ᠨᠣᠮ ᠦᠨ ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠦᠳ

ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠬᠠᠢᠢᠬᠤ

  

ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ᠂ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠭ ᠥᠭᠡᠷ ᠡ ᠰᠠᠢᠢᠲ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠣᠴᠢᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠠᠨ ᠦ ᠬᠠᠢᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠨᠣᠮ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠦᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠮᠠᠭᠠᠳᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ:

http://wiki.uhaan.com/ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ:BookSources/3764372729》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ