ᠲᠣᠪᠠ ᠤᠯᠤᠰ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠲᠣᠪᠠᠴᠢᠭᠤᠳ ᠨᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨᠪᠢᠭᠠ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ