ᠲᠦᠷᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
«ᠲᠦᠺᠧᠰᠲᠠᠨ» ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠡᠨᠳᠡ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠶᠢ «ᠲᠦᠺᠧᠰᠲᠠᠨ (ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ)» ᠍ ᠠᠴᠠ ᠣᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
<tr class="mergedrow"> <td colspan="2" style="text-align:center" align="center">
ᠲᠦᠷᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ is located in ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠤᠯᠤᠰ
</td>

</tr>

{{{ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ}}}</br>
ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ</br>ᠬᠣᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠬᠠᠮᠧᠳ ᠶᠠᠰᠪᠠ ᠦᠨ ᠪᠤᠩᠬᠤᠨ</br>
ᠰᠣᠯᠪᠢᠴᠠᠯ: 43°18′N 68°14′E
ᠤᠯᠤᠰ {{{ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ}}}
ᠲᠣᠮᠣ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ {{{ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ 1}}}
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ  
 - ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ {{{ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ}}} km²
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ  
 - ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ (2011) {{{ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ}}}
 - ᠨᠢᠭᠲᠠᠷᠠᠯ {{{ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠨᠢᠭᠲᠠᠰᠢᠯ}}}/km²

ᠲᠦᠷᠺᠢᠰᠲᠠᠨ (ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠲᠦᠷᠺіᠰᠲ᠋ᠠᠨ; ᠣᠷᠣᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠲᠦᠺᠧᠰᠲᠠᠨ) — ᠬᠠᠰᠠᠭᠰᠲ᠋ᠠᠨᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠠᠰᠠᠭᠰᠲ᠋ᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠬᠣᠲᠠ. ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠲᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ 2011 ᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠣᠯ ᠬᠣᠲᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ 147,100, ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠳᠦᠭᠦᠷᠭᠡ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ 235,840 ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃[1] ᠡᠭᠦᠨ ᠦ 52.4% ᠨᠢ ᠬᠠᠰᠠᠭ᠂ 45.2% ᠨᠢ ᠥᠽᠪᠧᠺ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠦᠩ ᠪᠤᠢ᠃

ᠵᠡᠭᠦᠯᠲᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ