ᠲᠢᠮ ᠪᠧᠷᠨᠧᠷᠰ-ᠯᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠰᠡᠷᠡ ᠲᠢᠮᠣᠲ᠋ᠢ ᠵᠣᠩ ᠪᠧᠷᠨᠧᠷᠰ-ᠯᠢ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Sir Timothy John Berners-Lee) ᠨᠢ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠥᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ (CERN) ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ HyperText (ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠬᠤᠷᠳᠤᠴᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ) ᠍ ᠦᠨ ᠣᠨᠣᠯ ᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠨᠡᠲᠡᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨ(ᠠᠩᠭᠯᠢ)ᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃


ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠯᠣᠭ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ