ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠨᠳᠤᠬᠤ ᠬᠠᠨᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠦᠴᠢᠳ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠨ ᠪᠣᠳᠠᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠭᠤᠪᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠢ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ᠂ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠦᠨ ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠮᠥᠨ ᠯᠠ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠶᠢ ᠣᠷᠣᠯᠳᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠰᠣᠴᠢᠶᠠᠯᠢᠮ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠭᠤᠶᠢᠪᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠵᠢᠷᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ᠂ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠸᠠ᠂ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠢ ᠬᠠᠰᠴᠢ ᠵᠢᠷᠤᠨ ᠲᠤᠸᠠ᠂ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠵᠥᠪ ᠵᠢᠷᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ ᠢ᠃ᠵᠠᠯᠲᠺᠢᠨ ᠦ "ᠳᠵᠤᠩᠭᠠᠷᠰᠺᠣᠧ ᠬᠠᠩᠰᠠᠳᠪᠠ" ᠨᠣᠮᠣᠨ ᠳᠤ ᠵᠦᠩᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠢ ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠢ ᠵᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠤᠭ ᠨᠣᠮ ᠢ ᠬᠣᠷᠢᠭᠯᠠᠨ 1964 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠹᠠᠢᠢᠯ:Hunnu BNMAU-yn tuuh 1986 surakh bichig - Buriad, Tuvag hasch zurjee.jpeg
ᠾᠢᠦᠩᠨᠦ᠃ ᠲᠤᠸᠠ᠂ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠢᠷᠤᠵᠠᠢ᠃
ᠹᠠᠢᠢᠯ:Nirun uls BNMAU-yn tuuh 1986 surakh bichig.jpeg
ᠨᠢᠷᠤᠨ᠃ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡᠬᠡᠨ ᠬᠠᠰᠴᠢ ᠵᠢᠷᠤᠵᠠᠢ᠃
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ 14-17 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ᠃ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ