ᠲᠠᠱᠺᠧᠨᠲ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠲᠠᠱᠺᠧᠨᠲ ᠬᠣᠲᠠ

ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ Flag of Uzbekistan.svg ᠦᠽᠡᠪᠸᠺᠢᠰᠲᠠᠨ
ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠲᠠ Tashkent emblem.jpg ᠲᠠᠱᠺᠧᠨᠲ
ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ (11) ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ 11 ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠲᠡᠢ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 334.8 км²
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ 455 ᠮ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ 2012 ᠣᠨ ᠳᠤ 2,309,300 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ 63% - ᠦᠽᠡᠪᠸᠺᠢᠰᠲᠠᠨ᠂ 20% - ᠬᠢᠷᠭᠢᠰ
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠠᠱᠺᠧᠨ᠋ᠲ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ
ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠨ ᠦ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ V ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠡᠨᠳᠡ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠦᠽᠡᠪᠸᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠦᠨ ᠴᠠᠭ (ГЦ+5)
ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ 01, 10
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ toshkent.uz (ᠦᠽᠡᠪᠸᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ)

ᠲᠠᠱᠺᠧᠨᠲ ᠬᠣᠲᠠ (ᠦᠽᠡᠪᠸᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨᠢᠭᠢ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ Toshkent, ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠣᠱᠺᠧᠨᠲ, «ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠲᠠ») — ᠨᠢ ᠦᠽᠪᠧᠺᠢᠰᠲᠠᠨᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠲᠠ.

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠣᠳᠣ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠷᠴᠢᠺ ᠭᠣᠣᠯ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠥᠨᠳᠡᠢ ᠳᠤ ᠳ᠃ᠲ᠃ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ 440—480 ᠮ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠲᠦ 334.8 км²[1][2] ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠱᠺᠧᠨᠲ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃[3]

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ (2009) - 2,220,700 ᠬᠦᠮᠦᠨ[4][5], ᠮᠧᠲ᠋ᠷᠣᠫᠣᠯᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 4.45 ᠣᠯᠠᠨ᠃[6]

ᠶᠠᠭ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ 2009 ᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ 2.3 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ[5] ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠴᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠨ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯ ᠭᠦᠢ ᠰᠠᠭᠤᠭᠴᠢᠳ ᠢ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠪᠠᠯ 4.45 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠯᠲᠠᠢ᠃[7] 2008 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ 63.0% - ᠦᠽᠡᠪᠸᠺᠢᠰᠲᠠᠨ᠂ 20.0% - ᠣᠷᠣᠰ᠂ 4.5% - ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃[8]

ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠠᠱᠺᠧᠨᠲ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ 4 ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠣᠳᠣ 11 ᠳᠦᠭᠦᠷᠭᠡ ᠲᠡᠢ᠃

ᠲᠠᠱᠺᠧᠨᠲ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ
ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ[9] ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ
ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠨ
(01.01.2009)[10]
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ
км²
ᠨᠢᠭᠲᠠᠷᠠᠯ
ᠬᠦᠮᠦᠨ/км²
ᠪᠧᠺᠲ᠋ᠧᠮᠢᠷ 27,5 20,5 1341
ᠮᠢᠷᠵᠣᠢᠯᠤғᠪᠧᠺ 245,2 31,9 7687
ᠮᠢᠷᠣᠪᠣᠳ 122,7 17,1 7175
ᠣᠯᠮᠠᠽᠣᠷ 305,4 34,5 8852
ᠰᠧᠺᠭᠧᠯᠢ 149,0 56,0 2661
ᠤᠴᠲ᠋ᠧᠫᠠ 237,0 28,2 8404
ᠬᠠᠮᠵᠠ 204,8 33,7 6077
ᠴᠢᠯᠠᠩᠵᠣᠷ 217,0 30,0 7233
ᠱᠠᠶᠢᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠤᠷ 285,8 27,2 10 507
ᠶᠠᠨᠦᠰᠣᠪᠣᠳ 296,7 41,1 7219
ᠶᠠᠺᠺ ᠠᠴᠠᠷᠠᠢ 115,2 14,6 7890
ᠲᠠᠱᠺᠧᠨᠲ 2206,3 334,8 6590

ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠩᠬ᠎ᠠ:

 1. ᠪᠧᠱᠶᠣᠬᠣᠴᠢ
 2. ᠺᠦᠶᠢᠺᠴᠠ
 3. ᠱᠠᠶᠢᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠤᠷ
 4. ᠰᠧᠪᠵᠣᠷ

1940:

 1. ᠣᠺᠲ᠋ᠶᠠᠪᠷᠢ
 2. ᠺᠢᠷᠠᠪᠠ
 3. ᠰᠲ᠋ᠠᠯᠢᠨ
 4. ᠹᠷᠦᠨᠽᠧ
 5. ᠯᠧᠨᠢᠨ
 6. ᠺᠦ᠋ᠢᠪ ᠤᠱᠧᠸ

1981:

 1. ᠪᠧᠺᠲ᠋ᠧᠮᠢᠷ
 2. ᠠᠺᠮᠠᠯ ᠢᠺᠷᠠᠮᠤᠪ (ᠤᠴᠲ᠋ᠧᠫᠢᠨᠰᠺ ᠦ)
 3. ᠬᠠᠮᠵᠠ (ᠬᠠᠮᠵᠠ)
 4. ᠯᠧᠨᠢᠨ (ᠮᠢᠷᠠᠪ ᠲᠤ)
 5. ᠺᠦ᠋ᠢᠪ ᠤᠱᠧᠸ (ᠮᠢᠷᠵᠣ ᠤᠯᠤᠭᠪᠧᠺ)
 6. ᠰᠧᠺᠭᠧᠯᠢ
 7. ᠣᠺᠲ᠋ᠶᠠᠪᠷᠢ (ᠱᠠᠶᠢᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠤᠷ)
 8. ᠰᠣᠪᠢᠷ ᠷᠠᠬᠢᠮᠣᠸ (ᠣᠯᠮᠠᠵᠠᠷ)
 9. ᠴᠢᠯᠠᠨᠵᠠᠷ
 10. ᠹᠷᠦᠨᠽᠧ (ᠶᠠᠺᠺᠠᠰᠠᠷᠠᠶᠢᠰᠺ)
 11. ᠺᠢᠷᠠᠪᠠ (ᠶᠠᠨᠦᠰᠠᠪ ᠲᠤ)

ᠮᠧᠲ᠋ᠷᠣ᠋[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠠᠱᠺᠧᠨᠲ ᠤᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷᠣᠨ ᠤ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠪᠴᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ

ᠲᠠᠱᠺᠧᠨᠲ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠮᠧᠲ᠋ᠷᠣᠨ ᠤ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠤᠢ᠃ ᠲᠠᠱᠺᠧᠨᠲ ᠤᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷᠣ᠋ 1977 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠤᠳ:

 • ᠴᠢᠩᠯᠠᠽᠠᠷ (1977 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ)
 • ᠦᠽᠪᠧᠺᠢᠰᠲᠠᠨ (1984 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ)
 • ᠶᠠᠨᠦᠰᠠᠪ ᠲᠤ (2001 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ)[11]

ᠲᠡᠦᠬᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠣᠮᠣᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠠᠱᠺᠧᠨᠲ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠳ:

ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠣᠮᠣᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠠᠱᠺᠧᠨᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠥᠪ:

ᠪᠤᠰᠤᠳ:

Aᠬ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠥᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 1. ᠲᠠᠱᠺᠧᠨᠲ (ᠦᠽᠪᠧᠺᠢᠰᠲᠠᠨ)
 2. ᠲᠠᠱᠺᠧᠨᠲ᠂ ᠦᠽᠪᠧᠺᠢᠰᠲᠠᠨ: ᠸᠰᠧ ᠣ ᠲᠠᠱᠺᠧᠨ᠋ᠲ᠋ᠧ ᠣᠲᠣ «ᠲᠣᠨᠺᠣᠰᠲ᠋ᠧᠢ ᠲᠤᠷᠢᠽᠮᠠ»
 3. ᠰᠫᠷᠠᠪᠺᠠ ᠣ ᠭᠣᠷᠣᠳᠧ ᠨᠠ ᠣᠹᠢᠼᠢᠠᠯᠨᠠᠮ ᠰᠠᠶᠢᠲᠤᠧ ᠬᠣᠺᠢᠮᠢᠢᠲᠠ ᠭ᠃ ᠲᠠᠱᠺᠧᠨᠲ
 4. ᠨᠠᠰᠧᠯᠧᠨᠧ ᠲᠠᠱᠺᠧᠨ᠋ᠲ᠋ᠠ
 5. 5.0 5.1 ᠳᠧᠮᠣᠭᠷᠠᠹᠢᠴᠧᠰᠺᠧ ᠳᠠᠨ ᠤᠧ
 6. Uzbektourism.uz
 7. Uzbektourism.uz
 8. ᠡᠲᠨᠢᠴᠧᠰᠺ ᠦ ᠰᠣᠰᠲ᠋ᠠᠪ ᠨᠠᠰᠧᠯᠧᠨᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠱᠺᠧᠨ᠋ᠲ᠋ᠠ ᠨᠠ 2008 ᠭᠣᠳ
 9. ᠠᠳᠮᠢᠨᠢᠰᠲᠷᠠᠲ᠋ᠢᠣᠨᠠ ᠲᠧᠷᠷᠢᠲ᠋ᠣᠷᠢᠯᠢᠨ ᠠᠧ ᠳᠧᠯᠧᠨᠧ ᠨᠠ ᠰᠠᠶᠢᠲᠤᠧ ᠬᠣᠺᠢᠮᠢᠢᠲᠠ ᠭ᠃ ᠲᠠᠱᠺᠧᠨᠲ (ᠦᠽᠪ᠃)
 10. ᠠᠳᠮᠢᠨᠢᠰᠲᠷᠠᠲ᠋ᠢᠣᠨᠠ ᠲᠧᠷᠷᠢᠲ᠋ᠣᠷᠢᠯᠢᠨ ᠠᠧ ᠳᠧᠯᠧᠨᠧ ᠨᠠ ᠰᠠᠶᠢᠲᠤᠧ ᠬᠣᠺᠢᠮᠢᠢᠲᠠ ᠭ᠃ ᠲᠠᠱᠺᠧᠨᠲ (ᠷᠦᠰ᠃)
 11. ᠫᠧᠷᠸ ᠤᠢ ᠤᠴᠢᠰᠲ᠋ᠣᠺ ᠶᠠᠨᠦᠰᠠᠪᠠᠴᠰᠺᠣᠢ ᠯᠢᠩᠢ ᠪ ᠤᠯ ᠫᠦ᠋ᠱᠧᠨ ᠸ ᠡᠺᠰᠫᠯᠤᠠᠲ᠋ᠠᠼᠢᠶᠤᠶᠢ 24 ᠣᠺᠲ᠋ᠢᠶᠠᠪᠧᠷᠢ 2001 ᠭᠣᠳᠠ᠃
 12. ᠣᠹᠢᠼᠢᠠᠯᠢᠨ ᠠᠧ ᠣᠪᠣᠵᠣᠨᠴᠢᠨᠧ ᠰ 1993 ᠭᠣᠳᠠ᠂ ᠢᠰᠫᠣᠯᠵᠤᠧᠮᠣᠧ ᠸ ООН ᠫᠣ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢᠨᠶᠤ ᠭᠷᠧᠼᠢᠢ — ᠪ ᠤᠪᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠣᠭᠣᠰᠯᠠᠪᠰᠺᠠᠶ᠎ᠠ ᠷᠧᠰᠫᠦᠪᠯᠢᠺᠠ ᠮᠠᠺᠧᠳᠣᠨᠢᠶ᠎ᠠ
 13. ᠺᠠᠷᠠᠮᠧᠯ «ᠯᠠᠶᠢᠮᠠ»᠃ ᠰᠳᠧᠯᠤᠨᠠ ᠸ ᠲᠠᠱᠺᠧᠨ᠋ᠲ᠋ᠧ

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

Commons
Викимедиа дуу дүрсний сан: Tashkent

ᠺ ᠢᠶᠠᠷᠳᠤᠨ᠎ᠠ ᠳᠤ: 41°16′N 69°13′E / 表达式错误:未预料的<操作符 表达式错误:未预料的<操作符 / 表达式错误:未预料的<操作符; 表达式错误:未预料的<操作符

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠲᠠᠱᠺᠧᠨᠲ&oldid=443638》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ