ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ

ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ
 
ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ | ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ (ᠮᠣᠭᠠᠶᠢᠴᠢ ᠵᠠᠭᠠᠯᠠᠢ) | ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ (ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠰᠢᠷᠠᠪ ᠤᠨ ᠨᠠᠮᠬᠠᠶᠢᠴᠡᠷᠡᠩ)

http://wiki.uhaan.com/ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ:AllPages/ᠯ》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ