ᠲᠠᠪᠷᠢᠽᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠯᠲᠡ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

2012 ᠣᠨ8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11 ᠍ ᠳᠦ ᠢᠷᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠳᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ ᠠᠽᠧᠷᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠲᠠᠪᠷᠢᠽ ᠬᠣᠲᠠ ᠠᠴᠠ 60 km ᠵᠠᠢ ᠳᠤ 6.4 ᠮᠠᠭᠨᠢᠲ᠋ ᠍ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠲᠡᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠥᠳᠡᠯᠵᠦ 306 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦᠬᠦᠵᠦ᠂ 3,037 ᠭᠡᠮᠲᠦᠵᠡᠢ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ