ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ

ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ
 
ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ | ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ (ᠢᠨᠲᠠᠷᠡᠨ ᠳᠦ) | ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ (ᠣᠶᠢᠭᠣᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ)

http://wiki.uhaan.com/ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ:AllPages/ᠣ》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ