ᠲᠤᠪᠢᠯᠢᠰ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠲᠤᠪᠢᠯᠢᠰ ᠬᠣᠲᠠ
ᠲᠪᠢᠯᠢᠰᠢ ᠬᠣᠲᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠬᠣᠲᠠ

ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠤᠭ

ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ

ᠲᠤᠪᠢᠯᠢᠰ
ᠡᠵᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠭᠦᠷᠦᠵᠢᠶ ᠠ ᠭᠦᠷᠦᠵᠢᠶ ᠠ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 726 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ 620 ᠮ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ 1,473,551 ᠬᠦᠮᠦᠨ
476 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠡᠭᠦᠰᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠭᠦᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ (ГЦ+4)
ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ (+995) 32
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ tbilisi.gov.ge
ᠲᠤᠪᠢᠯᠢᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ
ᠲᠤᠪᠢᠯᠢᠰ ᠦᠨ ᠬᠢᠨ 1,081,679 ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ

ᠭᠦᠷᠦᠵᠢᠶ ᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ 910,712 84.2%
ᠠᠷᠮᠧᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ 82,586 7.6%
ᠣᠷᠣᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ 32,580 3.0%
ᠺᠦᠷᠳᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ 17,116 1.6%
ᠠᠽᠧᠷᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ 10,942 1.0%
ᠣᠰᠧᠲ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ 10,268 0.9%
ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ 17,475 1.6%

ᠡᠬᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ: 2002 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ[1]

ᠲᠤᠪᠢᠯᠢᠰ (ᠠᠯᠢ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠲᠤᠪᠢᠯᠢᠰᠢ ᠭᠡᠬᠦ᠂ ᠬᠤᠳᠤᠮ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠪᠢᠯᠢᠰᠢ; ᠭᠦᠷᠵᠢ ᠪᠡᠷ თბილისი [ᠲᠫᠢᠯᠢᠰᠢ]) ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠦᠵᠢᠶ ᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠺᠦ᠋ᠷᠠ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠨᠢ 372 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠨᠢ 1,093,000. ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠲᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠲᠢᠹᠯᠢᠰ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠢᠹᠹᠯᠢᠰ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠵᠢᠷᠤᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠲᠤᠪᠢᠯᠢᠰ&oldid=432215》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ