ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠠ

ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠸᠢᠺᠢ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠠ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠠ ᠤᠨ ᠰᠤᠩ‍ᠭᠤᠯᠲᠠ 
ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠲᠠ:
S
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠭᠣᠳᠠᠰᠣ (ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠭᠣᠳᠠᠰᠣᠨ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯᠳᠠ)
B
ᠪᠠᠭᠠᠬᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ
M
ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ
(±123)
ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ︵ᠪᠠᠶᠢᠲ ︵byte︶︶
ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠬᠤ 50 | 100 | 250 | 500 ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ
ᠪᠠᠭᠠᠬᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠤᠬᠤ | ᠷᠣᠪᠣᠲ ᠤᠨ ᠬᠢ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ | ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠤᠬᠤ | ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠤᠬᠤ | ᠮᠢᠨᠤ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠨᠢᠭᠤᠬᠤ

06:48, 25 ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ 2017 ᠍ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ
   

2017-09-24

S    14:39  Uhaan:ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠬᠤ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ/2017 09 26 1‎ (ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ | ᠲᠡᠦᠬᠡ) . . (+1,153). . Zrdl2014 (ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ | ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ) (ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠪᠡ: "{{ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠬᠤ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ |ᠵᠢᠷᠤᠭ = DeerstoneMGL.jpg |ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎...")
     14:36  ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ‎ (ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ | ᠲᠡᠦᠬᠡ) . . (+38). . Zrdl2014 (ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ | ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ)
     14:32  ᠪᠤᠭᠤᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ‎ (ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ | ᠲᠡᠦᠬᠡ) . . (+320). . Zrdl2014 (ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ | ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ)

2017-09-20

     08:14  ᠳ᠋ᠠᠩᠭᠦᠨ‎‎ (2 ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ | ᠲᠡᠦᠬᠡ) . . (-5). . [Sqqinggel‎ (2×)]
     08:14 (ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ | ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ) . . (-2). . Sqqinggel (ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ | ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ) (ᠯᠠᠪᠯᠠᠯᠲᠠ ᠢᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ)
     08:13 (ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ | ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ) . . (-3). . Sqqinggel (ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ | ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ) (ᠤᠭ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢ)
S    08:13  Uhaan:ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠬᠤ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ/2017 09 20 1‎‎ (2 ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ | ᠲᠡᠦᠬᠡ) . . (+969). . [Sqqinggel‎; 116.114.23.47‎]
     08:13 (ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ | ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ) . . (-15). . 116.114.23.47 (ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ)
S    08:12 (ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ | ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ) . . (+984). . Sqqinggel (ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ | ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ) (ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠪᠡ: "{{ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠬᠤ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ |ᠵᠢᠷᠤᠭ =当归.jpg |ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ = |...")
     08:09  ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ‎ (ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ | ᠲᠡᠦᠬᠡ) . . (+25). . Sqqinggel (ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ | ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ) (ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠭᠠᠷᠠᠭ刷新首页)

2017-09-18

S    11:51  ᠬᠠᠵᠠᠷᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠪᠣᠭ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠳ‎‎ (3 ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ | ᠲᠡᠦᠬᠡ) . . (+7,032). . [Bayaligch‎ (3×)]
     11:51 (ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ | ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ) . . (-8). . Bayaligch (ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ | ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ)
     11:50 (ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ | ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ) . . (+9). . Bayaligch (ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ | ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ)
S    09:55 (ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ | ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ) . . (+7,031). . Bayaligch (ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ | ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ) (ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠪᠡ: "ᠬᠠᠵᠠᠷᠠᠴᠤᠳ ᠠᠹᠭᠠᠨᠢᠰᠲ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠽᠠᠷᠠᠰᠲ᠋ᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠣᠣᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠣ...")
     11:18  ᠪᠡᠰᠦᠲᠤ‎ (ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ | ᠲᠡᠦᠬᠡ) . . (+49). . Bayaligch (ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ | ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ)
http://wiki.uhaan.com/ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ:RecentChanges》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ