ᠲᠡᠰ ᠰᠤᠮᠤ (ᠤᠪᠰᠤ)

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠲᠡᠰ ᠰᠤᠮᠤ
ᠲᠡᠰ ᠰᠤᠮᠤ
ᠰᠤᠮᠤ
ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠣᠷᠣᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ)
ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠪᠰᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ
ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ 1-6, 8-11 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ
ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 3.1 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ км² ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦᠭᠡᠢ <ref> ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ︔ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠷᠤᠯᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ name ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ︕
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (2012) 5,126 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦᠭᠡᠢ <ref> ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ︔ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠷᠤᠯᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ name ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ︕
ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷ 850‌60
ᠬᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ
ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠨᠤᠲᠤᠭ
ᠥᠪᠥᠷ᠂ ↗ ᠲᠡᠰᠬᠡᠮ
ᠳᠠᠪᠤᠰᠤᠲᠤ᠂ ← ᠤᠪᠰᠤ ᠨᠠᠭᠤᠷ
ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ᠂ ↘ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠣᠪᠢ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠠᠢ-
ᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤ
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠠᠮ (155 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ)
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ (1349 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ) [1]

ᠲᠡᠰ ᠨᠢ ᠤᠪᠰᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠠᠶᠠᠳ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ᠂ ᠬᠣᠶᠢᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠯᠢᠯᠡᠵᠦ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠠᠮᠣ ᠠᠴᠠ 158 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠵᠠᠶᠢᠲᠠᠢ᠃ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ 10 ᠪᠠᠭ᠂ 3 ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ᠂ 3 ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠲᠠᠢ᠃ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠤᠤᠷ ᠤᠨ ᠽᠠᠰᠲ᠋ᠠᠪ ᠢᠶᠠᠷ ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠷᠤ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠ ᠲᠠᠢ᠃

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠣᠢ ᠰᠢᠷᠢᠩᠭᠢ ᠲᠡᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠳᠠ᠂ ᠳᠣᠯᠣᠭᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠵᠡᠳᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ ᠬᠣᠣᠰᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠯᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠲᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠰ ᠦᠨ ᠭᠣᠣᠯ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠤ ᠭᠣᠣᠯ᠂ ᠵᠢᠷᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ᠂ ᠦᠬᠡᠭ ᠦᠨ ᠭᠣᠣᠯ᠂ ᠣᠷᠬᠢᠭ ᠦᠨ ᠭᠣᠣᠯ᠂ ᠬᠣᠰᠢᠲᠤ ᠡᠷᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠭᠡᠳ ᠲᠣᠮᠣ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠤᠪᠰᠤ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠴᠢᠳᠬᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠠᠭ ᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠰ ᠲᠡᠰ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠲᠠᠢ᠃

ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠪᠤᠷᠭᠠᠰᠤᠨ ᠮᠣᠳᠣ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠳ᠂ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠲᠣᠨᠣᠭᠯᠠᠯ᠂ ᠬᠠᠵᠠᠭᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠢᠵᠦ ᠬᠠᠪᠢ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠰᠤᠮᠤᠳ ᠲᠤ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠃

ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

1938 ᠣᠨ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠍ ᠳᠦ 2 ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ 25 ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠯᠣᠭ ᠤᠨ ᠰᠦᠷᠡᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠲᠡᠰ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠢ ᠪᠠᠷ 4 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠦᠬᠡᠭ ᠦᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠥᠪᠥᠭᠡ 《ᠥᠮᠥᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷ》 ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠃

ᠮᠠᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠡᠭᠦᠯᠲᠡ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠯᠠᠪᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ

  1. ᠤᠪᠰᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ᠃ «2012 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠮᠬᠢᠳᠬᠡᠯ».

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ