ᠲᠣᠺᠦᠰᠢᠮᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠲᠣᠺᠦᠰᠢᠮᠠ (徳島市) — ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠲᠣᠺᠦᠰᠢᠮᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠬᠣᠲᠠ. 2011 ᠣᠨ ᠳᠤ 263,372 ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ