ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ

ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ
 
ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ | ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ (ᠲᠤᠯᠠᠭᠢ ᠪᠠ ᠭᠠᠪᠤᠲᠤ-ᠲᠠᠨᠤᠮᠪᠣᠭᠣᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ) | ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ (ᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠯᠣᠩ)

http://wiki.uhaan.com/ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ:AllPages/ᠳ》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ