ᠲᠣᠶᠣᠲ᠋ᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
Toyota Motor Corporation
ᠲᠣᠶᠣᠲ᠋ᠠ ᠵᠢᠳᠣᠷᠣᠭᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠺᠠᠪᠦᠰᠢᠭᠭ ᠠᠱᠠ
トヨタ自動車株式会社
ᠠᠩᠭᠢ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ (TYO: 7203, LSE: TYT & NYSETM)
ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ
ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 1937 ᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28
ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠲᠣᠶᠣᠳᠠ ᠺᠢ-ᠢᠴᠡᠷᠣ
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠲᠣᠶᠣᠲ᠋ᠠᠠᠶᠢᠴᠢ ᠮᠤᠵᠢᠶᠠᠫᠣᠨ
ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠥᠰᠡ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ
ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ
ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ
ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ JPY 18,950,973 ᠰᠠᠶ᠋ᠢ (FY2010)[2]
ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ JPY 147,516 ᠰᠠᠶ᠋ᠢ (FY2010)[2]
ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ JPY 209,456 ᠰᠠᠶ᠋ᠢ (FY2010)[2]
 ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠬᠥᠷᠥᠩᠭᠡ JPY 30,349,287 ᠰᠠᠶ᠋ᠢ (FY2010)[2]
ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠦᠨ᠎ᠡ JPY 10,359,723 ᠰᠠᠶ᠋ᠢ (FY2010)[2]
ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠳ 71,116 (TMC ᠍ ᠳᠦ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠲᠣᠶᠣᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ 320,808)[3]
ᠪᠢᠽᠢᠨ᠋ᠧᠰ
ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠶᠢᠭ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠸᠪᠰᠠᠢ ᠳᠤ

ᠲᠣᠶᠣᠲ᠋ᠠ ᠮᠣᠲ᠋ᠣᠷ ᠺᠣᠷᠫᠣᠷᠠᠼᠢ (トヨタ自動車株式会社, Toyota Jidōsha Kabushikigaisha?, TYO: 7203)LSE: TYT, NYSETM᠂ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠣᠶᠣᠲ᠋ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠢ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠪᠠ «TMC» ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠣᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠤᠰ ᠺᠣᠷᠫᠣᠷᠠᠼᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ 2009 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ «ᠲᠣᠶᠣᠲ᠋ᠠ ᠮᠣᠲ᠋ᠣᠷ ᠺᠣᠷᠫᠣᠷᠠᠼᠢ» ᠨᠢ 71116 ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ (ᠲᠣᠶᠣᠲ᠋ᠠ ᠭᠷᠦᠶᠢᠫ ᠦᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ 320808) ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃[3] «TMC» ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠮᠠᠰᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ [4][5] ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠳᠦ ᠨᠣᠶᠠᠷᠬᠠᠭᠴᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠶᠤᠮ᠃[6]

1937 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠣᠶᠣᠳᠠ ᠺᠢ-ᠢᠴᠡᠷᠣ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ «ᠲᠣᠶᠣᠲ᠋ᠠ ᠢᠩᠳᠠᠰᠲᠷᠢᠽ» ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠮᠠᠰᠢᠨ ᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠳᠠᠩᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ «TMC» ᠶᠤᠮ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ 1934 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ 1936 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠣᠷᠴᠢᠭᠴᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠵᠦ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠡᠨ Toyota AA ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ «ᠲᠣᠶᠣᠲ᠋ᠠ ᠮᠣᠲ᠋ᠣᠷ ᠺᠣᠷᠫᠣᠷᠠᠼᠢ» ᠨᠢ «ᠲᠣᠶᠣᠲ᠋ᠠ» ᠭᠷᠦ᠋ᠫ ᠦᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠺᠢᠨᠯᠧᠺᠰᠤᠰᠳᠠᠶᠢᠬᠠᠴᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠢᠨ᠎ᠠ ᠮᠣᠲ᠋ᠣᠷᠰ[7] ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠥᠬᠢᠨ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠠᠢ᠃[8]

ᠲᠤᠶᠤᠲᠠ ᠮᠣᠲ᠋ᠣᠷ ᠺᠣᠷᠫᠣᠷᠠᠼᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠨᠢ ᠠᠶᠢᠴᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠶᠣᠲ᠋ᠠ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠣᠤᠺᠢᠣ᠋ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠃[9] ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠮᠠᠰᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠵᠣᠭᠰᠣᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ «ᠲᠣᠶᠣᠲ᠋ᠠ» ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠩᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠦᠩᠰᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ᠪᠠ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠷᠣᠪᠣᠲ ᠲᠥᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ ᠦᠳ ᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠡᠦᠬᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠲᠣᠶᠣᠲ᠋ᠠ ᠰᠠᠺᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ 1926 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ «ᠲᠣᠶᠣᠲ᠋ᠠ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠮᠠᠲ᠋ᠢᠭ ᠯᠦᠦᠮ ᠸᠷᠺᠰ» ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ (ᠬᠣᠵᠢᠮ ᠢᠶᠠᠨ «ᠲᠣᠶᠣᠲ᠋ᠠ ᠢᠩᠳᠠᠰᠲᠷᠢᠽ» ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ) ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠮᠠᠰᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠶᠣᠲ᠋ᠠ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠦᠦ ᠲᠣᠶᠣᠲ᠋ᠠ ᠺᠢ-ᠢᠴᠡᠷᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ 1933 ᠡᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃[10] «ᠲᠣᠶᠣᠲ᠋ᠠ» ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠪᠣᠯᠬᠤ A1 ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠵᠣᠷᠴᠢᠭᠴᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ «G1» ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ 1935 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ 1937 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠣᠶᠣᠲ᠋ᠠ ᠺᠢ-ᠢᠴᠡᠷᠣ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠡᠷᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠦ᠋ᠰ ᠢ ᠨᠢ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ «ᠲᠣᠶᠣᠲ᠋ᠠ ᠮᠣᠲ᠋ᠣᠷ» ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠃

ᠶᠠᠫᠣᠨᠲᠣᠶᠣᠲ᠋ᠠ ᠬᠣᠲᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠲᠣᠶᠣᠲ᠋ᠠ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ᠃

ᠠᠩᠬᠠᠯᠠᠨ "ᠲᠣᠶᠣᠲ᠋ᠠ" (トヨダ) ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠳᠦ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠡᠳ᠋ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ (ᠲᠣᠶᠣᠲ᠋ᠠ ᠺᠢ-ᠢᠴᠡᠷᠣ) ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ 1936 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠵᠠᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ 27,000 ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠳᠤᠭᠤᠢ ᠳᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠨ "ᠲᠣᠶᠣᠳᠠ" ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠺᠠᠲ᠋ᠠᠺᠠᠨ᠎ᠠ ᠦᠰᠦᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ ᠪᠡᠷ "ᠲᠣᠶᠣᠲ᠋ᠠ" (トヨタ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:Nihongo core/paren) ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃[11][12][13]

1936 ᠤᠨ ᠤ «Toyota Model AA» ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ᠂ «Toyoda» ᠯᠣᠭᠣ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ᠃

ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠣᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠨᠢ 30 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠪᠣᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ Corolla.

ᠹᠣᠷᠪᠧᠰ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠡᠴᠡ 2005 ᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳᠲᠣᠶᠣᠲ᠋ᠠ «ᠹᠣᠷᠪᠧᠰ 2000» ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠡᠷᠢᠮᠪᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃[14] ᠬᠠᠷᠢᠨ 2008 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠮᠠᠰᠢᠨ ᠪᠣᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠨᠣᠶᠠᠷᠬᠠᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃[15]

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠪᠣᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ (ᠢᠶᠡᠩ ᠢᠶᠡᠷ)
ᠶᠠᠫᠣᠨ 8,152,884
ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ 8,771,495
ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ 3,346,013
ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ 1,969,957
ᠪᠤᠰᠤᠳ 1,707,742

ᠲᠤᠶᠤᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠦ ᠲᠤᠶᠤᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ 16 ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠠᠴᠠ 6 ᠨᠢ ᠡᠴᠦᠰ ᠦᠨ ᠤᠭᠰᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠠᠦᠢᠰᠲ᠋ᠷᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠲᠤᠶᠤᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ 2017 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2009 ᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ᠂ «ᠲᠣᠶᠣᠲ᠋ᠠ» ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠨᠢ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ (ᠰᠧᠳᠠᠨ), ᠪᠢᠲᠡᠭᠦᠦ (ᠺᠦᠶᠢᠦᠶ᠎ᠡ), ᠠᠴᠢᠶᠠᠨ ᠤ (ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠪᠢᠲᠡᠭᠦᠦ ᠪᠦᠬᠡᠭᠡᠭ ᠲᠡᠢ), ᠭᠢᠪᠷᠢᠳᠡᠨ᠂ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠺᠷᠣᠰᠣᠸᠧᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ 70 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠢ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃[16]

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠣᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠩ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠹᠠᠢᠢᠯ:Toyota sales.gif
ᠪᠣᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ᠃
 ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ  ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ
ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠪᠣᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠪᠣᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠣᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ
1935 20
1936 1,142
1937 4,013
1938 4,615
1939 11,981
1940 14,787
1941 14,611
1942 16,302
1943 9,827
1944 12,720
1945 3,275
1946 5,821
1947 3,922
1948 6,703
1949 10,824
1950 11,706
1951 14,228
1952 42,106
1953 16,496
1954 22,713
1955 22,786
1956 46,716
1957 79,527
1958 78,856
1959 101,194
1960 154,770
1961 210,937
1962 230,350
1963 318,495
1964 425,764
1965 477,643
1966 587,539
1967 832,130
1968 1,097,405
1969 1,471,211
1970 1,609,190
1971 1,955,033
1972 2,087,133
1973 2,308,098
1974 2,114,980
1975 2,336,053
1976 2,487,851
1977 2,720,758
1978 2,929,157
1979 2,996,225
1980 3,293,344
1981 3,220,418
1982 3,144,557
1983 3,272,335
1984 3,429,249
1985 3,665,622
1986 3,660,167
1987 3,638,279
1988 3,956,697[17] 2,120,273[17]
1989 3,975,902[17] 2,308,863[17]
1990 4,212,373[17] 2,504,291[17]
1991 4,085,071[17] 2,355,356[17]
1992 3,931,341[17] 2,228,941[17]
1993 3,561,750[17] 2,057,848[17]
1994 3,508,456[17] 2,031,064[17]
1995 3,171,277[17] 2,060,125[17]
1996 3,410,060[17] 2,135,276[17]
1997 3,502,046[17] 2,005,949[17]
1998 5,210,000[18]
1999 5,462,000[19]
2000 5,954,723[20] 1,619,206[21]
2001 5,847,743[22] 4,046,637[22] 2,291,503[22] 1,741,254[ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ]
2002 6,309,307[23] 4,138,873[23] 2,218,324[23] 1,756,127[24]
2003 6,826,166[25] 4,244,667[25] 2,305,635[25] 1,866,314[ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ]
2004 7,547,177[26] 4,454,212[26] 2,387,556[26] 2,060,049[27]
2005 8,232,143[28] 4,611,076[28] 2,368,817[28] 2,260,296[ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ]
2006 9,017,786[29] 5,085,600[29] 2,368,706[29] 2,542,524[30]
2007 9,497,754[31] 5,119,631[31] 2,261,515[31] 2,620,825[ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ]
2008 9,225,236[32] 4,911,861[32] 2,153,197[32] 2,217,662[33]
2009 7,234,439[34] 3,543,199[34] 1,996,174[34] 1,770,147[35]
 ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠪᠣᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠪᠣᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠣᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ  ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠠᠮᠷᠢᠺ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ
1937-1987 ᠤᠨ ᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡᠬᠢ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ᠃[36]

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 1. Company > Company Profile. TOYOTA (1999-02-22). 2010-09-11 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 Financial Summary FY2010: Toyota Motor Company (May 2010). 2010-08-27 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 3. 3.0 3.1 Toyota In The World 2010 (PDF). 2010-09-11 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 4. Marr, Kendra. "Toyota Passes GM as World's Largest Automaker", The Washington Post, 2009-01-22. 2010-05-25 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 5. Korzeniewski, Jeremy (2009-01-21). No Dispute: Toyota displaces GM as world's largest automaker — Autoblog. Autoblog.com. 2010-09-11 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 6. World Ranking of manufacturers year 2009. OICA (2010-07-27). 2010-07-29 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 7. Toyota: Automotive. 2010-08-27 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 8. Toyota: Non-Automotive. 2010-08-27 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 9. Modern Japan – Japan Inc. – Companies (6). Japan-zone.com (2006-11-16). 2010-09-11 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 10. Toyota Company History from 1867 to 1939. Toyota.co.jp. 2010-09-11 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 11. "The Long Run — Toyota: The first 40 years in Australia", Pedr Davis, South Hurstville: Type Forty Pty Ltd, 1999, ISBN 0-947079-99-8, p24.
 12. "Toyota: A history of the First 50 Years", Toyota Motor Corporation, 1988, ISBN 0-517-61777-3, p64.
 13. Dawson, Chester (2004). "Lexus: The Relentless Pursuit", Singapore: John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd, 2004, ISBN 0-470-82110-8, p12.
 14. "Forbes Global 2000", Forbes. 2008-12-27 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ Archived from the original on 2006-05-24. 
 15. "Toyota Claims World's Best-Selling Automaker Title", Automotive, US News, 2008-04-24. 2008-12-27 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 16. Toyota Product Line up 2009 (PDF). 2010-09-11 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 17. 17.00 17.01 17.02 17.03 17.04 17.05 17.06 17.07 17.08 17.09 17.10 17.11 17.12 17.13 17.14 17.15 17.16 17.17 17.18 17.19 Toyota Motor Corporation (1998). "Outline of Toyota".
 18. World motor vehicle production by manufacturer. OICA (1999-06-01). 2010-05-30 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 19. World motor vehicle production by manufacturer. OICA (2000-06-01). 2010-05-30 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 20. World motor vehicle production by manufacturer. OICA (2001-06-01). 2010-05-30 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 21. Toyota Sets Sales Record for Sixth Year in a Row. Theautochannel.com (2004-11-17). 2009-07-25 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 22. 22.0 22.1 22.2 Overseas Production Up in CY 2001. Toyota Motor Corporation (2002-01-24). 2010-05-30 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 23. 23.0 23.1 23.2 Overseas Production Continues to Climb in CY2002 (2003-01-27). 2010-05-30 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 24. Toyota Announces Best Sales Year in Its 46-Year History, Breaks Sales Record for Eighth Year in a Row. Theautochannel.com (2004-11-17). 2009-07-25 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 25. 25.0 25.1 25.2 Worldwide Production Up in CY2003. Toyota Motor Corporation (2004-01-26). 2010-05-30 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 26. 26.0 26.1 26.2 Worldwide Production and Sales Continue to Increase. Toyota Motor Corporation (2005-01-25). 2010-05-30 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 27. Toyota Reports 2005 and December Sales. Theautochannel.com. 2009-07-25 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 28. 28.0 28.1 28.2 TMC Announces Results for December 2005 and CY2005. Toyota Motor Corporation (2006-01-26). 2010-05-30 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 29. 29.0 29.1 29.2 TMC Announces Results for December 2006 and CY2006. Toyota Motor Corporation (2007-01-26). 2010-05-30 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 30. Toyota Reports 2007 and December Sales. Theautochannel.com. 2009-07-25 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 31. 31.0 31.1 31.2 TMC Announces Results for December 2007 and CY2007. Toyota Motor Corporation (2008-01-28). 2010-05-30 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 32. 32.0 32.1 32.2 TMC Announces Results for December 2008 and CY2008. Toyota Motor Corporation (2009-01-28). 2010-05-30 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 33. Toyota Reports 2008 and December Sales. Theautochannel.com. 2009-07-25 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 34. 34.0 34.1 34.2 TMC Announces Results for December 2009 and CY2009. Toyota Motor Corporation (2010-01-25). 2010-05-29 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 35. "Data Center: U.S. total vehicle sales by make, Dec. & YTD". Automotive News (2010-01-11). 2010-05-29 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 36. (1988) Toyota: A history of the First 50 Years. Toyota Motor Corporation. ISBN 0-517-61777-3. , p461.

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

Commons
Викимедиа дуу дүрсний сан: ᠲᠣᠶᠣᠲ᠋ᠠ

ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠭᠣᠯᠣᠪᠠᠯ ᠸᠪᠰᠠᠶᠢᠲᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ:

ᠪᠦᠰᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯᠠᠭᠠᠷᠬ᠎ᠠ:

LexusToyota Motor Corp. ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢᠢ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ – ᠣᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ
ᠲᠥᠷᠥᠯ 1980 ᠍ ᠊ᠭᠠᠳ ᠣᠨ 1990 ᠍ ᠊ᠭᠡᠳ ᠣᠨ 2000 ᠍ ᠊ᠭᠠᠳ ᠣᠨ 2010 ᠣᠨ
9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠪᠣᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠩᠰᠤᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠯ IS IS
HS
ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠣᠪᠣᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠩᠰᠤᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠯ ES ES ES ES ES
GS GS GS
ᠲᠣᠮᠣ ᠣᠪᠣᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠩᠰᠤᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠯ LS LS LS LS
ᠺᠷᠣᠰᠣᠸᠧᠷ RX RX RX
SUV GX GX
LX LX LX
ᠪᠢᠲᠡᠭᠦᠦ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ (ᠺᠦᠶᠢᠦᠶ᠎ᠡ) IS C
SC SC
Sport LFA
http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠲᠣᠶᠣᠲ᠋ᠠ&oldid=484195》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ