ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ
ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ(ᠯᠠᠷ)
ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠣᠷᠣᠰ᠂ ᠲᠠᠲᠠᠷ᠂ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠡᠴᠡ → ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ
ᠣᠷᠣᠰ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ → ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ
ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ — ᠮᠠңһᠳ (ᠮᠠᠩᠭᠤᠳ)
ᠥᠨᠥ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠣᠷᠣᠨᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ — 6.8 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ. ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ:
ᠣᠷᠣᠰ ᠣᠷᠣᠰ (ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ) — 5,310,649 (2010)[1]

ᠦᠽᠡᠪᠸᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠽᠡᠪᠸᠺᠢᠰᠲᠠᠨ (БНУзбУ) — 324,080 (2002)
ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠬᠠᠰᠠᠭ (БНХасУ) — 204, 229 (2009)
Flag of Ukraine.svg ᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨ — 73,304 (2001)
ᠲᠦᠺᠮᠧᠨᠢᠰᠲᠠᠨ ᠲᠦᠺᠮᠧᠨ (БНТуркмУ) — 62,000

ᠬᠢᠷᠭᠢᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠬᠢᠷᠭᠢᠰ (БНХирУ) — 31,491 (2009)
ᠬᠡᠯᠡ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠲᠥᠷᠥᠯᠬᠢ ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠬᠡᠯᠡ᠂ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠡᠯᠡ
ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠰᠦᠭᠺᠢᠷᠢᠯᠠᠷᠠᠪᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ
ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡᠯᠠᠯᠤ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ — ᠰᠤᠩᠨᠢ ᠳᠤ ᠳᠡᠭ (ᠳᠡᠶᠢᠯᠦᠩᠬᠢ)
ᠾᠷᠢᠰᠲ᠋ᠣᠰ ᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ — ᠦᠨᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠨ (ᠴᠥᠭᠡᠩᠬᠢ)
ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ
ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠥᠷᠥᠯᠪᠠᠰᠬᠢᠷ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨᠺᠷ ᠤᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ
ᠬᠡᠯᠡ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠᠲᠦᠷᠦᠭ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ (ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠡᠲᠡᠨ)
ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨᠺᠠᠽᠠᠨ ᠦᠰᠢᠪᠢᠷᠢ ᠶᠢᠨᠠᠰᠲᠷᠠᠬᠢᠨ ᠦ ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ

ᠲᠠᠲᠠ́ᠷ, ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ /ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ/ — ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠬᠡᠯᠡ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ᠂ 7 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ.

ᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ