ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ ᠤᠳ

ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ ᠤᠳ ᠲᠦ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠡᠰᠪᠡᠯ ᠮᠸᠳᠢᠶᠠ ᠹᠠᠢᠢᠯ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠡᠨᠳᠡ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ ᠤᠳ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ᠃

ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ ᠤᠳ  
(ᠡᠬᠢᠨ ᠦ | ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ) ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ (ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠡᠴᠡ 50) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500).(ᠡᠬᠢᠨ ᠦ | ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ) ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ (ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠡᠴᠡ 50) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
http://wiki.uhaan.com/ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ:Categories》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ