ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ

ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ
 
ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ | ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ (ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠢᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠶᠠᠳ᠋) | ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ (ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ)

http://wiki.uhaan.com/ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ:AllPages/ᠤ》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ