ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ

ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠵᠢ ᠬᠠᠢᠢᠬᠤ
 
 
     
  

(ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ | ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ) ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ (ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ 50) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

(ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ | ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ) ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ (ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ 50) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

http://wiki.uhaan.com/ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ:Contributions/Sqqinggel》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ