ᠲᠦᠨᠡᠯ ᠰᠤᠮᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ
Mn coa khuvsgul aymag.png ᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ
ᠲᠦᠨᠡᠯ ᠰᠤᠮᠤ
ᠤᠯᠠᠪᠢᠷ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠥᠷᠡᠨ᠂ ᠶᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠲᠦᠨᠡᠯ
3,580 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ
4,556 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ
101,000 ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠮᠠᠯ ᠲᠠᠢ
6 ᠪᠠᠭ ᠨᠢ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠭᠣᠣᠯ᠂ ᠨᠠᠪᠴᠢᠯᠲᠠᠢ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠡᠷᠬᠡᠲᠦ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠡᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ
1952 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ
1959 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ
ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠲᠤᠵᠢᠷᠭᠠᠯ
ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠷᠡᠩᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤᠮᠥᠷᠡᠨᠠᠯᠠᠭ-ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠠᠨᠢ-ᠥᠨᠳᠥᠷᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠤᠯᠭᠠᠨᠶᠡᠬᠡ-ᠠᠭᠤᠯᠠᠲᠣᠰᠣᠨᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠡᠢ ᠬᠠᠶᠠᠭᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠦᠨᠡᠯ ᠰᠤᠮᠤ ᠨᠢ ᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠤᠮ᠃ 3,580 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠢ ᠨᠢ ᠣᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ 2000 ᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ 4,556 ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠲᠡᠢ᠃ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠨᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠶᠢ ᠡᠴᠡ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ 46 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠠ ᠠᠴᠠ 667 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠵᠠᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠡᠦᠬᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠦᠨᠡᠯ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ 1952 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠦᠷᠢᠨ᠂ ᠲᠣᠰᠣᠨᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠤᠯᠭᠠᠨᠠᠯᠠᠭ-ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠰᠤᠮᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠰᠤᠯᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ 1956 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠦᠷᠡᠩᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠰᠤᠮᠤᠠᠨᠳᠠ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠴᠤ 1959 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ 1938 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ 《ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠩ ᠦᠨ》ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ 《ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ》, 《ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ》, 《ᠡᠭ ᠦᠨ ᠳᠣᠯᠭᠢᠶ᠎ᠠ》 ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ 1956 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠢᠭᠡᠳᠴᠦ 《ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ》 ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ 1990 ᠣᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2004 ᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ 101,000 ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠮᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ 50,000 ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ᠂ 34,000 ᠬᠣᠨᠢ᠂ 10,600 ᠦᠬᠡᠷᠰᠠᠷᠯᠤᠭ᠂ 6,600 ᠠᠳᠤᠭᠤ᠂ 84 ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ[1]

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠢᠰᠲ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠭᠠᠵᠠᠷ: 2004 ᠣᠨ ᠤ ᠮᠠᠯ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ

ᠨᠣᠮ ᠵᠦᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  • ᠮ᠃ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ᠂ ᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ ᠲᠣᠯᠢ, ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ 2001, ᠬ᠃ 138

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ