ᠲᠦᠰᠢᠶᠡᠲᠦ ᠬᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
— «ᠲᠦᠰᠢᠶᠡᠲᠦ ᠬᠠᠨ» ᠭᠡᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ —
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠲᠦᠰᠢᠶᠡᠲᠦ ᠬᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠨᠢ 1691-1911 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠍ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠶᠤᠮ᠃

ᠲᠡᠦᠬᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠩᠬ᠎ᠠ 1580 ᠍ ᠊ᠭᠠᠳ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠠ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠤᠳᠤᠮ ᠨᠢ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠳᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠂ 1691 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ᠂ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠷ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ᠃ 1691 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠷ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ᠃ 1725 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠶᠢ ᠲᠠᠰᠤᠯᠤᠨ ᠥᠭᠴᠦ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠬᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ᠂ 1725-1912 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ 21 ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ 1728 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ 3 ᠵᠢᠯ ᠲᠤᠲᠤᠮ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠵᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠳᠠᠭ ᠨᠢ "ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ" ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

1921 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠍ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠯ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠪᠡᠷ 1923-1931 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠲᠦᠰᠢᠶᠡᠲᠦ ᠬᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ 1931 ᠣᠨ ᠤ 3 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠡᠨᠡ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠯᠡᠩᠭᠡᠲᠥᠪᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠭᠣᠪᠢᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠣᠪᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 1938 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ᠂ 1942 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠪᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠪᠠ᠃

ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠷ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 1. ᠲᠦᠰᠢᠶᠡᠲᠦ ᠬᠠᠨ ᠸᠠᠩᠵᠢᠯᠳᠣᠷᠵᠢ (1728-1732)
 2. ᠴᠢᠨ ᠸᠠᠩ ᠳᠠᠨᠽᠠᠨᠳᠣᠷᠵᠢ (1732-1733)
 3. ᠲᠦᠰᠢᠶᠡᠲᠦ ᠬᠠᠨ ᠳᠣᠨᠳᠣᠪᠳᠣᠷᠵᠢ (1733-1743)
 4. ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠸᠠᠩ ᠴᠡᠩᠭᠦᠩᠵᠠᠪ (1743-1746)
 5. ᠲᠦᠰᠢᠶᠡᠲᠦ ᠬᠠᠨ ᠶᠠᠩᠫᠢᠯᠳᠣᠷᠵᠢ (1747-1764)
 6. ᠵᠦᠩ ᠸᠠᠩ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠦ ᠪᠡᠶᠢᠰᠡ ᠳᠠᠰᠫᠢᠯ (1764-1765)
 7. ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠷᠢᠨᠫᠢᠯ ᠳᠠᠶᠢᠴᠢᠨ ᠸᠠᠩ (1765-1777)
 8. ᠲᠦᠰᠢᠶᠡᠲᠦ ᠬᠠᠨ ᠼᠡᠳᠡᠨᠳᠣᠷᠵᠢ (1777-1783)
 9. ᠵᠠᠰᠠᠭ᠂ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶᠢᠰᠡ ᠰᠦᠨᠳᠪᠦᠳᠣᠷᠵᠢ (1783-1798)
 10. ᠲᠦᠰᠢᠶᠡᠲᠦ ᠬᠠᠨ ᠼᠡᠳᠡᠨᠳᠣᠷᠵᠢ (1799-1815)
 11. 3 ᠠᠰᠠᠭ ᠵᠦᠩᠸᠠᠩ ᠲᠦᠴᠢᠨᠵᠠᠪ (1815-1817)
 12. 3 ᠠᠰᠠᠭ ᠬᠣᠱᠣᠢ ᠴᠢᠨ ᠸᠠᠩ ᠼᠡᠳᠡᠨᠳᠣᠷᠵᠢ (1817-1824 )
 13. ᠲᠦᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠭᠦᠨ ᠰᠣᠨᠣᠮᠸᠠᠨᠴᠢᠭ (1825-1837)
 14. ᠦᠢᠵᠡᠨ ᠭᠦᠨ ᠫᠦᠨᠴᠤᠭᠳᠣᠷᠵᠢ (1837-1846)
 15. 3 ᠠᠰᠠᠭ ᠬᠣᠱᠣᠢ ᠴᠢᠨ ᠸᠠᠩ ᠡᠷᠡᠩᠴᠢᠨᠳᠣᠷᠵᠢ (1846-1853)
 16. ᠲᠦᠰᠢᠶᠡᠲᠦ ᠬᠠᠨ ᠰᠡᠷᠡᠩᠳᠣᠷᠵᠢ (1854-1863)
 17. 3 ᠠᠰᠠᠭ ᠬᠣᠱᠣᠢ ᠳᠠᠶᠢᠴᠢᠨ ᠴᠢᠨ ᠸᠠᠩ ᠰᠡᠷᠡᠩᠳᠣᠷᠵᠢ (1863-1884)
 18. ᠲᠦᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠭᠦᠨ ᠰᠡᠷᠡᠩᠳᠣᠷᠵᠢ (1884-1889)
 19. ᠲᠦᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠭᠦᠨ ᠼᠧᠳᠡᠩᠰᠣᠳᠨᠠᠮ /(1889-1890)
 20. ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠸᠠᠩ ᠠᠮᠠᠭᠠᠪᠠᠽᠠᠷ (1891)
 21. ᠪᠡᠶᠢᠰᠡ ᠫᠦᠨᠴᠢᠬᠰᠡᠷᠡᠩ (1892)
 22. 3 ᠠᠰᠠᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠭᠦᠨ ᠮᠡᠰᠢᠭᠳᠣᠷᠵᠢ /(1893-1899)
 23. ᠭᠦᠨ ᠳᠣᠨᠳᠣᠪᠵᠠᠯᠪᠤᠢᠫᠠᠯᠮᠠᠳᠣᠷᠵᠢ /(1899-1908)
 24. 3 ᠠᠰᠠᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠭᠦᠨ᠂ ᠲᠦᠰᠢᠶᠡᠲᠦ ᠸᠠᠩ ᠴᠠᠭᠳᠠᠷᠵᠠᠪ (1909-1913)
 25. ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠭᠦᠨ ᠵᠢᠨᠦᠩ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠸᠠᠩᠴᠢᠭᠷᠠᠪᠳᠠᠨ (1914)
 26. ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠴᠢᠨ ᠸᠠᠩ ᠫᠦᠨᠴᠢᠬᠰᠡᠷᠡᠩ (1914-1921)

ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ