ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ (ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ) ᠍ ᠳᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ

ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ      
ᠱᠦᠭᠦᠯᠲᠡᠬᠦᠷ ᠦᠳ ᠨᠢᠭᠤᠬᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ | ᠯᠢᠨᠺ ᠦᠳ ᠢ ᠨᠢᠭᠤᠬᠤ | ᠨᠢᠭᠤᠬᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ

ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ (ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ) ᠍ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ:

ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ (ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠢ 50) (ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ (ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠢ 50) (ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).