ᠲᠢᠶᠠᠨᠵᠢᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠲᠢᠶᠠᠨᠵᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠ
ᠲᠥᠪ ᠡᠴᠡ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠬᠣᠲᠠ
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠲᠢᠶᠠᠨᠵᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ
ᠤᠯᠤᠰ Flag of the People's Republic of China.svg ᠬᠢᠲᠠᠳ (ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ)
ᠮᠤᠵᠢ᠂ ᠣᠷᠣᠨ ᠲᠢᠶᠠᠨᠵᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠ
ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ 13 ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ᠂ 3 ᠰᠢᠶᠠᠨ (ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ) ᠍ ᠲᠠᠢ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 11,760 км²
– ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠢ – 175 км²
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (2010) 12,938,224 ᠬᠦᠮᠦᠨ
– ᠬᠣᠲᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ — 4,342,770 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠢᠶᠠᠨᠵᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ
ᠲᠢᠨᠵᠢᠨᠤᠬᠠᠨ (ᠲᠢᠩᠵᠢᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ)
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ (ГЦ+8)
ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ (+86)22
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ tj.gov.cn

ᠲᠢᠶᠠᠨᠵᠢᠨ (ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠶᠢᠡᠷ 天津 - tiānjīn; — ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ (ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ) ᠍ ᠤᠨ 11 ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠲᠠ.

ᠮᠥᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ