ᠲᠡᠷᠭᠡ (ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ)

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠨᠦᠭᠦᠳ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠨᠣᠶᠠᠨ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠪᠡᠷᠰᠡ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠲᠡᠷᠭᠡ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠮᠣᠷᠢ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠬᠦᠦ

ᠲᠡᠷᠭᠡ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Rook, ♖♜) ᠨᠢ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠰ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ᠃

Chess piece - White rook.JPG
Chess piece - Black rook.JPG

ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
Chess rdl44.png 26px 26px 26px 26px 26px 26px Chess rdd44.png
26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px
26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px
26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px
26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px
26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px
26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px
Chess rld44.png 26px 26px 26px 26px 26px 26px Chess rll44.png
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ

ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠳᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ a1, h1, ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ a8, h8 ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃

  • ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ R ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃


ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
26px 26px 26px Chess ood44.png 26px 26px 26px 26px
26px 26px 26px Chess ool44.png 26px 26px 26px 26px
26px 26px 26px Chess ood44.png 26px 26px 26px 26px
26px 26px 26px Chess ool44.png 26px 26px 26px 26px
Chess ool44.png Chess ood44.png Chess ool44.png Chess rld44.png Chess ool44.png Chess ood44.png Chess ool44.png Chess ood44.png
26px 26px 26px Chess ool44.png 26px 26px 26px 26px
26px 26px 26px Chess ood44.png 26px 26px 26px 26px
26px 26px 26px Chess ool44.png 26px 26px 26px 26px
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ
ᠪᠣᠰᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠥᠨᠳᠡᠯᠡᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃


ᠵᠢᠷᠤᠭ 1 : ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠥᠯ ᠳᠦ ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠤᠭ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃
ᠢᠳᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃
ᠵᠢᠷᠤᠭ 2 : ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃
ᠵᠢᠷᠤᠭ 3 : ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢ ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠨᠡᠭᠦᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃
ᠵᠢᠷᠤᠭ 1
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px
26px 26px 26px Chess bdl44.png 26px 26px 26px 26px
26px 26px 26px Chess ood44.png 26px 26px 26px 26px
26px 26px 26px Chess ool44.png 26px 26px 26px 26px
Chess ndl44.png Chess ood44.png Chess ool44.png Chess rld44.png Chess ool44.png Chess ood44.png Chess ool44.png Chess ood44.png
26px 26px 26px Chess ool44.png 26px 26px 26px 26px
26px 26px 26px Chess ood44.png 26px 26px 26px 26px
26px 26px 26px Chess ool44.png 26px 26px 26px 26px
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃
ᠵᠢᠷᠤᠭ 2
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px
26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px
26px 26px 26px Chess pld44.png 26px 26px 26px 26px
26px 26px 26px Chess ool44.png 26px 26px 26px 26px
Chess ool44.png Chess ood44.png Chess ool44.png Chess rld44.png Chess ool44.png Chess ood44.png Chess bll44.png 26px
26px 26px 26px Chess ool44.png 26px 26px 26px 26px
26px 26px 26px Chess kld44.png 26px 26px 26px 26px
26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px 26px
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃
ᠵᠢᠷᠤᠭ 3
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
26px 26px 26px Chess xxd44.png 26px 26px 26px 26px
26px 26px 26px Chess xxl44.png 26px 26px 26px 26px
26px 26px 26px Chess pdd44.png 26px 26px 26px 26px
26px 26px 26px Chess ool44.png 26px 26px 26px 26px
Chess xxl44.png Chess xxd44.png Chess nll44.png Chess rld44.png Chess ool44.png Chess ood44.png Chess pll44.png Chess xxd44.png
26px 26px 26px Chess ool44.png 26px 26px 26px 26px
26px 26px 26px Chess kld44.png 26px 26px 26px 26px
26px 26px 26px Chess xxl44.png 26px 26px 26px 26px
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢ ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠨᠡᠭᠦᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃


ᠦᠨᠡᠯᠡᠭᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠪᠡᠷᠰᠡ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠮᠣᠷᠢ ᠬᠦᠦ
ᠳᠦᠷᠰ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠭᠡ 9 5 3 3 1
  • ᠡᠨᠡ ᠦᠨᠡᠯᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠠᠪᠰᠣᠯᠢᠶᠦᠲ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  • ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠥᠷᠥᠭ ᠦᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠥᠷᠥᠭ ᠥᠷᠦᠨᠡᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠥᠷᠥᠭ ᠦᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠯ ᠳᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠦᠦ ᠨᠦᠭᠦᠳ᠂ ᠮᠥᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠦᠯᠡᠳᠡᠵᠦ ᠬᠣᠴᠣᠷᠬᠤ ᠨᠢ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃
  • ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠦᠭᠢ ᠪᠡᠷᠰᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠡᠴᠦᠰ ᠦᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃
  • ᠬᠣᠣᠰ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠢ ᠮᠠᠳᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃


ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ