ᠨᠣᠮ ᠦᠨ ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠦᠳ

ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠬᠠᠢᠢᠬᠤ

  

ᠥᠭ᠍ᠭᠦᠭ᠍ᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ISBN ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ; ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠡᠴᠡ ᠵᠥᠪ ᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠰᠡᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ᠃

ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ᠂ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠭ ᠥᠭᠡᠷ ᠡ ᠰᠠᠢᠢᠲ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠣᠴᠢᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠠᠨ ᠦ ᠬᠠᠢᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠨᠣᠮ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠦᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠮᠠᠭᠠᠳᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ:

http://wiki.uhaan.com/ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ:BookSources/0333710022》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ