ᠲᠡᠰᠢᠭ ᠰᠤᠮᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠲᠡᠰᠢᠭ (ᠲᠡᠰᠢᠭ) ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠮᠤ ᠨᠢ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰᠲᠠᠢ ᠬᠢᠯᠢᠯᠡᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ 771,900 ᠭᠠ᠃ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ 85 ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢ ᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠳᠣ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠬᠠᠷᠭᠠᠯ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠭᠡ᠂ ᠲᠠᠷᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ᠂ ᠡᠷᠢᠨ᠂ ᠲᠠᠪᠤ ᠳᠤ᠃ ᠲᠡᠮᠦᠷᠡᠨ᠂ ᠬᠤᠵᠢᠷᠲᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠳ ᠲᠠᠢ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩᠲᠦ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠲᠠᠢ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠥᠨ᠃

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠡᠰᠢᠭ ᠰᠤᠮᠤ ᠨᠢ 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ 3403 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠲᠠᠢ (1713 ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠂ 1690 ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ) ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ 0-15 ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠳ 29.7%, 16-35 ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ 36.5% 36-60 ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ 27.6%, 60 ᠍ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠤᠳ 6.2% ᠍ ᠢ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠤᠳ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ᠃


ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ