ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠣᠣ ᠬᠣᠲᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠲᠤᠩᠯᠢᠶᠣᠣ ᠬᠣᠲᠠ
Tongliyao.png Hot.svg
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠩ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠲᠠ
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠲᠤᠩᠯᠢᠶᠣᠣ (ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ)
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ Flag of the People's Republic of China.svg ᠬᠢᠲᠠᠳ
ᠮᠤᠵᠢ᠂ ᠣᠷᠣᠨ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ᠂ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠲᠤᠩᠯᠢᠶᠣᠣ ᠬᠣᠲᠠ
ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠰᠢᠶᠠᠨ (8) 1 ᠳᠦᠭᠦᠷᠦᠭ᠂ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠩ ᠲᠡᠢ
1 ᠬᠣᠲᠠ᠂ 1 ᠱᠢᠨᠢ᠂ 5 ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 59,535 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ) 2010 ᠣᠨ ᠳᠤ 3,139,153 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭ 53 ᠬᠦᠮᠦᠨ/km²
ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ 51.1% - ᠬᠢᠲᠠᠳ᠂ 45.3% - ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠤᠩᠯᠢᠶᠣᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠴᠠᠭ (ГЦ+8)
ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ +86 475
ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷ 028000
ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ 蒙G
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ tongliao.gov.cn (ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠢᠶᠠᠷ)
tongliao.gov.cn/m (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠢᠶᠠᠷ)

ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠣᠣ通辽 (Tōngliáo, «ᠯᠢᠶᠣᠣ ᠭᠣᠣᠯ ᠰᠢᠪᠲᠤᠯᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠳᠠᠭ» ᠭᠡᠬᠦ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ) — ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠍ ᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠰ ᠦᠨ ᠬᠣᠲᠠ (ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠩᠴᠡᠨ᠎ᠡ).

ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ - 59,535 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ 3,028,419 (2001 ᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ). ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠨᠢ ᠵᠢᠷᠢᠮ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ (ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ - ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠢᠶᠠᠷ méng) ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ 1999 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠣᠣ ᠬᠣᠲᠠ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠰ ᠦᠨ ᠬᠣᠲᠠ - ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠢᠶᠠᠷ 地级市 dìjíshì) ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ (ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ)
# ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ
(2004 ᠲᠣᠭᠠᠴᠠ᠃)
ᠨᠤᠲᠤᠭ
ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ (km²)
ᠨᠢᠭᠲᠠᠰᠢᠯ
(/km²)
1 ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ 科尔沁区 810,000 3,212 252
2 ᠬᠤᠤᠯᠢᠩᠭᠣᠥᠯ ᠬᠣᠲᠠ
(ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠡᠩ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠲᠠ)
霍林郭勒市 70,000 585 120
3 ᠺᠠᠶᠢᠯᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ 开鲁县 390,000 4,488 87
4 ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ 库伦旗 180,000 4,650 39
5 ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ 奈曼旗 430,000 8,120 53
6 ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ 扎鲁特旗 300,000 17,193 17
7 ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ
ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ
科尔沁左翼中旗 530,000 9,811 54
8 ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ
ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ
科尔沁左翼后旗 400,000 11,476 35

ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2000 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠩ:

ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦ ᠬᠤᠪᠢ
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ 1,548,721 51.14%
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ 1,373,470 45.35%
ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ 88,654 2.93%
ᠬᠣᠲᠣᠩ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ 12,447 0.41%
ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ 2,709 0.09%
ᠱᠢᠪᠡᠭᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ 781 0.03%
ᠳᠠᠭᠤᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ 492 0.02%

ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ