ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠩᠬᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠩᠬᠢ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠩᠬᠢ
ᠲᠥᠪ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ
ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠪᠧᠨ ᠲᠦᠷᠨᠪᠤᠯ 2009.11-2010.06
ᠷᠣᠪᠧᠷᠲ ᠯᠣᠳᠴᠢᠶᠠ 2010.06-2011.04
ᠵ᠃ᠣᠳᠬᠣᠨᠪᠢᠯᠢᠭ 2011.04-2013.02
ᠳ᠃ᠪᠠᠲᠤᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ 2013 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ 500 ᠍ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ http://www.statebank.mn

ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ 2009 ᠣᠨ ᠤ 11 ᠳ᠋ᠦᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19 ᠍ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ 100 ᠬᠤᠪᠢ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠥᠮᠴᠢᠲᠤ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠶᠤᠮ᠃

ᠲᠡᠦᠬᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠤᠰ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢ ᠵᠣᠭᠣᠰ ᠪᠠᠩᠬᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ 2013 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠪᠠᠩᠬᠢᠡᠶᠢᠭ ᠮᠥᠨ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠩᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠰᠠᠩᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  • ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠠᠺᠲ᠋ᠢᠸ /2011,09,30/ 214,753,539
  • ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠦᠨ ᠰᠠᠨ 28,000,000
  • ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠠᠰᠢᠭ 3,067,317

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ