ᠲᠣᠨᠢ ᠫᠦᠯᠢᠰ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠲᠣᠨᠢ ᠫᠦᠯᠢᠰ
Tony Pulis
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠡᠩᠲᠣᠨᠢ ᠷᠢᠴᠠᠷ ᠲᠤ ᠫᠦᠯᠢᠰ
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠩᠭᠯᠢᠰᠲ᠋ᠣᠺ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ (ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ)
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
1975–1981ᠠᠩᠭᠯᠢᠪᠷᠢᠰᠲ᠋ᠣᠯᠢ ᠷᠣᠤᠧᠷᠰ85(3)
1981–1982ᠰᠢᠶᠠᠩᠭᠠᠩᠬᠦᠢᠫᠢ ᠸᠡᠯᠯᠢ13(0)
1982–1984ᠠᠩᠭᠯᠢᠪᠷᠢᠰᠲ᠋ᠣᠯᠢ ᠷᠣᠤᠧᠷᠰ45(2)
1984–1986ᠤᠥᠯᠰᠨᠶᠫᠣᠷᠲ ᠺᠠᠤᠨᠲᠢ77(0)
1986–1989ᠠᠩᠭᠯᠢᠪᠣᠷᠣᠨᠮᠤᠲᠤ72(3)
1989–1990ᠠᠩᠭᠯᠢᠵᠢᠯᠢᠯᠢᠩ ᠢᠶᠧᠮ16(0)
1990–1992ᠠᠩᠭᠯᠢᠪᠣᠷᠣᠨᠮᠤᠲᠤ16(1)
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ324(9)
ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠳᠤᠳ
1992–1994ᠠᠩᠭᠯᠢᠪᠣᠷᠣᠨᠮᠤᠲᠤ
1995–1999ᠠᠩᠭᠯᠢᠵᠢᠯᠢᠯᠢᠩ ᠢᠶᠧᠮ
1999–2000ᠠᠩᠭᠯᠢᠪᠷᠢᠰᠲ᠋ᠣᠯᠢ ᠷᠣᠤᠧᠷᠰ
2000ᠠᠩᠭᠯᠢᠫᠣᠷᠲ᠋ᠰᠮᠤᠲᠤ
2002–2005ᠠᠩᠭᠯᠢᠰᠲ᠋ᠣᠺ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ
2005–2006ᠠᠩᠭᠯᠢᠫᠯᠪᠤ ᠳᠤ ᠠᠷᠭᠠᠶᠢᠯ
2006–ᠠᠩᠭᠯᠢᠰᠲ᠋ᠣᠺ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

ᠡᠩᠲᠣᠨᠢ ᠷᠢᠴᠠᠷ ᠲᠤ "ᠲᠣᠨᠢ" ᠫᠦᠯᠢᠰ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Anthony Richard "Tony" Pulis, 1958 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16 ᠍ ᠳᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) ᠨᠢ ᠤᠥᠯᠰᠡᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠡᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠠᠰᠠᠨ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠠᠩᠭᠯᠢᠡᠶᠢᠨ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠰᠲ᠋ᠣᠺ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠰᠢᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃[1]

ᠫᠦᠯᠢᠰ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ 1992 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠷᠣᠰᠧᠲ ᠭᠦᠨᠯᠢᠭᠡᠶᠢᠨ ᠪᠣᠷᠣᠨᠮᠤᠲᠤ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠷᠣᠨᠮᠤᠲᠤ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠬᠠᠷᠷᠢ ᠷᠧᠳᠨᠠᠫᠫ ᠍ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ 2002 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠍ ᠳᠦ ᠰᠲ᠋ᠣᠺ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠨ ᠢᠷᠡᠰᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ 2005-2006 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠫᠯᠪᠤ ᠳᠤ ᠠᠷᠭᠠᠶᠢᠯ ᠪᠠᠭ ᠢ ᠲᠦᠷᠢ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠰᠲ᠋ᠣᠺ ᠲᠤ ᠢᠷᠡᠵᠦ 2007-08 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ ᠲᠦ ᠳᠡᠪᠰᠢᠬᠦ ᠳᠦ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2011 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 8 ᠍ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ᠃
ᠪᠠᠭ ᠠᠯᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠣᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ
ᠲᠴ ᠬᠳ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ %
ᠪᠣᠷᠣᠨᠮᠤᠲᠤ ᠠᠩᠭᠯᠢ 1992 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 9 1994 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 5 107 31 38 38 28.97
ᠵᠢᠯᠢᠯᠢᠩ ᠢᠶᠧᠮ ᠠᠩᠭᠯᠢ 1995 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 31 1999 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 216 94 62 60 43.52
ᠪᠷᠢᠰᠲ᠋ᠣᠯᠢ ᠷᠣᠤᠧᠷᠰ ᠠᠩᠭᠯᠢ 1999 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 5 2000 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14 33 10 14 9 30.30
ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠰᠮᠤᠲᠤ ᠠᠩᠭᠯᠢ 2000 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13 2000 ᠣᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12 35 11 10 14 31.43
ᠰᠲ᠋ᠣᠺ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ ᠠᠩᠭᠯᠢ 2002 ᠣᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 2005 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28 131 47 32 52 35.88
ᠫᠯᠪᠤ ᠳᠤ ᠠᠷᠭᠠᠶᠢᠯ ᠠᠩᠭᠯᠢ 2005 ᠣᠨ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23 2006 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14 39 12 15 12 30.77
ᠰᠲ᠋ᠣᠺ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ ᠠᠩᠭᠯᠢ 2006 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14 ᠣᠳᠣ ᠶᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ 212 81 63 68 38.21
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ 773 286 234 253 37

ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠰᠡᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. Pulis confirmed as Stoke manager. BBC Sport (14 June 2006). 6 January 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ