ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ

ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ
 
ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ | ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ (ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠨᠡᠷᠡᠰ) | ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ (ᠨᠠᠴᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠸᠠᠳᠠᠰᠢ)

http://wiki.uhaan.com/ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ:AllPages/ᠦ》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ