ᠲᠥᠪ (ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ)

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
— «ᠲᠥᠪ» ᠭᠡᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ —
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠲᠥᠪ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ
ᠹᠠᠢᠢᠯ:ᠲᠥᠠ ᠮᠪ᠃png
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ
ᠮᠠᠩᠵᠤᠰᠢᠷᠢ ᠬᠡᠶᠢᠳ ᠦᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢ

ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠤᠭ

ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠲᠥᠪ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ Flag of Mongolia.svg ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠥᠪ
ᠰᠤᠮᠤ (27) ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ 27 ᠰᠤᠮᠤ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 74,042.37 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ) 2010 ᠣᠨ ᠳᠤ 85,168 ᠬᠦᠮᠦᠨ [1]
- ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ 84,983 ᠬᠦᠮᠦᠨ (99.8%) [2]
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (ᠲᠣᠭᠠᠴᠠ᠃) 2011 ᠣᠨ ᠳᠤ 88,277 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭ 2011 ᠣᠨ ᠳᠤ 1.19 ᠬᠦᠮᠦᠨ/км²
ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ᠂ 2000 ᠣᠨ ᠤ
ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ 94.3% - ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠥᠪ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ
ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠲᠦᠰᠢᠶᠡᠲᠦ ᠬᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ
1923-1931 ᠣᠨ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠠᠨ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ
1931 ᠣᠨ ᠲᠥᠪ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ
ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠣᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠪᠠᠲ (ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠮ)
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ (ГЦ+8)
ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ +976 127
ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷ 41000
ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠲᠥᠪ
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ tuv.mn (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ)

ᠲᠥᠪ (ᠬᠤᠳᠤᠮ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠥᠪᠲᠥᠪ) ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ 21 ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠤᠮ᠃ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 85,300 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠨᠢ ᠵᠠᠭᠤᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠣᠲᠠ᠃

ᠲᠡᠦᠬᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠥᠪ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠨᠢ 1921 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠦᠰᠢᠶᠡᠲᠦ ᠬᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠭᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ 1923 ᠣᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠠᠨ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ1931 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠥᠪ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ 1931-1942 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠲᠤ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ 1942 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠥᠪ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ᠂ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ (1989, 2000 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ)[3]
ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ᠂ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ
1989 ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ
ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦ ᠬᠤᠪᠢ
1989 ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ
2000 ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ
ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦ ᠬᠤᠪᠢ
2000 ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ
ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ 94,773 94.6% 93,604 94.2%
ᠬᠠᠰᠠᠭ 2,167 2.2% 1,065 1.1%
ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ 590 0.6% 856 0.9%
ᠳᠥᠷᠪᠡ ᠳᠦ 727 0.7% 770 0.8%
ᠪᠠᠶᠠᠳ 317 0.3% 745 0.8%
ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ 420 0.4% 524 0.5%
ᠲᠤᠸᠠ 269 0.23% 500 0.5%
ᠵᠠᠬᠠᠴᠢᠨ 160 0.2% 202 0.2%
ᠥᠭᠡᠯᠡᠳ 61 0.1% 171 0.2%
ᠪᠤᠰᠤᠳ 420 0.4% 614 0.6%
ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ 179 0.2% 217 0.2%
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ 100,088 100% 99,266 100%

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ 1200-1500 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠡᠷᠭᠦᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠨᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ (ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠨᠢ ᠠᠰᠠᠷᠠᠯᠲᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ᠂ 2800 ᠮ), ᠲᠣᠰᠤᠨ ᠵᠠᠭᠠᠮᠠᠷᠵᠣᠷᠭᠣᠯ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠭᠤᠯᠠᠷᠬᠠᠭ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠲᠠᠢ᠃ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠢ ᠨᠢ 16,4 ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢ ᠣᠢ ᠮᠣᠳᠣ᠂ 36,5 ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠡᠵᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ᠂ ᠬᠡᠨᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠷᠬᠠᠭ᠂ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠭ ᠮᠤᠵᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠬᠥᠨᠳᠡᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠨᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠳᠤ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠪᠣᠷᠣ ᠬᠥᠷᠥᠰᠥᠲᠡᠢ᠂ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠭᠦᠪ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠳ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠶᠤᠮ᠃

ᠬᠡᠷᠡᠯᠦᠨᠲᠤᠭᠤᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠣᠮᠣ ᠵᠢᠵᠢᠭ 30 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠭᠣᠣᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠵᠠᠩᠴᠢᠪᠯᠠᠨᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮᠴᠠᠬᠢᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠳ ᠲᠠᠢ᠃

ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠴᠠ ᠤᠰᠤ ᠰᠠᠶᠢᠲᠠᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠷᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠡᠯᠪᠢ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠳᠦ ᠮᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠳᠤ᠂ ᠲᠥᠪ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ

ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠨ᠂ ᠴᠠᠶᠢᠪᠤᠷ ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠬᠥᠷᠥᠰᠥᠲᠡᠢ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠢ ᠠᠮᠠ ᠬᠥᠨᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠬᠥᠷᠥᠰᠥ᠂ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠣᠢ᠂ ᠨᠤᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠬᠥᠷᠥᠰᠥ ᠲᠠᠷᠬᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ᠂ ᠬᠡᠨᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠠᠤᠯᠠᠯᠠᠰ ᠲᠤ ᠬᠤᠰᠢᠰᠢᠨᠡᠰᠦᠤᠯᠢᠶᠠᠰᠤᠪᠤᠷᠭᠠᠰᠤᠨᠠᠷᠠᠰᠤᠶᠠᠰᠢᠯᠢᠷᠭᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠳᠣ ᠲᠠᠢᠥᠷᠢᠯᠮᠣᠶᠢᠯᠦᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠢᠳᠦᠨᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢᠮᠢᠰᠰᠣᠩᠭᠢᠨ᠎ᠠᠬᠥᠮᠡᠯᠢᠲᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠᠮᠠᠩᠭᠢᠷᠬᠠᠯᠢᠶᠠᠷᠭᠢᠴᠢᠭᠢᠨ᠎ᠡᠮᠥᠭᠥ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯᠰᠢᠬᠢᠷ ᠡᠪᠡᠰᠦᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠮᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠪᠣᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠡᠭᠲᠦᠪᠠᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠᠲᠠᠪᠤᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠᠲᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠭᠢᠷ᠎ᠠᠠᠯᠲᠠᠨ ᠭᠠᠩᠨᠠᠭᠤᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠮ ᠦᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠷᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠥᠪ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠪᠤᠭᠤ ᠰᠣᠭᠣᠬᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠢᠠᠷᠭᠠᠯᠢ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠᠬᠣᠶᠢᠯᠣᠭᠬᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ 16 ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠲᠤ ᠠᠮᠢᠲᠠᠳ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠮᠦᠲᠠᠷᠪᠠᠭ᠎ᠠᠦᠨᠡᠭᠡᠬᠢᠷᠰᠠᠭᠠᠬᠠᠢᠪᠠᠭᠠᠪᠠᠭᠠᠢᠰᠢᠯᠦᠭᠦᠰᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠩᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠴᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ 30 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠠᠨᠵᠢᠭᠦᠷᠲᠡᠨ ᠪᠤᠢ᠃

ᠳᠡᠳ᠋ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠲᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣ᠋, ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠰᠠᠶᠢᠲᠠᠢ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨᠳ ᠲᠤ ᠶᠠᠫᠣᠨᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰᠬᠢᠲᠠᠳᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠵᠢ᠂ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠮ ᠬᠥᠭᠵᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠥᠪ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ 1, ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ 2, ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ 41, ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯᠲᠠᠨ 13, ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ 81, ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠲᠡᠨ 14, ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠲᠡᠨ 23, ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ 2, ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠪᠥᠬᠡᠡᠶᠢᠨ 3 ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ᠂ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠤᠶᠠᠭᠠᠴᠢ 9, ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠤᠶᠠᠭᠠᠴᠢ 27 ᠲᠥᠷᠥᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠢ᠃

ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦᠲᠡᠮᠦᠷ ᠦᠨ ᠬᠥᠳᠡᠷᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠᠭᠢᠨᠲᠪᠣᠯ ᠳᠤ᠂ ᠤᠰᠤᠨ ᠪᠠ ᠤᠲᠤᠭᠠᠲᠤ ᠪᠣᠯᠣᠷᠵᠣᠩᠰᠢᠣᠭᠶᠤᠨᠣᠮᠢᠨᠭᠢᠲᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠤᠷ ᠮᠠᠨᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠰᠢᠭᠲᠤ ᠮᠠᠯᠲᠠᠮᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠃

ᠰᠤᠮᠤ ᠳᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ
ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡ
(ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠳᠣ ᠪᠠᠷ)
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ
ᠲᠣᠭ᠎ᠠ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ
(км²)[4]
2000[5] 2005[6] 2011[7]
1 ᠠᠯᠲᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ 4 3,452 3,144 2,996 5.9 ᠮᠢᠩᠭ ᠠᠢᠶᠠᠠ᠃
2 ᠠᠷᠭᠠᠯᠠᠩ ᠳᠤ 2 1,929 1,881 1,577 1.6 ᠮᠢᠩᠭ ᠠᠢᠶᠠᠠ᠃
3 ᠠᠷᠬᠦ᠋ᠰ ᠲᠦ 2 829 1,563 1,236 5.9 ᠮᠢᠩᠭ ᠠᠢᠶᠠᠠ᠃
4 ᠪᠠᠲᠤᠰᠦᠮᠪᠦᠷ 4 6,534 6,310 6,789 2.5 ᠮᠢᠩᠭ ᠠᠢᠶᠠᠠ᠃
5 ᠪᠠᠶᠠᠨ 3 2,309 2,064 2,002 2905
6 ᠪᠠᠶᠠᠩᠳᠡᠯᠭᠡᠷ 2 1,801 1,173 1,321 2.2 ᠮᠢᠩᠭ ᠠᠢᠶᠠᠠ᠃
7 ᠪᠠᠶᠠᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩ 3 1,786 1,573 1,531 2376
8 ᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠥᠨᠵᠢᠭᠦᠯ 3 2,771 2,539 2,088 4.0 ᠮᠢᠩᠭ ᠠᠢᠶᠠᠠ᠃
9 ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠠᠩᠭᠠᠢ 2 1,634 1,524 1,406 1.0 ᠮᠢᠩᠭ ᠠᠢᠶᠠᠠ᠃
10 ᠪᠠᠶᠠᠨᠴᠠᠭᠠᠨ 5 2,787 2,349 1,801 6.2 ᠮᠢᠩᠭ ᠠᠢᠶᠠᠠ᠃
11 ᠪᠠᠶᠠᠨᠴᠣᠭᠲᠤ 3 2,323 1,928 1,820 1.5 ᠮᠢᠩᠭ ᠠᠢᠶᠠᠠ᠃
12 ᠪᠠᠶᠠᠨᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠠᠨᠢ 3 3,243 3,286 3,783 0.6 ᠮᠢᠩᠭ ᠠᠢᠶᠠᠠ᠃
13 ᠪᠣᠷᠣᠨᠠᠭᠤᠷ 4 4,288 4,480 4,854
14 ᠪᠦᠷᠢᠨ 5 3,685 3,266 3,012 3.75 ᠮᠢᠩᠭ ᠠᠢᠶᠠᠠ᠃
15 ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠬᠠᠨ 3 2,438 1,993 1,663 2.2 ᠮᠢᠩᠭ ᠠᠢᠶᠠᠠ᠃
16 ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩᠲᠤ 4 5,921 5,740 6,296 2.1 ᠮᠢᠩᠭ ᠠᠢᠶᠠᠠ᠃
17 ᠵᠠᠭᠠᠮᠠᠷ 4 6,053 5,923 5,280 2.9 ᠮᠢᠩᠭ ᠠᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ᠃
18 ᠵᠠᠭᠤᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ 6 14,771 14,692 15,277
19 ᠯᠦᠨ 3 3,765 2,572 2,609 2.6 ᠮᠢᠩᠭ ᠠᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ᠃
20 ᠮᠥᠩᠭᠥᠨᠥᠮᠣᠷᠢ ᠳᠤ 3 2,174 1,909 2,065
21 ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠲᠦ 4 2,553 1,893 1,833 2.8 ᠮᠢᠩᠭ ᠠᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ᠃
22 ᠰᠦᠮᠪᠦᠷ 2 1,980 1,581 1,740 0.36 ᠮᠢᠩᠭ ᠠᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ᠃
23 ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ 5 2,233 1,816 2,016 3.7 ᠮᠢᠩᠭ ᠠᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ᠃
24 ᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠯᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ 3 3,389 2,400 2,527 1.5 ᠮᠢᠩᠭ ᠠᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ᠃
25 ᠴᠡᠭᠡᠯ 5 3530 2444 2508 1.6 ᠮᠢᠩᠭ ᠠᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ᠃
26 ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ 5 3345 3442 3736 8.0 ᠮᠢᠩᠭ ᠠᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ᠃
27 ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰᠠᠨ ᠳᠤ 5 5605 5006 4511 3.1 ᠮᠢᠩᠭ ᠠᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ᠃
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠦᠩ 97 98,362 88,491 88,277 74,042

ᠮᠥᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠲᠥᠪ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ»
  1. ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ᠂ ᠣᠷᠣᠨ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠᠨ ᠤ 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠳᠦᠩ
  2. ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ᠂ 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠩᠭᠡ ᠪᠡᠷ
  3. Census 2000 Töv aimag official report [1]
  4. ᠶᠦᠷᠡᠢ ᠺᠷᠤᠴᠬᠢᠨ᠃ «ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠢᠶ᠎ᠠ᠃ ᠭᠧᠣᠭᠷᠠᠹᠢᠴᠧᠰᠺᠠᠶ᠎ᠠ ᠡᠨᠼᠢᠺᠯᠣᠫᠧᠳᠢᠶ ᠠ»᠃ ᠤᠯᠠᠨ-ᠪᠠᠲ᠋ᠤᠷ᠂ 2009. [2]
  5. ᠲᠥᠪ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠢᠰᠲ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ᠃ ᠲᠥᠪ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ (2001 ᠣᠨ ᠤ ᠡᠴᠦᠰ)
  6. ᠲᠥᠪ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠢᠰᠲ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ᠃ ᠲᠥᠪ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ (2005 ᠣᠨ ᠤ ᠡᠴᠦᠰ)
  7. ᠲᠥᠪ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠢᠰᠲ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ᠃ ᠲᠥᠪ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ (2011 ᠣᠨ ᠤ)

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ