ᠲᠦᠪ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠲᠦᠪ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ
Central Asia (orthographic projection).svg
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ 4,003,400 km²
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ 64,746,854 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠨᠢᠭᠲᠠᠰᠢᠯ 15 ᠬᠦᠮᠦᠨ/km²
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠲᠦᠪ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ Flag of Tajikistan.svg ᠲᠠᠵᠢᠺᠢᠰᠲᠠᠨ
Flag of Turkmenistan.svg ᠲᠦᠺᠮᠧᠨ
ᠦᠽᠡᠪᠸᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠽᠡᠪᠸᠺᠢᠰᠲᠠᠨ
ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠬᠠᠰᠠᠭ
ᠬᠢᠷᠭᠢᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠬᠢᠷᠭᠢᠰ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ
ᠣᠷᠣᠰᠲᠠᠵᠢᠺᠢᠰᠲᠠᠨᠲᠦᠷᠺᠮᠧᠨ
ᠦᠽᠡᠪᠸᠺᠢᠰᠲᠠᠨᠬᠠᠰᠠᠭᠬᠢᠷᠭᠢᠰ

ᠳᠤᠮᠳᠠ (ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ) ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ (ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠥᠷᠥᠨ᠎ᠡ ᠲᠦᠺᠧᠰᠲᠠᠨ, ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠺᠧᠰᠲᠠᠨ) — ᠲᠥᠪ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ᠃

ᠲᠦᠪ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ  (ᠠᠩᠭᠯ᠃)

ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠵᠢᠺᠢᠰᠲᠠᠨᠲᠦᠺᠮᠧᠨᠦᠽᠡᠪᠸᠺᠢᠰᠲᠠᠨᠬᠠᠰᠠᠭᠬᠢᠷᠭᠢᠰ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢ ᠲᠦᠪ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠳᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠳᠥᠷᠪᠡ ᠶᠢ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ «ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠷᠠᠶᠣᠨ» ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

ᠲᠦᠪ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠰᠲ᠋ᠶᠤᠶᠢᠷᠲᠲᠤᠷᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠮ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷᠲᠤᠷᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠥᠨᠳᠥᠷᠯᠢᠭᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠺᠣᠫᠧᠳᠳᠠᠭᠫᠠᠮᠢᠷ-ᠠᠯᠠᠢ᠂ ᠲᠢᠶᠠᠨᠱᠠᠨ (ᠲᠩᠷᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ), ᠵᠦᠩᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠯᠲᠠᠢᠰᠢᠷᠲᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠺᠠᠷᠠᠺᠦᠶᠢᠮᠺᠤᠰᠤᠯᠺᠦ᠋ᠮ ᠴᠥᠯ᠂ ᠠᠷᠠᠯ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠣᠷᠣᠰ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠡᠨᠳᠡ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠍ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠦᠰᠡᠴᠢᠯᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ Central Asia (ᠦᠭᠡᠴᠢᠯᠡᠪᠡᠯ ᠲᠥᠪ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ) ᠍ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠲᠥᠪ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠭᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠠᠲᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠥᠪ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠮᠥᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ Central Asia ᠍ ᠢ «ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ» ᠭᠡᠵᠦ ᠢᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠬᠡᠪ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠦᠪ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠍ ᠤᠨ ᠵᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨᠰᠢᠯ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠶᠤᠮ᠃

ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ
(km2)
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ
(2012)
ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ
ᠬᠦᠮᠦᠨ/km2
ДНБ
ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ
ᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ $
ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦ
ᠨᠣᠣᠭ ᠲᠤ ᠬᠢ
ДНБ, $
ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ
Flag of Tajikistan.svg ᠲᠠᠵᠢᠺᠢᠰᠲᠠᠨ 143,100 8,052,512[1] 55.9 7,592 903 ᠳᠤᠱᠠᠩᠪᠧ ᠲᠠᠵᠢᠺᠢᠰᠲᠠᠨᠣᠷᠣᠰ
Flag of Turkmenistan.svg ᠲᠦᠺᠮᠧᠨ 488,100 5,171,943[2] 10.5 33,679 5,330 ᠠᠰᠭᠠᠪᠲᠤ ᠲᠦᠺᠮᠧᠨ ᠬᠡᠯᠡ
ᠦᠽᠡᠪᠸᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠽᠡᠪᠸᠺᠢᠰᠲᠠᠨ 447,400 30,185,000[3] 67.5 51,168 1,867 ᠲᠠᠱᠺᠧᠨᠲ ᠦᠽᠡᠪᠸᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ
ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠬᠠᠰᠠᠭ 2,724,900 17,948,816[4] 6.3 196,419 12,456 ᠠᠰᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠰᠠᠭᠣᠷᠣᠰ
ᠬᠢᠷᠭᠢᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠬᠢᠷᠭᠢᠰ 199,900 5,604,212[5] 27.8 6,473 1,152 ᠪᠥᠱᠺᠧᠺ ᠬᠢᠷᠭᠢᠰᠣᠷᠣᠰ

ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠯᠠᠪᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. The World Factbook. 14 November 2014 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  2. The World Factbook. 14 November 2014 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  3. The World Factbook. 14 November 2014 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  4. The World Factbook. 14 November 2014 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  5. The World Factbook. 14 November 2014 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ