ᠲᠧᠣ ᠤᠤᠯᠺᠣᠲ᠋ᠲ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠲᠧᠣ ᠤᠤᠯᠺᠣᠲ᠋ᠲ
TheoWalcottUnderhill.JPG
ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠧᠣ ᠵᠧᠮᠰ ᠤᠤᠯᠺᠣᠲ᠋ᠲ[1]
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ 1989 ᠣᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠯᠣᠨᠳᠣᠨ, ᠠᠩᠭᠯᠢ
ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ 1.75 [2]
ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ[3], ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠬᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠵᠢᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠠᠷᠰᠧᠨᠠᠯ
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ 14
ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠤᠳ
ᠣᠨ ᠪᠠᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ
(ᠭᠣᠣᠯ)
2005-2006
2006-
ᠰᠠᠦ᠋ᠲᠾᠧᠮᠫᠲ᠋ᠣᠨ
ᠠᠷᠰᠧᠨᠠᠯ

21(4)
89(13)
ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ
2006-
2006-
2006-
ᠠᠩᠭᠯᠢ (21 ᠍ ᠡᠴᠡ ᠳᠣᠭᠣᠭᠰᠢ ᠨᠠᠰᠤ)
ᠠᠩᠭᠯᠢ (ᠪ)
ᠠᠩᠭᠯᠢ
21(6)
1(0)
12(3)

‡ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ
2010 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28

ᠲᠧᠣ ᠵᠧᠮᠰ ᠤᠤᠯᠺᠣᠲ᠋ᠲ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Theo James Walcott, 1989 ᠣᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16 ᠍ ᠳᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) ᠨᠢ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠠᠷᠰᠧᠨᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ᠂ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠬᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠵᠢᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠰᠠᠦ᠋ᠲᠾᠧᠮᠫᠲ᠋ᠣᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠷᠰᠧᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠤᠤᠯᠺᠣᠲ᠋ᠲ 2007 ᠣᠨ ᠳᠤ

ᠤᠤᠯᠺᠣᠲ᠋ᠲ 2006 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠷᠰᠧᠨᠠᠯ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ 5 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠹᠦᠨᠲ ᠰᠲ᠋ᠧᠷᠯᠢᠨ ᠢᠡᠭᠡᠷᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠨ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠰᠲ᠋ᠣᠨ ᠸᠢᠯᠯᠠ ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠠᠷᠰᠧᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠲᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠡᠯᠭᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠵᠢᠯᠪᠧᠷᠲ᠋ᠣ ᠰᠢᠯᠪᠠ ᠳᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠥᠭᠴᠦ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃

Union Europeennes de Football Associations ᠠᠪᠣᠷᠭᠣᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠯᠢᠭᠡᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠨ «ᠳ᠋ᠢᠨᠠᠮᠣ᠋ ᠵᠠᠭᠷᠧᠪ» (ᠺᠦᠷᠦᠠᠴᠢᠶ ᠠ) ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠰᠧᠰᠺ ᠹᠠᠪᠷᠧᠭᠠᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠤᠭ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠵᠧᠺ ᠤᠣᠯᠱᠧᠷ ᠡᠨᠡ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡᠨ ᠳᠦ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠴᠤ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠥᠭᠭᠦᠭᠡᠳ ᠠᠮᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠷᠰᠧᠨᠠᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠭᠣᠣᠯᠠᠭ᠎ᠠ 2007 ᠣᠨ ᠤ «ᠯᠢᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ» ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠴᠧᠯᠰᠢ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠤᠤᠯᠺᠣᠳᠲᠠᠳ ᠶᠡᠬᠡᠬᠡᠨ ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠯᠠᠪᠲᠠᠢ᠃ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠴᠠᠭᠤ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ ᠢ ᠴᠤ ᠠᠮᠰᠠᠵᠤ ᠠᠪᠤᠪᠠ᠃ ᠴᠧᠯᠰᠢᠭ ᠡᠴᠡ ᠳ᠋ᠢᠳᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠠᠷᠤᠭᠪᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠭᠣᠣᠯ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠨ ᠴᠧᠯᠰᠢ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠠᠪᠣᠷᠭᠣᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠨᠢ ᠴᠧᠺᠡᠶᠢᠨ «ᠰᠯᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠫᠠᠷᠭ ᠠ» ᠪᠠᠭ ᠢ 7-0 ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠲᠠ ᠨᠢᠷᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠴᠠᠭᠤ ᠹᠠᠪᠷᠧᠭᠠᠰ ᠲᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃

2008 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23, ᠠᠷᠰᠧᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠸᠷᠮᠢᠩᠬᠠᠮ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠲᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ «ᠰᠡᠩᠲᠡ ᠡᠨᠳᠡᠷᠰ ᠦᠨ» ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠳᠦ ᠤᠤᠯᠺᠣᠲ᠋ᠲ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠭᠣᠣᠯ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ «ᠳᠤᠪᠯᠢ» ᠍ ᠪᠡᠨ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠥᠨᠳᠥᠷᠯᠡᠪᠡ᠃ 2007-08 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠤᠤᠯᠺᠣᠲ᠋ᠲ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠯᠠ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠤᠷᠰᠢᠳᠠ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠭᠤᠭᠠᠷ ᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃

2010 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21 ᠍ ᠳᠦ ᠪᠯᠺᠫᠦᠯ ᠪᠠᠭ ᠢ 6-0 ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠣᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠤᠯᠺᠣᠲ᠋ᠲ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ «ᠬᠡᠲᠦ ᠲᠷᠢᠺ ᠢᠶᠡᠨ» ᠬᠢᠪᠡ᠃

ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠣᠣᠯ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠴᠢ ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
1. 10 September 2008 ᠮᠠᠺᠰᠢᠮᠢᠷ᠂ ᠵᠠᠭᠷᠧᠪᠺᠦᠷᠦᠠᠴᠢᠶ ᠠ  ᠺᠦᠷᠦᠠᠴᠢᠶ ᠠ 1–0 4–1 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ .ᠰᠣᠨ
2. 2–0
3. 4–1

ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠠᠭ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠯᠢᠭ ᠴᠣᠮᠣ[4] ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ
ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠰᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠰᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠰᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠰᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ
ᠰᠠᠦ᠋ᠲᠾᠧᠮᠫᠲ᠋ᠣᠨ 2005–06 ᠣᠨ ᠤ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ 21 4 1 2 1 1 - - - 23 5 2
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ 21 4 1 2 1 1 - - - 23 5 2
ᠠᠷᠰᠧᠨᠠᠯ
2006–07 16 0 3 10 1 2 6 0 2 32 1 7
2007–08 25 4 2 5 1 0 9 2 3 39 7 5
2008–09 22 2 2 3 1 0 10 3 1 35 6 3
2009–10 23 3 2 1 0 0 6 1 1 30 4 3
2010–11 3 4 1 0 0 0 0 0 0 3 4 1
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ 89 13 9 19 3 2 31 6 7 139 22 18
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 110 17 10 21 4 3 31 6 7 162 27 20
2010 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28 ᠍ ᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ[5]

ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠠᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠰᠠᠦ᠋ᠲᠾᠧᠮᠫᠲ᠋ᠣᠨ

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ:

  • АХХ ᠍ ᠤ ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ
ᠠᠷᠰᠧᠨᠠᠯ

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ:

  • ᠯᠢᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ 2007

ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ 21 ᠍ ᠡᠴᠡ ᠳᠣᠭᠣᠭᠰᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠭ

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ:

ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  • BBC ᠲᠧᠯᠧᠸᠢᠰ ᠦᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠨ: 2006

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. Search 1984 to 2006 – Birth, Marriage and Death indexes. Findmypast.com. 11 January 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  2. "Bio", 4thegame.com, 25 August 2009. 25 August 2009 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
  3. http://www.arsenal.com/news/news-archive/wenger-mature-walcott-can-take-centre-stage
  4. Includes АХХ ᠍ ᠤ ᠴᠣᠮᠣ᠂ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠪᠣᠯᠤᠨ АХХ ᠍ ᠤ ᠺᠣᠮᠮᠤᠶᠢᠨᠢᠲ᠋ᠢ ᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠳ
  5. Theo Walcott. Arsenal.com. 21 August 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠲᠧᠣ ᠤᠤᠯᠺᠣᠲ᠋ᠲ»

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ