ᠲᠥᠪ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠼᠧᠨᠲᠷᠠᠯᠩ ᠤᠢ ᠹᠧᠳᠧᠷᠠᠯᠩ ᠤᠢ ᠣᠺᠷᠤᠭ
(ᠣᠷᠣᠰ)
ᠲᠥᠪ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ
Map of Russia - Central Federal District.svg
ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠠᠬᠢ ᠲᠥᠪ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯ
ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ: ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ
ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠪ ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 2000 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 18
ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠦ᠋ᠰ
ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠦᠪᠶᠧᠺᠲ ᠤᠳ
ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ
ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ
18 ᠪᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ
2 ᠪᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ
ᠺᠣᠳ᠋
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ
- ᠣᠷᠣᠰ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠡᠷᠡᠮᠪᠡ
652,800 км²
6
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (2002 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ)
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ
- ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠮᠪᠡ
- ᠨᠢᠭᠲᠠᠰᠢᠯ
- ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ
- ᠬᠥᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦ
38,000,651 ᠬᠦᠮᠦᠨ
1
58.2 ᠬᠦᠮᠦᠨ / км²

ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠣᠷᠣᠰ
ᠪᠤᠰᠤᠳ
ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠴᠢ ᠭᠧᠣᠷᠭᠡᠢ ᠫᠣᠯᠲᠠᠴᠧᠩᠺᠣ
ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
http://www.dfo.gov.ru/

ᠲᠥᠪ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ (ᠣᠷᠣᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠼᠧᠨᠲᠷᠠ́ᠯᠩ ᠤᠢ ᠹᠧᠳᠧᠷᠠ́ᠯᠩ ᠤᠢ ᠣ́ᠺᠷᠤᠭ) ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ 7 ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠪᠡᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ ᠴᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ᠂ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ 《ᠲᠥᠪ》 ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠡᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠰᠦᠪᠶᠧᠺᠲ ᠤᠳ:

 1. ᠪᠧᠯᠭᠷᠣ᠋ ᠍ ᠳᠤ ᠮᠤᠵᠢ
 2. ᠪᠷᠢᠨᠰᠺ ᠮᠤᠵᠢ
 3. ᠢᠸᠠᠨᠨᠣᠸᠣ ᠮᠤᠵᠢ
 4. ᠺᠠᠯᠤᠭᠠ ᠮᠤᠵᠢ
 5. ᠺᠣᠰᠲ᠋ᠷᠣᠮᠠ ᠮᠤᠵᠢ
 6. ᠺᠦᠷᠰᠺ ᠮᠤᠵᠢ
 7. ᠯᠢᠫᠧᠼᠺ ᠮᠤᠵᠢ
 8. ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ
 9. ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ ᠮᠤᠵᠢ
 10. ᠣᠷᠣᠶ᠋ᠢᠯ ᠮᠤᠵᠢ
 11. ᠷᠢᠵᠠᠨᠢ ᠮᠤᠵᠢ
 12. ᠰᠮᠠᠯᠧᠨᠰᠺ ᠮᠤᠵᠢ
 13. ᠲᠠᠮᠪᠪ ᠮᠤᠵᠢ
 14. ᠲᠤᠧᠷ ᠮᠤᠵᠢ
 15. ᠲᠤᠯ ᠮᠤᠵᠢ
 16. ᠸᠯᠠᠳᠢᠮᠢᠷ ᠮᠤᠵᠢ
 17. ᠸᠣᠷᠢᠨᠧᠵ ᠮᠤᠵᠢ
 18. ᠢᠷᠣᠰᠯᠠᠪᠯ ᠮᠤᠵᠢ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ