ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ

ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ
 
ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ | ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ (ᠳᠡᠵᠢᠳ ᠦᠨ ᠵᠢᠭᠵᠢᠳ) | ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ (ᠴᠢᠨ ᠳᠦ-ᠠᠶᠤᠱᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ)

http://wiki.uhaan.com/ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ:AllPages/ᠴ》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ