ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ

ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ
 
ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ | ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ (ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋ ᠰᠫᠧᠺᠲ᠋ᠷ) | ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ (ᠸᠧᠺᠲ᠋ᠣᠷ (ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠹᠢᠽᠢᠺ))

http://wiki.uhaan.com/ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ:AllPages/ᠸ》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ