ᠲᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠲᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ — ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ᠂ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠰᠠᠭ-ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ.

ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ 250 km ᠤᠷᠲᠤ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ 50 km ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠳᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠰᠠᠭᠰᠲ᠋ᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠲᠠᠢ ᠷᠠᠶᠣᠨ ᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ᠂ ᠨᠥᠭᠥᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠲᠠᠢ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠨᠢ ᠣᠺᠫᠧᠲ᠋ ᠍ ᠤ (2995 ᠮ). ᠰᠢᠷ ᠭᠡᠬᠦ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠪᠤᠢ᠃

ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠥᠪᠥᠷ ᠲᠦ ᠦᠷᠡᠵᠢᠷ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ᠂ ᠲᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠲᠠᠢ ᠬᠣᠲᠠ᠂ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠵᠠᠶᠢᠰᠠᠩ ᠨᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠠᠯᠠᠺᠦᠯ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠾᠦᠩᠨᠦᠰᠢᠶᠠᠨᠪᠢᠭᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠢᠯᠢ-ᠲᠠᠷᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤaᠢ ᠬᠦᠷᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ