ᠲᠣᠳᠲ᠋ᠧᠨᠭᠡᠮ ᠬᠣᠲᠠᠰᠫᠦ᠋ᠷ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
</td></tr>
ᠠᠩᠭᠯᠢᠲᠣᠳᠲ᠋ᠧᠨᠭᠡᠮ ᠬᠣᠲᠠᠰᠫᠦ᠋ᠷ
ᠹᠠᠢᠢᠯ:ᠲᠣᠳᠲ᠋ᠧᠨᠭᠡᠮ᠃png
ᠲᠣᠳᠲ᠋ᠧᠨᠭᠡᠮ ᠯᠣᠭᠣ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠳᠲ᠋ᠧᠨᠭᠡᠮ ᠬᠣᠲᠠᠰᠫᠦ᠋ᠷ ᠪᠠᠭ
ᠬᠣᠴᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠣᠳᠣᠭᠠᠨᠴᠢ ᠠᠵᠢᠷᠭᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭᠲᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 1882 ᠣᠨ ᠤ 09 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 05 ᠨᠳ᠃ 132 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ (ᠬᠣᠲᠠᠰᠫᠦ᠋ᠷ ᠹ᠃ᠴ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠡᠷ)
ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠳᠦ ᠬᠢ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠤᠠᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠯᠧᠢ ᠶᠢᠨ
(ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ: 36,310)
ᠡᠵᠡᠨ ENIC ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠨᠡᠰᠢᠨᠡᠯ ХХК
ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠩᠭᠯᠢᠳ᠋ᠧᠨᠧᠯ ᠯᠸᠢ
ᠮᠧᠨᠧᠵᠧᠷ ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨᠮᠠᠦ᠋ᠷᠢᠼᠢᠣ ᠫᠣᠽᠧᠲ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ᠎ᠠ
ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢᠶᠡᠦᠨᠢᠰ ᠺᠠᠪᠤᠯ
ᠯᠢᠭ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ
2014–15 ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ᠂ 5 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠥᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯ
ᠡᠨᠡ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ

ᠲᠣᠳᠲ᠋ᠧᠨᠭᠡᠮ ᠬᠣᠲᠠᠰᠫᠦ᠋ᠷ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Tottenham Hotspur Football Club) ᠨᠢ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠡᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ Spurs.

1882 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠯᠣᠨᠳᠣᠨ ᠳᠤ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠨᠢ ᠤᠠᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ (White Hart Lane) ᠪᠤᠶᠤ ᠤᠳᠬᠠᠴᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠳᠦ ᠬᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ᠃ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠤᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠵᠣᠳᠣᠭᠠᠨᠴᠢ ᠠᠵᠢᠷᠭᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠣᠳᠲ᠋ᠧᠨᠭᠡᠮ ᠨᠢ 1901 ᠣᠨ ᠳᠤ FA cup ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠣᠮᠣ ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠣᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠯᠢᠭ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠪᠡᠨ 1951 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ 20 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠣᠮᠣ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ (1960-1961) ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠮᠥᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠣᠮᠣ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠶᠤᠮ᠃ 1960-1970 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠣᠮᠣ ᠳᠤ 3 ᠍ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ UEFA ᠍ ᠤᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠳᠤ 1972 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠪᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ 1980 ᠍ ᠊ᠭᠠᠳ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ (ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠣᠮᠣ᠂ ᠺᠣᠮᠮᠤᠶᠢᠨᠢᠲ᠋ᠢ ᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ Union Europeennes de Football Associations ᠍ ᠤᠨ ᠴᠣᠮᠣ). 1990 ᠍ ᠊ᠭᠡᠳ ᠣᠨ ᠭᠠᠷᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠣᠮᠣ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ 2008 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢ ᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠳᠦᠰᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠳ᠋ᠣᠣ ᠳᠤ ᠯᠢᠭ ᠷᠤ ᠤᠨᠤᠭ᠎ ᠠ ᠦᠭᠡᠢ 7 ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ᠃ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠳᠦ ᠳᠧᠷᠪᠢ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ᠂ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠣᠶᠢᠷᠠᠬᠠᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠪᠠᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ "ᠲᠣᠳᠲ᠋ᠧᠨᠭᠡᠮ ᠬᠣᠲᠠᠰᠫᠦ᠋ᠷ" ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠤᠨ ᠳᠧᠷᠪᠢ ᠨᠢ "ᠠᠷᠰᠧᠨᠠᠯ" ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠢ ᠳᠧᠷᠪᠢᠩ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠯᠣᠨᠳᠣᠩ ᠤᠨ ᠳᠧᠷᠪᠢ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠤᠨ ᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ Audere est Facere ᠪᠤᠶᠤ To Dare Is To Do ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠲᠡᠦᠬᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠣᠳᠲ᠋ᠧᠨᠭᠡᠮ ᠬᠣᠲᠠᠰᠫᠦ᠋ᠷ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Tottenham Hotspur Football Club) ᠨᠢ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠷᠢᠮᠢᠶᠡᠷ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠲᠣᠫ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠲᠣᠳᠲ᠋ᠧᠨᠭᠡᠮ ᠬᠣᠲᠠᠰᠫᠦ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ 1882 ᠣᠨ ᠤ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 5 ᠍ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠣᠶᠤᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠢᠢᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠣᠶᠤᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠺᠷᠢᠺᠧᠲ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠺᠷᠢᠺᠧᠲ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠠᠭᠤᠰᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠵᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠᠰᠫᠦᠷ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠰᠧᠷ ᠭᠧᠨᠷᠢ ᠫᠧᠷᠰᠢ ᠦᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠨ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠣᠴᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ 1884 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠨᠢ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

1884-1921 ᠣᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

Woolwich Arsenal /ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠰᠧᠨᠠᠯ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ/ ᠍ ᠦᠨ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ 14000 ᠬᠥᠭᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠮᠵᠢᠭᠴᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶᠡᠳᠡᠭᠡ ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠰᠫᠦ᠋ᠷᠰ ᠡᠨᠡ ᠦᠶᠡᠰ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠨᠢ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠲᠤ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠯᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ White Hart Lane ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠳᠦ ᠬᠢ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠨᠡᠭᠦᠵᠦ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ 1900 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠣᠳᠲ᠋ᠧᠨᠭᠡᠮ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃1901 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠥᠭᠰᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠣᠮᠣ/ FA Cup/ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠲᠣᠳᠲ᠋ᠧᠨᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠯᠢᠭᠢ ᠳᠦ ᠳᠡᠳ᠋ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ 1908 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠯᠢᠭ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠦ ᠳᠡᠪᠰᠢᠨ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠢᠷᠡᠯ᠎ᠡ᠃ 1909 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠯᠢᠭ ᠲᠦ ᠳᠡᠪᠰᠢᠵᠦ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠢᠪᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠺᠣᠺᠣᠷᠧᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠤᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠯᠣᠭᠣ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ 1919 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠴᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠯᠢᠭᠢ ᠳᠦ 22 ᠪᠠᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

1921-1960 ᠣᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

1921 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠣᠮᠣ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ 2 ᠳᠠᠬᠢ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠪᠡᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ᠃ 1928 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠮᠠᠭᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠯᠢᠭ ᠡᠴᠡ ᠳᠣᠭᠣᠭᠰᠢ ᠤᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ 1933 ᠣᠨ ᠳᠤ 2 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽᠢᠦᠩ ᠳᠦ ᠳᠡᠳ᠋ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠰᠡᠷᠭᠦᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ᠎ᠡ᠃ 1934 ᠣᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠵᠢᠭᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠲᠤ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠲᠣᠮᠣ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ᠎ᠡ᠃ 1938 ᠣᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ 75,038 ᠦᠵᠡᠭᠴᠢ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠳᠦ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠵᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠮᠤᠤᠷᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠠᠢ (ᠰᠠᠨᠳᠧᠷᠯᠠᠨ ᠳᠤ) ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ 1949 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠷ ᠲᠤᠷ ᠷᠣᠦ᠋ᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠭᠰᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠢ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ 2 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽᠢᠦᠩ ᠳᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠯᠢᠭ ᠲᠦ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠭᠦᠪᠡᠷ ᠠᠷᠤ ᠳᠤᠷ ᠷᠣᠦ᠋ᠡ ᠤᠨ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭ ᠳᠠᠭᠤᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠯᠢᠭ ᠲᠦ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠫᠦᠰᠢ ᠡᠨᠳᠡ ᠷᠠᠨ (ᠠᠩᠭᠯ᠃ [and run|Push and Run]) ᠲᠠᠺᠲ᠋ᠢᠺ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷᠬᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠳᠲ᠋ᠧᠨᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ 1957 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠣᠳᠲ᠋ᠧᠨᠭᠡᠮ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ 75 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠳᠡᠭᠦᠰ(seven sisters) ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ 1958 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠳᠣᠮᠣᠭᠲᠤ ᠪᠢᠯ ᠨᠢᠺᠣᠯᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠸᠧᠷᠲ᠋ᠣᠨ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠢ 10-4 ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠃

1961-1991 ᠣᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠰᠫᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢᠨ АЛТАН ҮЕ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ 1960-61 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠣᠮᠣ᠂ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ/ 20 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠭ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭ/ ᠬᠦᠷᠢᠲᠦᠪᠡ᠃ 1961 ᠣᠨ ᠤ ᠡᠪᠦᠯ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ АС ᠮᠢᠯᠠᠨ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠡᠴᠡ 22 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠪᠤᠤᠴᠢ ᠵᠢᠮᠮᠢ ᠭᠷᠪᠡᠵᠡ ᠶᠢ 100.000 ᠹᠦᠨᠲ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ 100,000 ᠹᠦᠨᠲ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠢ ᠶᠢ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠡᠨᠡ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠤᠯᠠᠮ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ 1962 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠣᠮᠣ ᠳᠤ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠪᠤᠶᠤ 1963 ᠣᠨ ᠳᠤ "ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠴᠣᠮᠣ" ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ 1967 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠣᠮᠣ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ 5 ᠳᠠᠬᠢ ᠤᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠯ᠎ᠡ᠃ 1971 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠮᠥᠨ Union Europeennes de Football Associations ᠍ ᠦᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠪᠤᠶᠤ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠧᠦᠢᠷᠣᠫᠠ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ 2 ᠳᠠᠬᠢ ᠤᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠯ᠎ᠡ᠃ 1974 ᠣᠨ ᠳᠤ Union Europeennes de Football Associations ᠍ ᠦᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ 2 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠴᠤ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ 3 ᠍ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠹᠢᠨᠠᠯ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠴᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ 1981 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠣᠮᠣ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ 6 ᠳᠠᠬᠢ ᠤᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠯ᠎ᠡ᠃ 1982 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠣᠮᠣ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ 7 ᠳᠠᠬᠢ ᠤᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ᠂ 2 ᠳᠠᠬᠢ ᠤᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠡ᠃ 1983 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠯᠢᠭ ᠲᠦ 4 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠨ 1973-74 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠪᠲᠠᠨ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠥᠷᠢᠰᠥᠯᠳᠥᠬᠦ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠡᠨ ᠣᠯᠵᠤ ᠠᠪᠤᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠯᠣᠨᠳᠣᠩ ᠤᠨ ᠬᠥᠷᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠷᠵᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡ᠃ 1984 ᠣᠨ ᠳᠤ 2 ᠳᠠᠬᠢ ᠤᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ Union Europeennes de Football Associations ᠍ ᠦᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠡ᠃ 10 ᠍ ᠊ᠭᠠᠳ ᠵᠢᠯ ᠡᠨᠡ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠲᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠯᠲᠠᠢ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ 1987 ᠣᠨ ᠳᠤ 8 ᠳᠠᠬᠢ ᠤᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠯᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠯ ᠠᠮᠰᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠺᠯᠠᠶᠢᠪᠠ ᠠᠯᠯᠧᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ49 ᠭᠣᠣᠯ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠨ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠣᠳᠣ ᠶᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠪᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 1988 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ 1 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠫᠦᠨᠳ᠋ ᠍ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠫᠣᠯ ᠰᠲ᠋ᠶᠤᠸᠠᠷᠲ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ(ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠡᠴᠡ). 1991 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠣᠮᠣ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ 8 ᠳᠠᠬᠢ ᠤᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠰᠡᠷᠡ ᠠᠯᠠᠨ ᠱᠤᠭᠠᠷ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

1992 ᠍ ᠣᠳᠣ ᠶᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

1992 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠡᠷ ᠯᠢᠭ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠲᠣᠳᠲ᠋ᠧᠨᠭᠡᠮ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠨᠢ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠡᠷ ᠯᠢᠭ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠳᠣᠭᠣᠭᠰᠢ ᠤᠨᠤᠭ᠎ ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ᠃ 1997 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ 3 ᠳᠠᠬᠢ ᠤᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠯ᠎ᠡ᠃ 2007 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠤᠨ 125 ᠍ ᠦᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠢ ᠶᠢ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠯᠲᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠪᠡ᠃ 2008 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ 4 ᠳᠠᠬᠢ ᠤᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠲᠣᠳᠲ᠋ᠧᠨᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠣᠣᠯᠯᠠᠬᠤ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ ᠬᠠᠷᠷᠢ ᠷᠧᠳᠺᠨᠠᠫᠫ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠲᠤ ᠢᠷᠡᠪᠡ᠃ 2010-2011 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠠᠪᠣᠷᠭᠣᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠯᠢᠭ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠰ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠲᠣᠭᠣᠰᠣ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠵᠦ ᠰᠢᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ 8 ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠶᠠᠪᠤᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠲᠡᠭᠡ 1962 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠰᠫᠡᠷᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠲᠤᠰ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ 2012 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠩᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩᠲᠦ ᠬᠣᠲᠠᠰᠫᠦᠷ ᠸᠡᠢ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠢᠪᠡ᠃ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ: 2013 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠰᠫᠦᠷᠰ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠨᠡᠲᠡᠢ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡᠴᠢ ᠲᠥᠷᠥᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠤᠡᠶᠢᠯᠡᠰ ᠬᠠᠭᠠᠰ "ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ" ᠭᠠᠷᠠᠶᠢᠲ ᠪᠡᠶᠢᠯᠡ 100 ᠍ ᠦᠨ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠧᠦ᠋ᠷᠣ ᠪᠠᠷ ᠷᠧᠠᠯ ᠮᠠᠳᠷᠢᠳ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠲᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠨ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ 105 ᠍ ᠦᠨ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠹᠦᠨᠲ ᠢᠶᠡᠷ 7 ᠍ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠲᠤ ᠡᠯᠰᠡᠪᠡ᠃ 2014 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠰᠫᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠮᠣᠭᠲᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠯᠧᠳᠯ ᠺᠢᠩ ᠦᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠯᠧᠳᠯ ᠺᠢᠩ ᠲᠡᠢ ᠮᠥᠷᠥ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠰᠫᠡᠷᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠯᠧᠳᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠲᠤᠯᠵᠤ ᠯᠧᠳᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠬᠣᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ 2014 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠤᠨ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠲᠤ ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ ᠮᠠᠦ᠋ᠷᠢᠼᠢᠣ ᠫᠣᠽᠧᠲ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠷᠲᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠲᠤᠩ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠᠲᠠᠢ ᠪᠠᠭ ᠢ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠥᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠮᠦᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠺᠡᠢ ᠶᠢᠨ᠂ ᠪᠧᠨ᠋ᠲ᠋ᠠᠯᠧᠪ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠺᠠᠳᠧᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠲᠤᠩ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠶ᠎ᠠ᠃

ᠤᠠᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠤᠠᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠶᠢᠨ (ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ: WHL) ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ 1899 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠠᠢ ᠷ ᠡᠴᠦᠳ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠤᠠᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠫᠠᠪ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠵᠣᠷᠵᠢ ᠪᠡᠶᠢᠺᠤᠢ ᠳᠤ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠳᠦ ᠬᠢ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠴᠢᠷᠢᠩᠲ᠋ᠣᠨ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠬᠠᠶᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠨᠣᠷᠲᠤᠲᠠᠩᠪᠧᠷᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠫᠠᠷᠺ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠣᠭᠰᠣᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠹᠢᠷᠮ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠠᠪᠤᠨ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ 2500 ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠵᠠᠰᠠᠵᠠᠢ᠂ ᠮᠥᠨ ᠬᠠᠢ ᠷ ᠡᠴᠦᠳ ᠳᠠᠬᠢ ᠲᠥᠪ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ 750 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠵᠣᠭᠰᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ WHL ᠍ ᠳᠦ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ 1899 ᠣᠨ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 4 ᠨᠳ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠷᠢᠪᠠᠯ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠨᠣᠲ ᠲᠤᠰ ᠺᠣᠥᠩᠲ᠋ᠢ ᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠨᠣᠲ ᠲᠤᠰ ᠺᠣᠥᠩᠲ᠋ᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ 1 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠨᠥᠬᠥᠷᠰᠡᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ 5000 ᠹᠠᠨᠠᠲ ᠤᠳ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠰᠫᠦᠷᠰ 4-1 ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠰᠧᠨᠰᠠᠼᠢ ᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠠᠪᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ КПР ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠲᠡᠢ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠦᠬᠦᠷᠢᠭᠦᠦ 11 000 ᠹᠠᠨ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠤᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠫᠦᠷᠰ 1-0 ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ 5 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ WHL ᠍ ᠤ ᠲᠥᠪ ᠬᠡᠰᠡᠭ 32 000 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠥᠷᠭᠡᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠬᠠᠨᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠤᠨ ᠰᠠᠩᠬᠦᠦ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠲᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ 1905 ᠣᠨ ᠳᠤ 1 ᠹᠦᠨᠲ ᠤᠨ ᠦᠨᠡᠲᠡᠢ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠡᠶᠡᠷᠭᠦ ᠪᠡᠷ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠪᠠᠲᠤ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ 1908 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠱᠣᠲᠯᠠᠨ᠋ᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠠᠷᠬᠢᠲ᠋ᠧᠺᠲ᠋ᠣᠷᠴᠢ ᠠᠷᠴᠠᠪᠠᠯ ᠳᠤ ᠯᠧᠢᠴᠢ ᠢ ᠤᠷᠢᠵᠤ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 1909 ᠣᠨ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11 ᠨᠳ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠲᠡᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ 5300 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠯ ᠳᠦ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠢ(The Cockerel) ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠳᠦ ᠰᠠᠭᠤᠷᠯᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢ ᠰᠠᠷᠠᠪᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ 1911 ᠣᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ 50 000 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠵᠡᠢ᠃1921 ᠣᠨ ᠳᠤ FA Cup ᠍ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ Paxton road(ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ) ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ Park lane(ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ) ᠍ ᠢ ᠦᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠥᠰᠥᠯ ᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠠᠷᠴᠠᠪᠠᠯ ᠳᠤ ᠯᠧᠢᠴᠢ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠶᠢ 58 000 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠵᠣᠷᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠠᠢ᠃ 1921 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠬᠤ Red House ᠍ ᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ Red House ᠍ ᠢ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠵᠣᠭᠣᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠺᠠᠹᠧ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ 1934 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠢᠩᠭᠢᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ 80 000 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ(ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ 60 000 ᠹᠦᠨᠲ). 1937 ᠣᠨ ᠳᠤ High road ᠍ ᠳᠦ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠢᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ 1938 ᠣᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 5 ᠨ ᠤ ᠨᠠᠷᠠᠯᠠᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠡᠳᠦᠷ FA Cup ᠍ ᠳᠦ Sunderland ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ 75 038 ᠦᠵᠡᠭᠴᠢ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠷᠧᠺᠣᠷᠳ᠋ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ 1952 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠴᠤ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠵᠦᠯᠭᠡᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠪᠠ᠂ ᠵᠡᠰ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠡᠭ ᠵᠡᠮ ᠦᠳ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ 1953 ᠣᠨ ᠳᠤ WHL ᠍ ᠳᠦ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦᠭᠦᠯᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨᠳ ᠲᠤ WHL ᠍ ᠳᠦ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠨᠢ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠳ ᠨᠡᠮᠡᠬᠦ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦᠭᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠢ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨᠳ ᠬᠢᠭᠳᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ 1980 ᠣᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢ ᠰᠢᠨᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠰᠠᠩᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ 1982 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 6 ᠨᠳ Wolves ᠍ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ WHL ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ 1989 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦᠭᠦᠯᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠪᠦᠷ ᠢ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠭᠡ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠳᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠤᠨ ᠰᠠᠩᠬᠦᠦ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠵᠤ 1992 ᠣᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠯᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠳᠡᠵᠦ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠳ ᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠪᠦᠷ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠠᠴᠠ 1995 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠹᠠᠨᠠᠲᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠬᠦ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠯᠲᠠᠢ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ SONY ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢᠢ Jumbotron ᠳᠡᠯᠭᠡᠴᠡ ᠶᠢ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠶᠤᠮ᠃ 1997-1998 ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠯ ᠳᠦ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠢᠩᠭᠢᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ 36240 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠯᠲᠠᠢ WHL ᠮᠠᠨᠢ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠲᠥᠷᠬᠥ ᠪᠡᠨ ᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ 2012 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠯᠣᠨᠳᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠶᠢ ᠲᠣᠳᠲ᠋ᠧᠨᠭᠡᠮ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠡᠨᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡᠲᠦ WHL ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠦᠯᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ WHL ᠍ ᠳᠦ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭ᠂ ᠪᠣᠺᠰ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠮᠥᠨ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ U21 ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ WHL ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠵᠦᠯᠭᠡ᠂ ᠥᠰᠬᠡᠵᠦ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠭᠡᠷᠡᠯ᠂ SGL ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ᠂ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠮᠠᠲ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ᠂ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠢᠳᠦᠯ ᠭᠡᠳ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠯᠠ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠲᠦ ᠲᠠᠶᠢᠰᠠ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠴᠡ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠦᠷ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠬᠢᠵᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠭᠡᠳ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠢ ᠴᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠣᠶᠢᠳ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠤᠶᠤ Paxton Road (10 096) ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠤᠶᠤ Park lane (8633)ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠤᠶᠤ High road (6890)ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠤᠶᠤ Worcester Avenue (10691) ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ: 36, 310 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠃ WHL ᠍ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠣᠯ ᠺᠷᠦ ᠠᠯᠧᠺᠰᠠᠨᠳᠠᠷ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠢ 13-2 ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠣᠮᠣ ᠳᠤ ᠪᠤᠲᠠ ᠨᠢᠷᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠤᠮ.

ᠨᠣᠷᠲᠤᠲᠠᠩᠪᠧᠷᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠥᠰᠥᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 ᠯᠣᠨᠳᠣᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ 《ᠲᠣᠳᠲ᠋ᠧᠨᠭᠡᠮ ᠬᠣᠣᠰᠲ᠋ᠫᠦᠷ》 ᠺᠯᠥ᠋ᠪ Northumberland Development Project ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠲᠥᠰᠥᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠳᠦ ᠬᠢ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ 58,000 ᠦᠵᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ 2017 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ ᠪᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤᠰᠬᠤ ᠠᠵᠤ᠃ ᠲᠣᠳᠲ᠋ᠧᠨᠭᠡᠮ ᠣᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠤᠠᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠳᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ 36,310 ᠦᠵᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠰᠤᠯᠪᠤᠷᠢ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠵᠠᠷᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤᠰᠳᠠᠭ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠲᠠᠰᠤᠯᠪᠤᠷᠢ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ 47,000 ᠬᠦᠷᠡᠳᠡᠭ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠰᠠᠶᠢᠲᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠵᠡᠢ᠃ 

 ᠲᠣᠳᠲ᠋ᠧᠨᠭᠡᠮ ᠡᠨᠡ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤᠰᠪᠠᠯ ᠫᠷᠢᠮᠢᠶᠡᠷ ᠯᠢᠭ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ᠂ ᠠᠷᠰᠧᠨᠠᠯ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠮᠣ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠣᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠳᠡ ᠧᠦᠢᠷᠣᠫᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ 20 ᠍ ᠳᠦ ᠤᠷᠤᠬᠤ ТОП ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠲᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠤᠠᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠯᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠬᠤ ᠵᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠣᠳᠣ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠤᠤ᠃ ᠡᠨᠡ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠰᠥᠯ 2007 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠶᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠯᠣᠨᠳᠣᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠠᠷᠭᠤᠭᠠᠨ᠂ ᠰᠠᠩᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠳᠦ ᠬᠢ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠪᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠩᠭᠦᠲᠡ ᠤᠠᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ 4 ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠨᠤᠷᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2015 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 04 ᠍ ᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ[1]

ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ: ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠢ Federation Internationale de Football Association ᠪᠤᠶᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠳ᠃ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ
1 ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ GK ᠤᠭᠣ ᠯᠤᠷᠢᠰ (ᠳᠡᠳ᠋ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ)
2 ᠠᠩᠭᠯᠢ DF ᠺᠠᠶᠢᠯ ᠤᠤᠯᠺᠧᠷ
3 ᠠᠩᠭᠯᠢ DF ᠳ᠋ᠠᠨᠮᠠᠷᠺ ᠷᠡᠦᠵᠡ
4 ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ DF ᠶᠡᠦᠨᠧᠰ ᠺᠠᠪᠤᠯ (ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ)
5 ᠪᠧᠯᠬᠢ DF ᠶᠠᠩ ᠸᠧᠷᠲ᠋ᠣᠩ ᠢᠶᠸᠨ
6 ᠷᠤᠮᠠᠨᠢᠶ ᠠ DF ᠸᠯᠠᠳ ᠺᠷᠢᠺᠧᠱ
8 ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ MF ᠫᠠᠤᠯᠢᠨ᠎ᠠ
9 ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ FW ᠷᠣᠪᠧᠷᠲᠠ ᠰᠤᠯᠳᠣᠳᠠ
10 ᠲᠣᠭᠣ FW ᠡᠮᠠᠨᠤᠥᠯ ᠠᠳᠧᠪᠠᠶᠣᠣᠷ (ᠳᠡᠳ᠋ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ)
11 ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ MF ᠡᠷᠢᠺ ᠯᠮᠧᠯ
12 ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ DF ᠳᠢ ᠪᠠᠨᠨᠳ᠋ᠷᠧ ᠢᠶ᠎ᠡ ᠳᠦᠯᠢᠨ
13 ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ GK ᠮᠥᠱᠧᠯ ᠸᠷᠮ
15 ᠠᠩᠭᠯᠢ DF ᠡᠷᠢᠺ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢ
17 ᠠᠩᠭᠯᠢ MF ᠠᠨᠳᠠᠷᠣᠰ ᠲᠠᠦᠨᠰᠧᠨᠳ
ᠳ᠃ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ
18 ᠠᠩᠭᠯᠢ FW ᠬᠠᠷᠷᠢ ᠺᠧᠢ ᠶᠢᠨ
19 ᠪᠧᠯᠬᠢ MF ᠮᠥᠰᠰᠠ ᠳᠡᠮᠪᠡᠯᠡ
21 ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ DF ᠹᠧᠳᠧᠷᠢᠺᠣ ᠹᠠᠼᠢᠣ
22 ᠪᠧᠯᠬᠢ MF ᠨᠠᠰᠧᠷ ᠱᠠᠳᠤᠯᠢ
23 ᠳ᠋ᠠᠨᠮᠠᠷᠺ MF ᠺᠷᠢᠰᠲ᠋ᠢᠨ ᠡᠷᠢᠺᠦᠭᠰᠡᠨ
25 ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ MF ᠪᠧᠨ᠋ᠵᠠᠮᠢᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠮᠪᠦᠶᠢᠯ
28 ᠠᠩᠭᠯᠢ MF ᠲᠣᠮᠣ ᠺᠷᠷᠣᠯᠯ
29 ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ MF ᠡᠲ ᠢᠶᠡᠨ᠎ᠡ ᠺᠠᠫᠣᠤ
33 ᠤᠥᠯᠰ DF ᠪᠧᠨ ᠳᠡᠪᠢᠰ
38 ᠠᠩᠭᠯᠢ MF ᠷᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠶᠢᠭᠰᠠᠨ
42 ᠠᠯᠵᠢᠷᠢᠶ ᠠ MF ᠨᠠᠪᠢᠯ ᠪᠧᠨ᠋ᠲ᠋ᠠᠯᠧᠪ |}

ᠹᠠᠨᠠᠲ ᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠣᠳᠲ᠋ᠧᠨᠭᠡᠮ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨ(ᠠᠩᠭᠯᠢ) ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠯᠣᠨᠳᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠡᠮᠵᠢᠭᠴᠢᠳ ᠲᠡᠢ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠳᠠᠭ᠃ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨ(ᠠᠩᠭᠯᠢ) ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠨᠴᠥᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠥᠭᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠮᠵᠢᠭᠴᠢᠳ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ 100 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠭᠴᠢ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠦᠳ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠧᠦᠢᠷᠡᠢ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠧᠦᠢᠷᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠡᠮᠵᠢᠳᠡᠭ ᠪᠠ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠮᠵᠢᠭᠴᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢ(hooligans) "YID ARMY" ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ "YID ARMY" ᠨᠢ ᠣᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ 3500 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ ᠲᠡᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠤᠮ᠃

ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽᠢᠦᠩ (ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ) 1950-51, 1960-61 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽᠣᠨ (ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ) 1921-22, 1951-52, 1956-57, 1962-63 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠳᠤ

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽᠣᠨ (ᠴᠠᠮᠫᠢᠣᠨᠰᠢᠫ) 1919-20, 1949-50 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽᠣᠨ (ᠴᠠᠮᠫᠢᠣᠨᠰᠢᠫ) 1908-09, 1932-33 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠳᠤ

ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ 1899-1900 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ

ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠯᠢᠭ 1903-04 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ

ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

АХБХ ᠍ ᠤ ᠴᠣᠮᠣ 1901, 1921, 1961, 1962, 1967, 1981, 1982, 1991 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ

АХБХ ᠍ ᠤ ᠴᠣᠮᠣ 1987 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠳᠤ

ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ 1971, 1973, 1999, 2008 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ

ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ 1982, 2002, 2009, 2015 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠳᠤ

АХБХ ᠴᠢᠷᠢᠲ᠋ᠢ ᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠳ 1921, 1951, 1961, 1962, 1967, 1981, 1991 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ

АХБХ ᠴᠢᠷᠢᠲ᠋ᠢ ᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠳ 1920, 1982 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠳᠤ

ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠲᠢᠪ ᠦᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

Union Europeennes de Football Associations ᠍ ᠦᠨ ᠴᠣᠮᠣ 1972 (ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ), 1984 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ

Union Europeennes de Football Associations ᠍ ᠦᠨ ᠴᠣᠮᠣ 1974 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠳᠤ

Union Europeennes de Football Associations ᠍ ᠦᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠳᠤ 1963 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ

ᠠᠩᠭᠯᠢ-ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠯᠢᠭ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ 1970-71 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ

ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

"ᠲᠣᠳᠲ᠋ᠧᠨᠭᠡᠮ" ᠺᠯᠥ᠋ᠪ 1977 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽᠣᠨ ᠤ ᠪᠷᠢᠰᠲ᠋ᠣᠨ ᠷᠡᠤᠧᠷᠰ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠲᠡᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ 9:0 ᠍ ᠦᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ 2009 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22 ᠍ ᠳᠦ "ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠠᠲᠯᠧᠲ᠋ᠢᠭ" ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠢ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ 9:1 ᠍ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠤᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠪᠤᠤᠴᠢ ᠵᠧᠷᠮᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠧᠹᠣ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠳᠠᠭ ᠭᠡᠵᠦ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠢᠰᠲ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠨᠢ 1960 ᠣᠨ ᠤ 02 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 03 ᠨᠳ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠣᠮᠣ ᠳᠤ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠺᠷᠦ ᠠᠯᠧᠺᠰᠠᠨᠳᠠᠷ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠢ 13-2 ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠠᠪᠴᠠᠢ᠃ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠤᠶᠤ 1995 ᠣᠨ ᠳᠤ "ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠲ᠋ᠣᠲ᠋ᠣ" ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ "ᠺᠶᠣᠯᠨ" ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠲᠤ 8:0 ᠬᠣᠵᠢᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠣᠵᠢᠭᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠰᠲ᠋ᠢᠸ ᠫᠧᠷᠷᠢᠮᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠣᠳᠲ᠋ᠧᠨᠭᠡᠮ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ 854 ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ 1969-1986 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ 655 ᠨᠢ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠵᠢᠮᠮᠢ ᠭᠷᠪᠡᠵᠡ ᠪᠣᠯ ᠲᠣᠳᠲ᠋ᠧᠨᠭᠡᠮ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠪᠤᠤᠴᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ 380 ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ 266 ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠳᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠮᠠᠦ᠋ᠷᠢᠼᠢᠣ ᠫᠣᠽᠧᠲ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ᠎ᠠ (ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ)

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠦᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠬᠶᠡᠰᠦᠰ ᠫᠧᠷᠧᠽ (ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ)

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠮᠢᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ'ᠠᠭᠣᠰᠲ᠋ᠢᠨ᠎ᠠ (ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ)

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠹᠢᠲᠨᠧᠰ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠨᠠᠲᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠳᠢᠨᠧᠷ (ᠠᠩᠭᠯᠢ)

ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠲᠣᠨᠢ ᠬᠢᠮᠧᠨᠧᠽ (ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ)

ОУ ᠍ ᠤᠨ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠦᠨ ᠺ ᠢᠶᠠᠷᠳᠢᠨᠠᠲ᠋ᠣᠷ ᠱᠲ᠋ᠧᠹᠹᠧᠨ ᠹᠷᠧᠦᠨ ᠳᠦ (ᠭᠧᠷᠮᠠᠨᠢ)

ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠡᠵᠦᠶᠢᠴᠢ ᠵᠧᠣᠹᠹ ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠲ (ᠰᠢᠨ᠎ ᠡ ᠽᠸᠨᠯᠠᠨᠲᠤ᠋)

ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠠᠪᠬᠤ᠂ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠤ ᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠫᠣᠯ ᠮᠡᠴᠧᠯᠯ (ᠠᠩᠭᠯᠢ)

ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠳᠠᠨᠢᠶᠡᠯ ᠯᠸᠢ (ᠠᠩᠭᠯᠢ)

ᠰᠠᠩᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠮᠠᠲᠶᠤ ᠺᠣᠯᠯᠧᠺᠣᠲ᠋ᠲ (ᠠᠩᠭᠯᠢ)

ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠳᠣᠩᠨᠠ-ᠮᠠᠷᠢ ᠺᠥᠯᠡᠨ (ᠠᠩᠭᠯᠢ)

ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠳᠠᠷᠤᠷᠧᠨ ᠢᠶᠡᠯᠡᠰ (ᠠᠩᠭᠯᠢ)

ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠰᠢᠷ ᠺᠧᠢᠲ ᠮᠢᠯᠰ (ᠠᠩᠭᠯᠢ)

ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠺᠧᠸᠠᠩ ᠤᠠᠲᠲ᠋ᠰ (ᠠᠩᠭᠯᠢ)

ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠷᠣᠨ ᠷᠣᠪᠰᠣᠨ (ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋)

ᠪᠦᠬᠦ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠳᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

1898 ᠹᠷᠧᠩᠺ ᠪᠷᠧᠲᠲ᠋ᠧᠯᠯ (ᠠᠩᠭᠯᠢ) 1899 ᠵᠢᠨᠦᠩ ᠺᠠᠮᠧᠷᠣᠨ (ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋)

1907 ᠹᠷ ᠲᠦ ᠺᠢᠷᠺᠦᠭᠡᠮ (ᠠᠩᠭᠯᠢ) 1912 ᠫᠧᠲ᠋ᠧᠷ ᠮᠠᠺᠦ᠋ᠢᠯᠤᠮ (ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋)

1927 ᠪᠢᠯᠯᠢ ᠮᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷ (ᠠᠩᠭᠯᠢ) 1930 ᠫᠧᠷᠰᠢ ᠰᠮᠢᠲ (ᠠᠩᠭᠯᠢ)

1935 ᠤᠪᠡᠯᠯᠢ ᠬᠠᠷᠳ᠋ᠨᠧ (ᠠᠩᠭᠯᠢ) 1935 ᠵᠧᠺ ᠲᠷᠧᠰᠠᠳᠧᠷᠨ (ᠠᠩᠭᠯᠢ)

1938 ᠫᠧᠲ᠋ᠧᠷ ᠮᠠᠺᠦ᠋ᠢᠯᠤᠮ (ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋) 1942 ᠠᠷ ᠲᠤᠷ ᠲᠦᠷᠨᠧᠷ (ᠠᠩᠭᠯᠢ)

1946 ᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠤᠯᠤᠩᠧ (ᠠᠩᠭᠯᠢ) 1949 ᠠᠷ ᠲᠤᠷ ᠷᠣᠦ᠋ᠡ (ᠠᠩᠭᠯᠢ)

1955 ᠵᠢᠮᠮᠢ ᠠᠨᠳᠧᠷᠠᠭᠰᠠᠨ (ᠠᠩᠭᠯᠢ) 1958 ᠪᠢᠯ ᠨᠢᠺᠣᠯᠢᠭᠰᠠᠨ (ᠠᠩᠭᠯᠢ)

1974 ᠲᠧᠷᠷᠢ ᠨᠢᠯ (ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨᠲ) 1976 ᠺᠧᠢᠲ ᠪᠦᠦᠺᠢᠨᠱᠠᠤ (ᠠᠩᠭᠯᠢ)

1984 ᠫᠧᠲ᠋ᠧᠷ ᠱᠷᠧᠶᠧᠸᠧᠰ (ᠠᠩᠭᠯᠢ) 1986 ᠳᠡᠪ ᠲᠦ ᠫᠯᠧᠠᠲ (ᠠᠩᠭᠯᠢ)

1987 ᠲᠷᠧᠪᠤᠷ ᠬᠠᠷᠲ᠋ᠯᠧᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠤᠭ ᠯᠢᠤᠧᠷᠮᠣᠷᠧ (ᠠᠩᠭᠯᠢ) 1987 ᠲᠧᠷᠷᠢ ᠸᠸᠨᠠᠪᠯᠧᠰ (ᠠᠩᠭᠯᠢ)

1991 ᠫᠧᠲ᠋ᠧᠷ ᠱᠷᠧᠶᠧᠸᠧᠰ (ᠠᠩᠭᠯᠢ) 1992 ᠳᠤᠭ ᠯᠢᠤᠧᠷᠮᠣᠷᠧ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠷᠧᠢ ᠺᠯᠧᠮᠧᠨᠰᠧ (ᠠᠩᠭᠯᠢ)

1993 ᠣᠰᠪᠠᠯᠳᠠ ᠠᠷᠳ᠋ᠢᠯᠧᠰ (ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ) 1994 ᠰᠲ᠋ᠢᠸ ᠫᠧᠷᠷᠢᠮᠡᠨ (ᠠᠩᠭᠯᠢ)

1994 ᠭᠧᠷᠷᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢᠰ (ᠠᠩᠭᠯᠢ) 1997 ᠺᠷᠢᠰ ᠬᠦᠲ᠋ᠣᠨ (ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨᠲ)

1997 ᠺᠷᠢᠰᠲ᠋ᠢᠨ ᠭᠷᠣᠰ (ᠰᠸᠢᠰ) 1998 ᠳᠡᠪ ᠲᠦ ᠫᠯᠧᠠᠲ (ᠠᠩᠭᠯᠢ)

1998 ᠵᠣᠷᠵᠢ ᠭᠷᠡᠮ (ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋) 2001 ᠳᠡᠪ ᠲᠦ ᠫᠯᠧᠠᠲ (ᠠᠩᠭᠯᠢ)

2001 ᠭᠯᠧᠨ ᠬᠠᠳ ᠲᠤᠯᠧ (ᠠᠩᠭᠯᠢ) 2003 ᠳᠡᠪ ᠲᠦ ᠫᠯᠧᠠᠲ (ᠠᠩᠭᠯᠢ)

2004 ᠵᠠᠺ ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠢᠨᠢ (ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ) 2004 ᠮᠠᠷᠲ᠋ᠢᠨ ᠵᠣᠯ (ᠬᠣᠯᠠᠨᠳ᠋)

2007 ᠺᠯᠢᠤᠧ ᠠᠯᠯᠧᠨ (ᠠᠩᠭᠯᠢ) 2007 ᠬᠤᠸᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠧ ᠷᠠᠮᠣᠰ (ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ)

2008 ᠬᠠᠷᠷᠢ ᠷᠧᠳᠨᠠᠫᠫ (ᠠᠩᠭᠯᠢ) 2012 ᠠᠨᠳᠠᠷᠧ ᠸᠢᠯᠯᠠ-ᠪᠠᠰ (ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯ)

2013 ᠲᠢᠮ ᠱᠧᠷᠪ ᠦᠳ (ᠠᠩᠭᠯᠢ) 2014- ᠮᠠᠦ᠋ᠷᠢᠼᠢᠣ ᠫᠣᠽᠧᠲ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ᠎ᠠ (ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ)

ᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

1987 ᠭᠠᠷᠢ ᠮᠠᠪᠪᠦ᠋ᠲ ᠲᠦ (ᠠᠩᠭᠯᠢ)

1988 ᠺᠷᠢᠰ ᠤᠢᠳᠳᠯ (ᠠᠩᠭᠯᠢ)

1989 ᠡᠷᠢᠺ ᠲᠣᠷᠰᠲ᠋ᠸᠧᠳᠲ (ᠨᠤᠷᠸᠸᠢ)

1990 ᠫᠣᠯ ᠭᠠᠰᠺᠣᠢ ᠶᠢᠨ (ᠠᠩᠭᠯᠢ)

1991 ᠫᠣᠯ ᠠᠯᠯᠧᠨ (ᠠᠩᠭᠯᠢ)

1992 ᠭᠠᠷᠢ ᠯᠢᠨᠧᠺᠧᠷ (ᠠᠩᠭᠯᠢ)

1993 ᠳᠠᠷᠤᠷᠧᠨ ᠠᠨᠳᠧᠷᠲ᠋ᠣᠨ (ᠠᠩᠭᠯᠢ)

1994 ᠶᠭᠧᠨ ᠺᠯᠢᠨᠰᠠᠮᠠᠨ (ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ)

1995 ᠲᠡᠳᠳᠢ ᠱᠧᠷᠢᠩ ᠢᠶᠡᠮ (ᠠᠩᠭᠯᠢ)

1996 ᠰᠣᠯ ᠺᠥᠮᠫᠪᠧᠯᠯ (ᠠᠩᠭᠯᠢ)

1997 ᠰᠣᠯ ᠺᠥᠮᠫᠪᠧᠯᠯ (ᠠᠩᠭᠯᠢ)

1998 ᠳᠡᠪ ᠲᠦ ᠵᠣᠨᠢᠯ (ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ)

1999 ᠰᠲ᠋ᠧᠹᠧᠨ ᠺᠠᠷᠷ (ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨᠲ)

2000 ᠰᠲ᠋ᠢᠹᠧᠨ ᠺᠠᠷᠷ (ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨᠲ)

2001 ᠨᠢᠯ ᠰᠤᠯᠠᠯᠢᠸᠠᠩ (ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋)

2002 ᠰᠢᠮᠣᠨ ᠳᠡᠪᠢᠰ (ᠤᠥᠯᠰ)

2003 ᠷᠣᠪᠪᠢ ᠺ ᠤᠨ (ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨᠲ)

2004 ᠵᠧᠷᠮᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠧᠹᠣ (ᠠᠩᠭᠯᠢ)

2005–06 ᠷᠣᠪᠪᠢ ᠺ ᠤᠨ (ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨᠲ)

2006–07 ᠳᠢᠮᠢᠲ᠋ᠠᠷ ᠪᠧᠷᠪᠠᠲᠠᠪᠠ (ᠪᠣᠯᠭᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ)

2007–08 ᠷᠣᠪᠪᠢ ᠺ ᠤᠨ (ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨᠲ)

2008–09 ᠠᠭᠠᠷᠠᠨ ᠯᠧᠨᠨᠣᠨ (ᠠᠩᠭᠯᠢ)

2009–10 ᠮᠠᠶᠢᠺᠯ ᠳᠣᠭᠰᠠᠨ (ᠠᠩᠭᠯᠢ)

2010-11 ᠯᠤᠺᠠ ᠮᠣᠳᠣᠷᠢᠴ (ᠺᠦᠷᠦᠠᠴᠢᠶ ᠠ)

2011-12 ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠲ ᠫᠠᠷᠺᠧᠷ (ᠠᠩᠭᠯᠢ)

2012-13 ᠭᠠᠷ ᠲᠦ ᠪᠧᠢᠯ (ᠤᠥᠯᠰ)

2013-14 ᠺᠷᠢᠰᠲ᠋ᠢᠨ ᠡᠷᠢᠺᠰᠧᠨ (ᠳ᠋ᠠᠨᠮᠠᠷᠺ)

2014-15 ᠬᠠᠷᠷᠢ ᠺᠧᠢ ᠶᠢᠨ

ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠺ ᠯᠦᠪᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠷᠧᠠᠯ ᠮᠠᠳᠷᠢᠳ (ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ)

ᠡᠰᠰᠢ ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠨᠠᠼᠢᠤᠨᠠᠯ (ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ)

ᠰᠠᠨ ᠬᠣᠣᠰᠧ ᠢᠧᠷᠲ᠋ᠺᠦ᠋ᠺᠰ (ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ)

ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠢᠲᠠᠳ АА (ᠬᠢᠲᠠᠳ)

ᠰᠦ᠋ᠫᠧᠷᠰᠫᠣᠷᠲ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ (ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ)

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 1. First team profiles. Tottenham Hotspur F.C.. 2 September 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠨᠡᠮᠡᠯᠲᠡ ᠪᠡᠷ ᠤᠩᠰᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 • Tottenham Hotspur Official Handbook 2006–07
 • Tony Matthews (2001). The Official Encyclopaedia of Tottenham Hotspur. Brightspot. ISBN 0-9539288-1-0. 
 • Phil Soar (1998). The Hamlyn Official History of Tottenham Hotspur 1882–1998. Hamlyn. ISBN 0-600-59515-3. 
 • Bob Goodwin (2003). Spurs: The Illustrated History. Bredon. ISBN 1-85983-387-X. 
 • Harry Harris (1990). Tottenham Hotspur Greats. Sportsprint. ISBN 0-85976-309-9. 
 • Julian Holland (1961). Spurs – The Double. Heinemann. no ISBN. 
 • Ken Ferris (1999). The Double: The Inside Story of Spurs’ Triumphant 1960–61 Season. Mainstream. ISBN 1-84018-235-0. 
 • n/k (1986). The Glory Glory Nights. Cockerel. ISBN 1-869914-00-7. 
 • Hunter Davies (1985). The Glory Game: A Year in the Life of Tottenham Hotspur. Mainstream. ISBN 1-85158-003-4. 
 • Alex Fynn and Lynton Guest (1991). Heroes and Villains: The Inside Story of the 1990–91 Season at Arsenal and Tottenham Hotspur. Penguin. ISBN 0-14-014769-1. 
 • Guy Nathan (1994). Barcelona to Bedlam: Venables/Sugar – The True Story. New Author. ISBN 1-897780-26-5. 
 • Alex Fynn and H Davidson (1996). Dream On: A Year in the Life of a Premier League Club. Pocket Books. ISBN 0-671-85509-3. 
 • Martin Cloake and Adam Powley (2004). We are Tottenham: Voices from White Hart Lane. Mainstream. ISBN 1-84018-831-6. 
 • Alison Ratcliffe (2005). Tottenham Hotspur (Rough Guide 11s): The Top 11 of Everything Spurs. Rough Guides. ISBN 1-84353-558-0. 
 • Alan Mullery and Paul Trevillion (2005). Double Bill: The Bill Nicholson Story. Mainstream. ISBN 1-84596-002-5. 
 • Steve E Hale (2005). Mr Tottenham Hotspur: Bill Nicholson OBE- Memories of a Spurs Legend. Football World. ISBN 0-9548336-5-1. 
 • Irving Scholar (1992). Behind Closed Doors: Dreams and Nightmares at Spurs. Andrᠢ Deutsch. ISBN 0-233-98824-6. 
 • Mihir Bose (1996). False Messiah: The Life and Times of Terry Venables. Andrᠢ Deutsch. ISBN 0-233-98998-6. 
 • Clive Allen (1987). There’s Only One Clive Allen. Weidenfeld and Nicolson. ISBN 0-213-16953-3. 
 • Osvaldo Ardiles (1983). Ossie. Sidgewick & Jackson. ISBN 0-283-98872-X. 
 • David Bowler (1997). Danny Blanchflower: The Biography of a Visionary. Orion. ISBN 0-575-06504-4. 
 • Paul Gascoigne (2005). Gazza: My Story. Headline. ISBN 0-7472-6818-5. 
 • David Ginola and Neil Silver (2000). David Ginola: Le Manifique. HarperCollins. ISBN 0-00-710099-X. 
 • Jimmy Greaves (2004). Greavsie: The Autobiography. Time Warner. ISBN 0-7515-3445-5. 
 • Glenn Hoddle and Harry Harris (1987). Spurred to Success: The Autobiography of Glenn Hoddle. Queen Anne. ISBN 0-356-12797-4. 
 • Harry Harris (1995). Klinsmann. Headline. ISBN 0-7472-1517-0. 
 • Dave Mackay and Martin Knight (2004). The Real Mackay: The Dave Mackay Story. Mainstream. ISBN 1-84018-840-5. 
 • Teddy Sheringham (1999). Teddy. Time Warner. ISBN 0-7515-2844-7. 
 • Mel Stein and Chris Waddle (1998). Chris Waddle. Pocket Books. ISBN 0-671-00495-6. 
 • Peter Waring (2004). Tottenham Hotspur Head to Head. Breedon Books. 
 • Malcolm Freeman (2008). Lads – The Seventies. Lulu. 
 • Malcolm Freeman (2009). Lads – The Eighties. Lulu. 

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠲᠣᠳᠲ᠋ᠧᠨᠭᠡᠮ ᠬᠣᠲᠠᠰᠫᠦ᠋ᠷ»
News sites


ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ