ᠾᠷᠢᠰᠲ ᠤᠨ (Church), ᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ (Synagogue), ᠵᠣᠷᠣᠰᠲᠷᠢᠰᠮ ᠍ ᠤᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ (Fire Temple) ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠵᠢᠷᠤᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠳᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠰᠠᠨ: ᠲᠧᠭᠧᠷᠠᠨ

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠲᠧᠭᠧᠷᠠᠨ&oldid=436831》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ