ᠲᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ XX ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ
XX Olympic Winter Games
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ Flag of Italy.svg ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ, ᠲᠤᠷᠢᠨ
ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ 80ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 无效<ref>标签;name属性非法,可能是内容过长
ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ 2,508 (1,548 ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ; 960 ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ)ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ 无效<ref>标签;name属性非法,可能是内容过长
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ
ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ
7 ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ 15 ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ ᠳᠤ
84 ᠴᠣᠭᠴᠠ ᠮᠧᠳᠠᠯ[1]
ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ 2006 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10
ᠬᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ 2006 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26
ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠴᠢ ᠺᠠᠷᠯᠠ ᠠᠽᠧᠭᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠺᠢᠩᠫᠢ
ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠩᠭᠠᠷᠢᠭ ᠵᠣᠷᠵᠢᠣ ᠷᠣᠺᠺᠠ
ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠲᠠᠩᠭᠠᠷᠢᠭ ᠹᠠᠪᠢᠣ ᠪᠢᠩᠴᠧᠲ᠋ᠲ᠋ᠢ
ᠪᠠᠮᠪᠠᠷ ᠠᠰᠠᠭᠠᠭᠴᠢ ᠰᠲ᠋ᠧᠹᠠᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠧᠯᠮᠣᠨᠳᠣ
ᠲᠥᠪ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠳᠦ ᠬᠢ
ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ

ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ XX ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ XX Olympic Winter Games) ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠨᠢ 2006 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10 ᠍ ᠨ ᠠᠴᠠ 26 ᠍ ᠳᠦ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠢᠨ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠶᠤᠮ᠃ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ 1956 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠠᠶᠢᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ᠃ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠯᠣᠭᠣ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠷᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ (ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠷᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠷᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ) ᠴᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠷᠢᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠲᠤᠯᠠ ᠲᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠯᠳᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠯᠲᠠ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ
1 ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ 11 12 6 29
2 ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ 9 9 7 25
3 Flag of Austria.svg ᠠᠦᠢᠰᠲᠷᠶ᠎ᠠ 9 7 7 23
4 ᠣᠷᠣᠰ ᠣᠷᠣᠰ 8 6 8 22
5 Flag of Canada.svg ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ 7 10 7 24
6 Flag of Sweden.svg ᠰᠸᠸᠳᠡᠨ 7 2 5 14
7 ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ 6 3 2 11
8 ᠰᠸᠢᠰ ᠰᠸᠢᠰ 5 4 5 14
9 Flag of Italy.svg ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ 5 0 6 11
10 ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ 3 2 4 9
ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ 3 2 4 9

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠣᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠣᠳ ᠭᠦᠶᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠢᠶᠡᠷ 2 ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ