ᠲᠦᠳᠦᠪ ᠲᠡᠢ ᠰᠤᠮᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠍ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ
ᠲᠦᠳᠦᠪ ᠲᠡᠢ ᠰᠤᠮᠤ
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ)
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ Zavchan.gif ᠵᠠᠪᠬᠠᠨ
ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠰᠤᠮᠤ
ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠣᠶᠢᠭᠣᠨ
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ:
1. ᠪᠠᠶᠠᠨᠴᠠᠭᠠᠨ
2. ᠠᠷᠭᠠᠯᠠᠩ ᠳᠤ
3. ᠣᠶᠢᠭᠣᠨ
4. ᠴᠣᠷᠭᠣ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 2,700 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (2010) 1,671 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭ 0.62 ᠬᠦᠮᠦᠨ/км²
ᠲᠦᠳᠦᠪ ᠲᠡᠢ
ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ
ᠵᠠᠪᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠳᠦᠪ ᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ:
ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ (GMT+8)

ᠲᠦᠳᠦᠪ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠵᠠᠪᠬᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠤᠮ᠃

ᠲᠦᠳᠦᠪ ᠲᠡᠢ ᠰᠤᠮᠤ 2,8 ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ᠃ᠺᠮ᠃ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ᠃ ᠤᠯᠢᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠠᠴᠠ 200 kᠮ᠃ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨᠴᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠴᠣᠷᠭᠣ᠂ ᠣᠶᠢᠭᠣᠨ᠂ ᠠᠷᠭᠠᠯᠠᠩ ᠳᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ 4 ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ᠃ ᠠᠯᠠᠭ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ᠂ ᠪᠠᠷᠭᠤ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠳ᠂ ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ᠂ ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠨ᠂ ᠬᠢᠷᠭᠢᠰ᠂ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠬᠥᠬᠡ ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ᠂ ᠴᠣᠬᠣᠷ᠂ ᠰᠠᠷᠲᠠᠭᠤᠯ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠣᠪᠤᠭ ᠤᠨ 2003 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ᠃

ᠲᠥᠪ ᠪᠠ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢ ᠣᠶᠢᠭᠣᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠴᠣᠷᠭᠣ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠨᠳᠡᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠡᠷᠡᠰ ᠲᠡᠰᠦ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠤᠯᠠᠭᠴᠢᠨ᠂ ᠴᠣᠷᠭᠣ᠂ ᠵᠢᠷᠠᠨᠲᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠳ᠂ ᠣᠶᠢᠭᠣᠨ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠴᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠳ ᠲᠠᠢ᠃ ᠪᠤᠭᠤ᠂ ᠪᠣᠷᠣ ᠭᠥᠷ ᠡᠴᠡ᠂ ᠶᠠᠩᠭᠢᠷ᠂ ᠠᠷᠭᠠᠯᠢ᠂ ᠴᠢᠨᠣ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠯᠦᠭᠦᠰᠦ᠂ ᠦᠨᠡᠭᠡ᠂ ᠢᠷᠪᠢᠰ᠂ ᠬᠢᠷᠰᠠ ᠮᠠᠨᠤᠤᠯ᠂ ᠲᠠᠷᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠᠤᠯᠠᠢ ᠴᠢᠨᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ᠂ ᠣᠢ᠂ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ