ᠲᠦᠮᠡᠨᠴᠣᠭ ᠲᠤ ᠰᠤᠮᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠲᠦᠮᠡᠨᠴᠣᠭ ᠲᠤ ᠰᠤᠮᠤ
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ Flag of Mongolia.svg ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ Mn coa sukhbaatar aymag.png ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ
ᠰᠤᠮᠤ ᠲᠦᠮᠡᠨᠴᠣᠭ ᠲᠤ
ᠪᠠᠭ (3) ᡀᠦᠮᠪᠦ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠴᠠᠭᠠᠨ᠂
ᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ _____ км²
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ) 2010 ᠣᠨ ᠳᠤ 2,035 ᠬᠦᠮᠦᠨ [1]
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (ᠲᠣᠭᠠᠴᠠ᠃) 2012 ᠣᠨ ᠳᠤ 2,391 ᠬᠦᠮᠦᠨ [2]
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨᠴᠣᠭᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ
ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠢᠷᠭᠡᠨ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠃

ᠲᠦᠮᠡᠨᠴᠣᠭ ᠲᠤ ᠨᠢ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠤᠮ᠃

ᠲᠡᠦᠬᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ 1954 ᠣᠨ ᠤ 180 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠰᠤᠭᠤᠪᠤᠯᠠᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠨᠠᠷᠢᠪᠲᠤᠷ ᠨᠣᠣᠰᠣ ᠳᠤ ᠬᠣᠨᠢ ᠦᠷᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠠᠮᠰᠤᠭᠤᠪᠤᠯᠠᠭ ᠤᠨ САА ᠍ ᠍ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠲᠦᠮᠡᠨᠴᠣᠭ ᠲᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ 1960 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ 19 ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠮᠰᠤᠭᠤᠪᠤᠯᠠᠭ ᠤᠨ САА ᠨᠢ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠨ ᠬᠥᠬᠡᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠪᠥᠷ ᠲᠦ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠢᠮᠠᠭᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠨᠲᠠ ᠪᠣᠯᠣᠳ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠵᠠᠢ᠃ 1972 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠮᠡᠯ ᠦᠬᠡᠷ ᠦᠷᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠬᠣᠣᠰᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 1978 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦ ᠬᠥᠷᠥᠩᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠢ ᠲᠣᠬᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ᠂ 110 ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠ᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠳᠣᠲᠣᠭᠤᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ᠂ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠢᠯᠢᠭ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

250 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠭᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠲᠡᠢ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠣᠭᠠᠷᠠᠯᠲᠠᠨ ᠭᠠᠩᠨᠠᠭᠤᠷᠭᠦᠢᠯᠡᠰᠦᠵᠡᠷᠯᠢᠭ ᠰᠠᠷᠮᠢᠰᠭᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠪᠠᠮᠪᠠᠢᠪᠣᠩᠭᠣᠬᠠᠶᠢᠴᠢ ᠡᠪᠡᠰᠦᠪᠣᠷᠣ ᠬᠤᠰᠤᠤᠯᠢᠶᠠᠩᠭᠠᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠤᠮᠣᠨᠣᠰᠣᠦᠷᠢᠯ ᠳᠣᠯᠣᠭᠣᠨ᠎ᠠᠲᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠡᠭᠨᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠭᠦᠢᠯᠡᠰᠦᠶᠠᠰᠢᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ 400 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠠᠴᠠ 80 ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠡᠮ ᠦᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠭ᠃ ᠢᠨᠢᠶᠡᠳᠡᠭ ᠬᠠᠳᠠᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠵᠠᠮᠪᠠᠯᠨᠠᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠥᠭᠡᠯ ᠣᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩᠲᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠲᠦᠮᠡᠨᠴᠣᠭ ᠲᠤᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠢᠮᠠᠭᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠷᠡᠯᠦᠨ ᠭᠣᠣᠯ 20 ᠭᠠᠷᠤᠢ km ᠳᠦ ᠤᠷᠤᠰᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠳᠬᠦᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠳ ᠨᠠᠭᠤᠷ᠂ 4 ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠲᠠᠢ᠃ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪᠰᠢᠯ ᠦᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠦᠬᠡᠷ ᠥᠰᠬᠡᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠃ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠳᠤ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ 10 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠭᠠ ᠡᠷᠭᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠲᠠᠢ᠃ ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠮᠤ ᠠᠴᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ 6, ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠴᠣᠯᠠᠲᠠᠨ 3, ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠣᠯᠠᠨ 4 ᠲᠥᠷᠦᠵᠢ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠮ ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ