ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠨᠳᠢᠪᠯᠠᠬᠣ

ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠤᠪᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠨᠡᠮᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠠᠩᠨᠠᠢ ᠲᠡᠨᠡᠢᠢᠳᠡᠭ ᠭᠡᠯᠲᠡᠢ᠃ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠬᠣᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠡᠬᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠤᠪᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠨᠡᠲᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠦᠯᠡᠳᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠢ ︕ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠠᠨᠳᠢᠪ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠶᠢ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠂ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ ᠵᠢ ᠲᠡᠬᠦᠯᠳᠡᠷᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠸᠢᠺᠢ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠩᠨᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠣᠵᠠᠭᠠᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠥ ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠳᠠ ᠨᠡᠩ ᠣᠯᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠬᠣ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃Teruun.jpg

Teruun.jpg

ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠪᠤᠶᠤ ᡁᠢ ᠹᠦ᠋ ᠪᠣᠣ ᠪᠡᠷ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠡᠮᠵᠢᠯᠳᠥ ᠺᠣᠳ᠋ ᠢ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠦ ᠬᠠᠨᠳᠢᠪᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ ᠃ ᠬᠠᠨᠳᠢᠪ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠬᠦ ᠵᠢ ᠪᠣᠰᠣᠳ ᠮᠦᠩᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠭᠠᠬᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠯᠠᠳᠠ ᠭᠣᠪᠢᠭᠣᠯᠬᠣ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ handiv ᠪᠣᠶᠣ uhaan ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠪᠡᠯ ᠬᠠᠮᠣᠭ ᠰᠠᠶᠢᠨ᠃

http://wiki.uhaan.com/ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ:MyDonate》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ