ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠨᠳ᠋

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
Wat Chaiwatthanaram (柴瓦塔那兰寺)
ᠲᠠᠢ ᠸᠠᠩᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ
ᠲᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ  ราชอาณาจักรไทย →
ᠷᠠᠲ᠋ᠴᠠ ᠠᠨᠠᠴᠠᠺ ᠲᠠᠢ
ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ
ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ:
ᠲᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ เพลงชาติไทย → ᠫᠯᠧᠨ ᠴᠠᠲ ᠲᠠᠢ
«ᠲᠠᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ»
ᠹᠠᠢᠢᠯ:Thai National Anthem - US Navy Band.ogg

ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ 
(ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠲᠠ)
Seal Bangkok.png ᠪᠠᠩᠺᠦᠪ
ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠯᠡ
ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠠᠢ ᠦᠰᠦᠭ
ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ 
(2009[1] ᠤᠨ)
75% - ᠲᠠᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ
14% - ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ
11% - ᠪᠤᠰᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ
ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ
ᠲᠥᠷᠥ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠢᠭᠯᠢᠮᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠮᠡᠯ
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ
ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠳᠤ
ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭᠲᠠᠢ
 -  ᠸᠠᠩ ᠪᠤᠮᠢᠫᠣᠯ ᠠᠳᠤᠯᠢᠳᠧᠢ
 -  ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠢᠩᠯᠠᠺ ᠰᠢᠨᠠᠸᠠᠲᠤᠷᠠ
ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠷᠠᠲ ᠲᠰᠠᠫᠠ → «ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ»
 -  ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ ᠰᠧᠨᠠᠲ → «ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ»
 -  ᠳᠣᠣᠷᠠᠳᠣ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ «ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ»
ᠲᠡᠦᠬᠡ
 -  1238-1448 ᠣᠨ ᠰᠤᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠭᠰᠠᠨ 
 -  1351–1767 ᠣᠨ ᠠᠶᠤᠤᠲᠠᠲᠠᠶᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ 
 -  1782-04-06 ᠷᠠᠲ ᠲᠨᠣᠺᠣᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 
 -  1932-06-24 ᠥᠨᠥ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠤ ᠲᠠᠢ ᠤᠯᠤᠰ 
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ
 -  ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ 513,120 km2 (51)
 -  ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤ (%) 0.4
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ
 -  ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ (2011) 66,720,153[2] (19)
 -  ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ (2000) 60,606,947[3] 
 -  ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭ 132.1 ᠬᠦᠮᠦᠨ/km2 
GDP (ХАЧТ) 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ
 -  ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ $586.877 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ[4] ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠭᠰᠢᠳᠬᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ GDP  ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳᠦ 24  ᠳᠦ
GDP (ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ) 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ
 -  ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ $318,850 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ[4]  ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳᠦ30 ᠳᠦ
Gini (2009) 42.5[5] 
ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠢᠨᠳᠧᠺᠰ (2011) 0.682[6] (ᠳᠤᠮᠳᠠ) (103)
ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠲᠤ (฿) (THB)
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ GMT+7
ᠳ᠋ᠦᠮᠠᠢᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ .th, ᠲᠠᠢ .ไทย
ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ +66

ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠸᠠᠩᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ (ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠠᠷ ราชอาณาจักรไทย᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ泰国 )᠂ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠲᠠᠢ ᠤᠯᠤᠰᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠯᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠴᠠ ᠲᠠᠢ 513,120 ᠬᠠᠪᠲᠠᠭᠠᠢ ᠳᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠺᠢᠯᠤᠮᠸᠲᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠪᠠᠩᠺᠦᠪᠪᠦᠷᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡᠲᠦᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠳᠦ ᠡᠷᠬᠡᠲᠦ ᠬᠠᠭᠠᠨᠳᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠠᠢ(君主立宪制) ᠸᠠᠩᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰᠲᠠᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠢᠡᠷ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠴᠠᠬᠤ 67 ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠨᠡᠷ ᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠨᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠢ1939 ᠣᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ (ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠦ สยาม - ᠰᠠᠶᠠᠮ) ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠠᠨᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨᠢ ᠭᠢ Thailand («ᠲᠠᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ») ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠡᠴᠡ ᠣᠷᠣᠰ ᠲᠤ 1930 ᠍ ᠊ᠭᠠᠳ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠨᠳᠤ᠋᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠰ ᠠᠴᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠤ ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠨᠳᠤ᠋ ᠭᠡᠵᠦ ᠣᠷᠣᠵᠠᠢ᠃ 1982 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠤ ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠨᠳᠤ᠋ᠲᠠᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠭᠡᠵᠦ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠪᠤᠢ᠃[7] ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠤ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠯᠠ ᠠᠩᠵᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠳᠤ᠋ ᠍ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠬᠤᠪᠢᠰᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ ᠠ᠃

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ

ᠲᠠᠢᠯᠠᠨᠳᠤ᠋ ᠪᠣᠯ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ-ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠢᠭ ᠲᠤ ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠢᠶᠠᠭ᠍ᠮᠠᠷ (ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠨᠢ1800 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ)᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠵᠠᠬ ᠠ  ᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠯᠠᠤᠤ (ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠨᠢ1754 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ)᠂ ᠺᠠᠮᠪᠤᠵᠠ (ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠨᠢ 803 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ)᠂ ᠡᠮᠦᠨ᠎ ᠡ ᠵᠠᠬ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠠᠯᠠᠢ᠋ᠰᠢᠶ᠎ᠠ (ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠨᠢ 506 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ) ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠢ 4,863 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠤᠷᠲᠤ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠢᠯᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠥᠷᠭᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ 5°20°ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠤᠷᠲᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ 97°105° ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ 513,120 km2 ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ 49 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠣᠮᠣᠤᠯᠤᠰ᠃ (ᠶᠸᠮᠸᠨ ᠡᠴᠡ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠂ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠡᠴᠡ ᠲᠣᠮᠣ) ᠣᠷᠣᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠷᠠᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠨᠳ᠋  ᠨᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ 50 ᠍ᠳ᠋ᠦ᠋ᠭᠡᠷ ᠲᠤ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ 20 ᠍ ᠳ᠋ᠦᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ  80% ᠨᠢ ᠲᠠᠢ᠂ 10% ᠨᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ᠂ 3% ᠨᠢ ᠮᠠᠯᠠᠢ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ 7% ᠍ ᠶᠢ ᠮᠣᠨ᠂ ᠺᠬᠮᠧᠷ᠂ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠤᠮ᠃

ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠨᠳᠤ᠋ ᠳᠤ ᠫᠠᠲᠠᠲᠠᠶᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ secret service ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠧᠺᠰ ᠵᠢᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠥᠨ ᠴᠤ mambo party ᠪᠤᠶᠤ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠢ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠰᠠ  ᠠᠮᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠪᠦᠷᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠤ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠢᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠥᠰᠡ ᠶᠤᠮ᠃

ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. Barbara A. West (2009), Encyclopedia of the Peoples of Asia and Oceania, Facts on File, pp. 794, ISBN 1438119135
  2. http://web.archive.org/web/20110427052522/http://203.113.86.149/stat/pk/pk53/pk_53.pdf
  3. {https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/th.html%7Ctitle=Population and Housing Census 2000, National Statistical Office |publisher=Web.nso.go.th |date=2000-04-01 |accessdate=2010-04-25}}
  4. 4.0 4.1 Report for Thailand. World Economic Outlook Database. International Monetary Fund. 2011-07-25 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  5. Human Development Report. UNDP (2009). 27 October 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  6. Human Development Report 2011 – Human development statistical annex 127–130. HDRO (Human Development Report Office) United Nations Development Programme. 2 November 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  7. ᠴ᠃ᠳᠠᠮᠳᠢᠨᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ᠂᠎ᠠ᠃ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠳᠡᠨᠳᠢᠨ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ "ᠣᠷᠣᠰ-ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠣᠯᠢ". II ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ᠃ 1982 ᠣᠨ᠃

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠯᠠᠪᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

Commons
Викимедиа дуу дүрсний сан: Thailand

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ