ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ᠎ᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ᠎ᠠ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠲᠡᠮᠦᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ᠎ᠠ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ1967 ᠣᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15 (1967-03-15) (52 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ
ᠶᠠᠰᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ
ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨFlag of Mongolia.svg ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ (ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ → ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ)
ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠢᠯᠡᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠯᠴᠢ
ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠳᠠᠭ ᠬᠡᠯᠡᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ
ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯᠧᠰᠲᠷᠠᠳ᠋, ᠫᠣᠫ
ᠲᠠᠨᠢᠯ ᠦᠶ᠎ᠡ1980 ᠍ ᠊ᠭᠠᠳ ᠣᠨ — ᠣᠳᠣ

ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ᠎ᠠᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠍ ᠤᠨ ᠧᠰᠲᠷᠠᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ. ᠨᠢᠪ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠡᠯᠴᠢ

ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ