ᠲᠦᠪᠰᠢᠨᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠰᠤᠮᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠲᠦᠪᠰᠢᠨᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠰᠤᠮᠤ
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ Flag of Mongolia.svg ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ Mn coa sukhbaatar aymag.png ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ
ᠰᠤᠮᠤ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨᠰᠢᠷᠡᠭᠡ
ᠪᠠᠭ (5) ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ᠂ ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠦ᠂ ᠦᠨᠡᠭᠡ ᠳᠦ
ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠬᠠᠨ᠂ ᠥᠭᠭᠢᠶᠡᠮᠦᠷ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ _____ км²
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ) 2010 ᠣᠨ ᠳᠤ 2,780 ᠬᠦᠮᠦᠨ [1]
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (ᠲᠣᠭᠠᠴᠠ᠃) 2012 ᠣᠨ ᠳᠤ 3,017 ᠬᠦᠮᠦᠨ [2]
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠢᠨ
(ᠲᠦᠪᠰᠢᠨᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ)
ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠢᠷᠭᠡᠨ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠃

ᠲᠦᠪᠰᠢᠨᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠤᠮ᠃

ᠲᠡᠦᠬᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

1720 ᠍ ᠢᠤᠳ᠋ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠬᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠭᠦᠨ ᠬᠠᠷᠳᠦᠯ ᠪᠡᠶᠢᠰᠡᠡᠶᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ᠂ 1921 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠬᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠭᠦᠨ ᠬᠠᠷᠳᠦᠯᠡᠶᠢᠨ᠂ 1923 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠦᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠷᠣᠭᠣᠷᠴᠣᠭ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ 1923-1925 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠨ ᠬᠡᠨᠲᠡᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠳᠦᠯ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠦ ᠰᠤᠮᠤ᠂ ᠳᠠᠷᠢᠭᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠴᠢᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠤᠯᠤᠪᠠᠶᠠᠩᠮᠥᠶᠢᠩᠬᠡ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠣᠲᠣᠭ ᠠᠴᠠ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠰᠤᠮᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

432,7 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠭᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠲᠡᠢ᠃ ᠨᠠᠮᠬᠠᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠳ᠂ ᠭᠦᠪ ᠢᠶᠡᠨ ᠭᠣᠣᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠲᠡᠢ᠃ ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠲᠦ᠂ ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠦ᠂ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠷ᠂ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠬᠠᠨ᠂ ᠦᠨᠡᠭᠡ ᠳᠦ᠂ ᠣᠭᠣᠷᠴᠣᠭ᠂ ᠵᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠤᠮᠤᠨ᠂ ᠴᠠᠩ ᠳᠤ᠂ ᠲᠥᠷᠥᠩ ᠦᠨ ᠬᠠᠳᠠ᠂ ᠠᠷᠤᠩ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠣᠶᠠᠯᠢᠭ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠴᠣᠬᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠠᠭ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ᠂ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠷ᠂ ᠬᠠᠪᠴᠢᠯ᠂ ᠠᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠣᠣᠯ ᠭᠣᠷᠭᠢ ᠲᠠᠢ᠃ ᠵᠠᠮ ᠳᠤ᠂ ᠥᠷᠭᠥᠭᠡ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠮ᠂ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ᠂ ᠬᠥᠪᠦᠩᠲᠦ᠂ ᠱᠡᠦ ᠳᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠴᠥᠭᠦᠷᠦᠮ᠂ ᠪᠢᠯᠭᠡᠬᠦ᠂ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠥᠭᠭᠢᠶᠡᠮᠦᠷ ᠭᠡᠳ ᠭᠣᠪᠢ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ᠃

ᠲᠦᠪᠰᠢᠨᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠨᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ. ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠡᠴᠡ 136 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠠ ᠠᠴᠠ 478 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠂ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠬᠠᠨᠠ ᠠᠴᠠ 175 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠨᠱᠠᠩᠳᠠᠠ ᠠᠴᠠ 210 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠬᠣᠯᠠ ᠵᠠᠶᠢᠲᠠᠢ᠃

ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠵᠣᠩᠬᠢᠯᠠᠨ ᠤᠷᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠵᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡᠦᠨᠡᠭᠡ ᠬᠢᠷᠰᠠᠴᠢᠨᠣ᠎ᠠᠳᠣᠷᠣᠭᠣᠮᠠᠨᠤᠤᠯᠲᠠᠷᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ᠂ ᠲᠣᠭᠣᠷᠤᠤᠲᠣᠭᠣᠳᠠᠭᠨᠣᠭᠲᠣᠷᠣᠡᠯᠢᠭᠡᠢᠲᠠᠭᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠳᠤ ᠲᠠᠢ᠃ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠠᠨᠳᠠ ᠠᠷᠭᠠᠯᠢᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠡᠭᠦᠯᠲᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭᠰᠢᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠤᠮᠪᠠᠲ ᠤᠨ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢᠲᠥᠭᠡᠯᠬᠥᠬᠡ-ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠦᠨ ᠠᠯᠲᠠᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠳᠣᠣ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠢᠨ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦᠭᠢᠨᠲᠠ ᠪᠣᠯᠣᠳᠵᠠᠨᠠᠷ᠂ ᠬᠣᠪᠣᠷ ᠮᠧᠲ᠋ᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠥᠭᠡᠴᠡ ᠲᠡᠢ᠃

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

755 єᠷᠬ᠂ 3402 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠲᠠᠢ᠃ 95,7 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠮᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠰᠤᠮᠤ ᠨᠢ ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠡᠶᠢᠪᠦᠷᠢᠴᠢ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢ᠂ ᠤᠳᠤᠮᠲᠤ ᠪᠥᠬᠡ᠂ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠮᠣᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠢ᠃ ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠳ᠃ ᠶᠠᠷᠢᠮᠫᠢᠯ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠡᠶᠢᠪᠦᠷᠢᠴᠢ ᠭ᠃ ᠮᠣᠩᠬᠣᠣᠷᠣᠢ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ ᠳ᠃ᠭᠣᠮᠪᠣᠵᠠᠪᠶᠠ᠃ᠳᠠᠮᠳᠢᠨᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ᠂ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠲᠡᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠣᠷᠣᠯᠠᠢ ᠮᠠᠵᠢᠭ ᠦᠨ ᠮᠠᠭᠠᠮ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠡᠮᠴᠢ ᠳ᠃ᠰᠦᠬᠡ ᠪᠡᠨᠳ᠃ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠤᠶᠠᠭᠠᠴᠢ ᠵ᠃ᠰᠢᠨᠠᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ᠂ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ