ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠪᠦᠯᠦᠭ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢᠳ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠮᠤᠵᠢ᠂ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ᠂ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ

ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠨᠢ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠭᠲᠠᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠧᠦ᠋ᠷᠠᠽᠢᠠᠷᠤ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ 35 ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠢ[1] ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠦ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 165-180 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ[2] ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠦᠷᠺᠬᠠᠰᠠᠭᠬᠢᠷᠭᠢᠰᠦᠽᠡᠪᠸᠺᠢᠰᠲᠠᠨᠲᠦᠺᠮᠧᠨᠠᠽᠧᠷᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠶᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠨ-ᠤᠶᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠨᠣᠮᠢᠲᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠸᠠᠲᠠᠲᠠᠷᠠᠰᠤᠲᠠᠨᠰᠠᠬᠠ-ᠶᠠᠺ ᠲᠤᠠᠯᠲᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. (ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ) Dybo A.V., 《ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠡᠷᠲᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ》, ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ᠂ 2007, ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ 766, [1]
  2. (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ) www.joshuaproject.net ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ [2]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ