ᠲᠠᠲᠠᠷᠠᠰᠤᠲᠠᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
— «ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ» ᠭᠡᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ —
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠠᠲᠠᠷᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ)
ᠷᠧᠰᠫᠦᠪᠯᠢᠺᠠ ᠲᠠᠲᠠᠷᠠᠰᠤᠲᠠᠨ (ᠣᠷᠣᠰ)
ᠲᠠᠲᠠᠷᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠷᠧᠰᠫᠦᠪᠯᠢᠺᠠᠰ ᠤ (ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ)
Map of Russia - Republic of Tatarstan (2008-03).svg
ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠠᠬᠢ ᠲᠠᠲᠠᠷᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯ<tr bgcolor="#E5E4E2">

<th align="center">ᠰᠦᠯᠳᠡ</th> <th align="center">ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ</th> </tr><tr> <th style="vertical-align:middle; text-align:center;">Coat of Arms of Tatarstan.svg
</th> <th style="vertical-align:middle; text-align:center;">Flag of Tatarstan.svg
</th></tr>

ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ: n/a
ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠺᠠᠽᠠᠨᠢ
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 1920 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 27
ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ
ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ
ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ
ᠢᠵᠢᠯ ᠮᠥᠷᠡᠨ
ᠢᠵᠢᠯ ᠮᠥᠷᠡᠨ
ᠺᠣᠳ᠋ 16
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ
- ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠠᠬᠢ ᠳᠡᠰ
68,000 км²
68000
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠵᠦᠢ (2002 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ)
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ
- ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠠᠬᠢ ᠳᠡᠰ
- ᠨᠢᠭᠲᠠᠷᠠᠯ
- ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ
- ᠬᠥᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦ
3,779,265 ᠬᠦᠮᠦᠨ
8
55.6 ᠬᠦᠮᠦᠨ / км²
73.8%
26.2%
ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠣᠷᠣᠰᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ
ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠮᠢᠨᠲ᠋ᠢᠮᠧᠷ ᠱᠠᠶᠢᠮᠢᠶᠧᠸ<tr><td>ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ</td><td>ᠷᠦ᠋ᠰᠲᠠᠮ ᠮᠢᠨᠬᠤᠨᠠᠪ</td></tr>
ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ
[[ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ|]]
ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
http://www.tatar.ru/

ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠠᠲᠠᠷᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ (ᠲᠣᠪᠴᠢ᠃ ᠲᠠᠲᠠᠷᠠᠰᠤᠲᠠᠨ; ᠣᠷᠣᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠷᠧᠰᠫᠦᠪᠯᠢᠺᠠ ᠲᠠᠲᠠᠷᠠᠰᠤᠲᠠᠨ , ᠲᠠᠲᠠ᠃ ᠲᠠᠲᠠᠷᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠷᠧᠰᠫᠦᠪᠯᠢᠺᠠᠰ ᠤ) ᠪᠣᠯ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ (ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ) ᠶᠤᠮ᠃ ᠢᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭᠢᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠲᠤ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠺᠠᠽᠠᠨᠢ.

ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ - 68,000 km2[1] (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠢ ᠲᠠᠢ ᠵᠦᠢᠷᠯᠡᠪᠡᠯ ᠤᠪᠰᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠰᠢᠭ). 2010 ᠣᠨ ᠳᠤ 3,786,488[2] ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ 83 ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠡᠴᠡ 8 ᠍ ᠷᠲ᠂ 21 ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ 2 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠯᠠᠨ (ᠪᠠᠰᠺᠣᠲᠣᠰᠲ᠋ᠠᠨᠢ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ) ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ 53% (2,012,571) ᠨᠢ ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ᠂ 39.7% ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠰ. ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠬᠡᠯᠡ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠃

ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠨᠣᠮᠢ ᠳᠤ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠦ᠋ᠰ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠠᠲᠠᠷᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠨᠢ 1992 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ 1994 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠲᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢ᠃

ᠨᠡᠷ᠎ᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠨᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠢ ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠬᠡᠯᠡᠡᠭᠡᠷᠡ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠦᠶᠡᠰ ᠣᠳᠣ ᠶᠢ (ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ) ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ 》ᠲᠠᠲᠠᠷᠠᠰᠤᠲᠠᠨ《 ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠴᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ+ ᠍ ᠰᠲ᠋ᠠᠨ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨᠡᠭᠡᠭᠡ «ᠲᠠᠲᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ»᠂ «ᠲᠠᠲᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ»᠂ «ᠲᠠᠲᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ» ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠡᠯᠡᠡᠭᠡᠷᠡ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠰᠣᠴᠢᠶᠠᠯᠢᠰᠲᠤ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠨᠢ 》ᠲᠠᠲᠠ́ᠷᠢᠶ᠎ᠠ《 ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠍ ᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠰᠠ ᠯᠠ «ᠣᠷᠣᠨ»᠂ «ᠤᠯᠤᠰ»᠂ « ᠍ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ» ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ 》ᠲᠠᠲᠠᠷᠰᠲ᠋ᠠ́ᠨ《 ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ 1991 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃[3] ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ (1991 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ) ᠡᠨᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ 》ᠠᠹᠬᠠᠨᠨᠢᠰᠲᠠᠨ《, 》ᠫᠠᠺᠢᠰᠲᠠᠨ《 ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠲᠠᠷᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠪᠣᠭᠣᠨᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ (ᠠ́ =᠎ᠠ) ᠲᠠᠲᠠᠷ᠂ ᠲᠠᠲᠠᠷᠰᠤᠲᠤᠭᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠡᠲᠦ ᠤᠷᠲᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠍ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠮᠣᠰᠺᠸᠠᠭᠠ ᠠᠴᠠ ᠳᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ ᠵᠦᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠷᠤᠭᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ 800 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠵᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠡᠰᠢ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠵᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤ ᠠᠯᠤᠰᠯᠠᠵᠤ ᠲᠠᠲᠠᠷᠠᠰᠤᠲᠠᠨ (ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ) ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢ ᠺᠠᠮ᠎ᠠ ᠮᠥᠷᠡᠨ (ᠲᠠᠲᠠ᠃ ᠴᠢᠯᠮᠤᠨ) ᠰᠢᠪᠲᠤᠯᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠴᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠲᠦ ᠢᠵᠢᠯ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠳᠤ (ᠣᠷᠣᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠸᠣᠯᠭᠠ; ᠲᠠᠲᠠ᠃ ᠢᠳᠧᠯ) ᠴᠢᠳᠬᠤᠳᠠᠭ᠃

Tatar03.png

ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

Commons
Викимедиа дуу дүрсний сан: Category:Tatarstan

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ