ᠲᠣᠪᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠲᠣᠪᠠᠴᠢᠭᠤᠳ ᠨᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨᠪᠢᠭᠠ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠾᠦᠩᠨᠦ ᠡᠴᠢᠭᠡ᠂ ᠰᠢᠶᠠᠨᠪᠢ ᠡᠬᠢ ᠲᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠣᠪᠠᠴᠢᠭᠤᠳ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠲᠣᠪᠠ ᠸᠡᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠦᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦ ᠬᠥᠰᠢᠭᠡᠨ ᠳᠦ "ᠲᠠᠪᠠᠭᠠᠴᠢ" ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠨᠡᠷᠡᠨ ᠦ ᠭᠠᠷᠤᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠪᠤᠢ᠃

  • "ᠲᠤᠢᠹᠠ" ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠥᠨᠵᠢᠯᠡ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠰᠢᠨᠪᠢ᠂ ᠲᠣᠪᠠ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠥᠨᠵᠢᠯᠡ ᠶᠢ ᠲᠤᠢᠹᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠣᠪᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠣᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠬᠦᠦ ᠪᠡᠨ ᠰᠥᠨᠢ ᠬᠥᠨᠵᠢᠯᠡ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠥᠷᠦᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠶᠢᠨᠬᠦᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃
  • ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠦᠰᠦ ᠪᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠨ ᠤᠨᠵᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠢ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠴᠢᠷ "ᠲᠠᠪᠤ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ" ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ᠃
http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠲᠣᠪᠠ&oldid=400963》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ