ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠠ

ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠸᠢᠺᠢ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠠ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠠ ᠤᠨ ᠰᠤᠩ‍ᠭᠤᠯᠲᠠ 
ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠲᠠ:
S
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠭᠣᠳᠠᠰᠣ (ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠭᠣᠳᠠᠰᠣᠨ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯᠳᠠ)
B
ᠪᠠᠭᠠᠬᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ
M
ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ
(±123)
ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ︵ᠪᠠᠶᠢᠲ ︵byte︶︶
ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠬᠤ 50 | 100 | 250 | 500 ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ
ᠪᠠᠭᠠᠬᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠤᠬᠤ | ᠷᠣᠪᠣᠲ ᠤᠨ ᠬᠢ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ | ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠤᠬᠤ | ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠤᠬᠤ | ᠮᠢᠨᠤ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠨᠢᠭᠤᠬᠤ

01:54, 23 ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ 2019 ᠍ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ
   

2019-02-15

S    23:45  Uhaan:ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠬᠤ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ/2019 02 28 1‎ (ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ | ᠲᠡᠦᠬᠡ) . . (+1,345). . 39.155.37.213 (ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ) (ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠪᠡ: "{{ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠬᠤ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ |ᠵᠢᠷᠤᠭ =6597318256286261532.jpg |ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢ...")
     23:44  2019 ᠤᠨ‎‎ (2 ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ | ᠲᠡᠦᠬᠡ) . . (+203). . [39.155.37.213‎ (2×)]
     23:44 (ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ | ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ) . . (+56). . 39.155.37.213 (ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ) (2019.2ᠰᠠᠷ᠎ᠠ 刷新首页)
     23:38 (ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ | ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ) . . (+147). . 39.155.37.213 (ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ) (2019.2ᠰᠠᠷ᠎ᠠ 刷新首页)
S    23:40  Uhaan:ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠬᠤ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ/2019 02 18 1‎ (ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ | ᠲᠡᠦᠬᠡ) . . (+2,281). . 39.155.37.213 (ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ) (ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠪᠡ: "{{ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠬᠤ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ |ᠵᠢᠷᠤᠭ =Long wave radio station 002 Motala Sweden.JPG |ᠵᠢᠷᠤᠭ ...")
S    23:39  Uhaan:ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠬᠤ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ/2019 02 17 1‎ (ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ | ᠲᠡᠦᠬᠡ) . . (+2,281). . 39.155.37.213 (ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ) (ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠪᠡ: "{{ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠬᠤ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ |ᠵᠢᠷᠤᠭ =Long wave radio station 002 Motala Sweden.JPG |ᠵᠢᠷᠤᠭ ...")
S    23:39  Uhaan:ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠬᠤ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ/2019 02 16 1‎ (ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ | ᠲᠡᠦᠬᠡ) . . (+2,281). . 39.155.37.213 (ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ) (ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠪᠡ: "{{ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠬᠤ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ |ᠵᠢᠷᠤᠭ =Long wave radio station 002 Motala Sweden.JPG |ᠵᠢᠷᠤᠭ ...")
http://wiki.uhaan.com/ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ:RecentChanges》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ